Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

För en normalvilla kommer höjningarna innebära en sammanlagd avgiftsjustering för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät på omkring 210 kronor i månaden och ungefär hälften så mycket för en lägenhet. Vatten och avlopp står för den största höjningen. Marknadens just nu kraftigt ökade material- och energikostnader kopplade till Trollhättan Energis offensiva framtidssatsning på det så kallade Vattenpaketet, har stor påverkan.

Större avgiftsjustering än tidigare

– Vi står såklart inför tuffa utmaningar, men kostnaden för en liter kranvatten i Trollhättan kommer fortfarande att ligga kvar på drygt sex öre. Det varierar runtom i Sverige mellan 3 öre upp till 11 öre per liter så vi ligger i det sammanhanget bra till, trots att vi nästa år tvingas göra en större avgiftsjustering än tidigare, konstaterar Synnöve Holm, enhetschef för Vatten. 

Vatten- och avloppsnätet behöver förnyas och moderniseras runt om i hela Sverige. Vatten- och avloppsanläggningar likaså. Och så är det även i Trollhättan. Ett varmare klimat med fler skyfall och utbyggnaden av områden för fler bostäder och företag gör, tillsammans med ständigt skärpta lag- och miljökrav på bättre avloppsrening och en ännu mer hållbar beredning av dricksvatten, att hela vatten- och avloppssystemet hela tiden måste uppdateras. 

”Tunga investeringar ligger framför oss”

Trollhättan Energi har sedan flera år tillbaka inlett ett offensivt förnyelsearbete genom investeringar inom ramen för Vattenpaketet. Paketet innehåller ett helt nytt och moderniserat vattenverk, en ny råvattenledning ute i den blivande dricksvattentäkten Vänern, ett uppdaterat vatten- och avloppsnät och en omfattande utbyggnad av den biologiska reningen vid Arvidstorps avloppsreningsverk. Totalt handlar det om miljardinvesteringar under många år, som i slutänden bekostas gemensamt av Trollhätteborna via avgifterna. 

– Nu står vi inför extra tunga utgifter för inköp av material där avgiftshöjningen bland annat delfinansierar kommande investeringsbeslut för det nya Vattenverket. Även utbyggnaden av Arvidstorps avloppsreningsverk, som ska stå klar i slutet av 2024, har omfattande utgifter framför sig. Kostnaderna för råvaror, material och energi har ökat drastiskt under det senaste året till följd av världsläget och inflationen, säger Synnöve Holm.

En tydlig och genomarbetad investeringsplan

Avgiftsjusteringen för vatten- och avloppstaxan motsvarar 20 procent från och med 1 januari 2024.
– Samtidigt ser vi över allt vi gör och effektiviserar på bred front, för att få ut maximal nytta av varenda krona. Vi måste utöka kapaciteten och se till att alla Trollhättebor, företag och verksamheter har tillgång till rent vatten nu och i framtiden. Enligt Vattentjänstlagen får vi inte ha minus i kassan, så därför måste vi finansiera alla nödvändiga investeringar genom avgifter, påpekar Synnöve Holm.

Sett till hela Sverige beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten att det krävs investeringar i landets vattenförsörjning på sammanlagt 560 miljarder fram till år 2040.
– Även om det är extremt tuffa utmaningar just nu, så känns det ändå bra är att vi kommit långt i vårt arbete och att vi sedan länge har en väldigt tydlig och genomarbetad plan för Trollhättan, säger Synnöve Holm.  

175 kronor i månaden för en villa

Den föreslagna höjningen av brukningsavgiften för vatten och avlopp som Trollhättan Energis styrelse enats om, och som formellt också ska godkännas av ägaren Trollhättans Stad via Kommunfullmäktige, innebär i kronor en höjning med cirka 175 kronor i månaden för ett hushåll i en normalvilla. För en lägenhet motsvarar avgiftsjusteringen cirka 80 kronor i ökad avgift per månad, baserat på ett normalhushålls vattenanvändning. Parallellt med själva brukningsavgiften justeras anläggningsavgiften för att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet med 6 procent för en villa och 9 procent för ett flerfamiljshus. 

Justering av avfallstaxan: 6 kronor i månaden Inom avfall och återvinning stannar höjningen av avfallstaxan vid 2 procent 2024. Det bedöms räcka för att klara ökade kostnader för exempelvis drivmedel. Justeringen motsvarar cirka 6 kronor i månaden för det vanligaste villabonnemanget. 

Fortsatta investeringar i elnätet ger ökad driftsäkerhet

Inom elnät beräknas investeringar på cirka 200 miljoner kronor 2024-2027 för att fortsätta höja leveranssäkerheten. Bland annat planeras en ny inmatningsstation, nya ledningar i äldre områden och en fortsatt uppgradering av nätstationer, där ny teknik minskar risken för driftstörningar. För att klara investeringarna görs 2024 en avgiftsjustering på 8 procent. Det motsvarar cirka 28 kronor i månaden för den vanligaste villakunden med 16 amperes säkring. För den vanligaste lägenhetskunden motsvarar höjningen omkring 13 kronor i månaden. Trollhättan tillhör idag de 15 kommuner i landet som har de lägsta nätavgifterna och kommer jämförelsevis att ha fortsatt låga nätavgifter trots den nödvändiga justeringen.

Ökade råvarupriser för fjärrvärmen 

På fjärrvärmesidan görs en avgiftsjustering motsvarande 7 procent 2024, vilket är lågt i förhållande till hur det ser ut på många andra håll runt om i landet. För en fjärrvärmekund i en normalvilla i Trollhättan handlar det om en ökad månadskostnad motsvarande omkring 120 kronor i månaden. De senaste åren har den ökade konkurrensen vid inköp av flis och bioolja till fjärrvärmeproduktionen inneburit rusande råvarukostnader till följd av bland  annat strypta gasleveranser från Ryssland.
– Samtidigt fick värmeverken täcka upp när energibehovet var stort i vintras och elpriserna stack iväg. Det gör att vi idag har priser på flis som är nästan dubbelt så höga som för ett år sedan, säger Johan Jonsson, enhetschef för affärsstyrning hos Trollhättan Energi. 

Rent krasst skulle Trollhättan Energi därför ha behövt höja fjärrvärmeavgiften betydligt mer, men bolaget väljer i sin etablerade prisdialog med kunderna att stanna vid 7 procent för att behålla fjärrvärmens konkurrenskraft över tid. 
– Fjärrvärmen är en cirkulär, lokal och hållbar energikälla som vi värnar särskilt mycket om och som går att utveckla vidare. Vi kommer att fortsätta effektivisera vår produktion så mycket det går och sedan bedömer vi att råvarumarknaden återgår till mer normala kostnadsnivåer inom en rimlig framtid, säger Johan Jonsson. 

Avgifterna för Fiber är oförändrade under 2024 jämfört med 2023. 

Summering avgiftsjusteringar Trollhättan Energi 2024 

Vatten och avlopp: 20 procent 

I kronor för en villa: Ca 175 kr/mån 
I kronor för en lägenhet: Ca 80 kr/mån 

Elnät: 8 procent 

I kronor för en villa: Ca 28 kr/mån 
I kronor för en lägenhet: Ca 13 kr/mån 

Fjärrvärme: 7 procent

I kronor för en villa: Ca 120 kr/mån
I kronor för en lägenhet: Ingår i hyran 

Avfall: 2 procent 

I kronor för en villa: Ca 6 kr/mån
I kronor för en lägenhet: Ingår i hyran 

Fiber: 0 procent 

Ingen höjning görs 2024. 

Frågor & svar om avgifterna 2024 

Varför höjs vatten- och avloppstaxan med 20 procent för 2024?
– Inflationen sätter nu tydliga spår även för Trollhättan Energi. Kostnaderna för material och energi har ökat drastiskt under det senaste året och nu står vi samtidigt inför extra tunga utgifter för inköp av material. Avgiftshöjningen ska bland annat delfinansiera kommande investeringsbeslut för det nya Vattenverket. Även den pågående utbyggnaden avden biologiska reningen vid Arvidstorps avloppsreningsverk har tunga utgifter framför sig.   

Den fasta delen av avgiften för vatten- och avlopp blir en större andel än tidigare. Varför då? 
– Det stämmer. Den fasta andelen höjs till 65 procent av brukningsavgiften, medan den rörliga delen blir 35 procent. Att vi justerar jämfört med nuvarande 60/40-modell beror helt enkelt på för att de fasta kostnaderna i praktiken står för 90 procent. Hur stor volym som hanteras i våra vatten- och avloppssystem påverkar kostnaderna i betydligt mindre utsträckning, men självklart ska vi fortsätta hjälpas åt att inte använda mer vatten än vi behöver. Det innebär också mindre slitage på anläggningarna och hjälper oss att på sikt hålla nere avgifterna. 

Vad innebär höjningen av avgiften för vatten- och avlopp i kronor? 
– För en normalvilla handlar det uppskattningsvis om 175 kr/månaden och för en lägenhet ungefär 80 kr/månaden.

Hur mycket höjs elnätsavgiften? 
– På elnätsavgiften görs för 2024 en justering på 8 procent för att klara nödvändiga investeringar i nätet de kommande åren och öka driftsäkerheten ytterligare. Höjningen motsvarar 28 kronor i månaden för den vanligaste villakunden med 16 amperes säkring. För den vanligaste lägenhetskunden motsvarar höjningen omkring 13 kronor i månaden.  

Hur påverkar de ökade råvarukostnaderna avgiften för fjärrvärme 2024?  
–  De senaste åren har den ökade konkurrensen vid inköp av flis och bioolja inneburit rusande råvarukostnader till följd av bland annat strypta gasleveranser från Ryssland. Det gör att vi idag har priser på flis som är nästan dubbelt så höga som för ett år sedan, men vi väljer att stanna vid 7 procents höjning 2024 för att behålla fjärrvärmens konkurrenskraft över tid. Det är en cirkulär, lokal och hållbar energikälla som vi värnar mycket om och som går att utveckla. Samtidigt är bedömningen att råvarumarknaden återgår till mer normala kostnadsnivåer inom en rimlig framtid. 

Vad innebär höjningen av fjärrvärmeavgiften med 7 procent för en villaägare, räknat i kronor? 
– För en fjärrvärmekund i en normalvilla i Trollhättan handlar det om en justerad månadskostnad motsvarande 120 kronor i månaden. 
 
Ingen höjning görs av fiberavgifterna 2024. Påverkas inte den sektorn av inflationen också? 
– Jo, det gör är den, men inom fiber har vi redan gjort våra grundläggande och långsiktiga investeringar i infrastrukturen, så påverkan blir inte lika kraftig. 

Hur jobbar Trollhättan Energi med att banta kostnader? 
– Inom hela Trollhättan Energi pågår en ständig kostnadseffektivisering, både i stort och smått. Just nu jobbar vi bland annat med att se över våra riktigt stora projekt, för att optimera både arbetssätt och själva investeringskostnaderna. Det handlar om allt från inköp och ökad digitalisering till att jobba väldigt nära våra underleverantörer och entreprenörer för att alltid hitta den bästa och mest konstadseffektiva lösningen.  

Finns det en övergripande prognos för hur avgiftsjusteringarna ser ut för kommande år? 
– Just nu råder en stor osäkerhet på flera marknader och just energisektorn är mitt uppe i en anpassning till läget i Europa. Kombinationen av stora investeringsbehov inom främst vatten och avlopp och den allmänna prisutvecklingen det senaste året, gör att det är svårt att göra säkra långtidsprognoser just nu. Vi följer utvecklingen noga för att hitta en ekonomisk balans i kombination med ambitionen och kraven på oss att fortsätta erbjuda Trollhätteborna prisvärda och trygga produkter, leveranser och tjänster.  

För mer information, kontakta VD Pia Brühl Hjort
Tel: 020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2023-09-25

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.