Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

För en normalvilla kommer höjningarna innebära en sammanlagd avgiftsjustering för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät på omkring 210 kronor i månaden och ungefär hälften så mycket för en lägenhet. Vatten och avlopp står för den största höjningen. Marknadens just nu kraftigt ökade material- och energikostnader kopplade till Trollhättan Energis offensiva framtidssatsning på det så kallade Vattenpaketet, har stor påverkan.

Större avgiftsjustering än tidigare

– Vi står såklart inför tuffa utmaningar, men kostnaden för en liter kranvatten i Trollhättan kommer fortfarande att ligga kvar på drygt sex öre. Det varierar runtom i Sverige mellan 3 öre upp till 11 öre per liter så vi ligger i det sammanhanget bra till, trots att vi nästa år tvingas göra en större avgiftsjustering än tidigare, konstaterar Synnöve Holm, enhetschef för Vatten. 

Vatten- och avloppsnätet behöver förnyas och moderniseras runt om i hela Sverige. Vatten- och avloppsanläggningar likaså. Och så är det även i Trollhättan. Ett varmare klimat med fler skyfall och utbyggnaden av områden för fler bostäder och företag gör, tillsammans med ständigt skärpta lag- och miljökrav på bättre avloppsrening och en ännu mer hållbar beredning av dricksvatten, att hela vatten- och avloppssystemet hela tiden måste uppdateras. 

”Tunga investeringar ligger framför oss”

Trollhättan Energi har sedan flera år tillbaka inlett ett offensivt förnyelsearbete genom investeringar inom ramen för Vattenpaketet. Paketet innehåller ett helt nytt och moderniserat vattenverk, en ny råvattenledning ute i den blivande dricksvattentäkten Vänern, ett uppdaterat vatten- och avloppsnät och en omfattande utbyggnad av den biologiska reningen vid Arvidstorps avloppsreningsverk. Totalt handlar det om miljardinvesteringar under många år, som i slutänden bekostas gemensamt av Trollhätteborna via avgifterna. 

– Nu står vi inför extra tunga utgifter för inköp av material där avgiftshöjningen bland annat delfinansierar kommande investeringsbeslut för det nya Vattenverket. Även utbyggnaden av Arvidstorps avloppsreningsverk, som ska stå klar i slutet av 2024, har omfattande utgifter framför sig. Kostnaderna för råvaror, material och energi har ökat drastiskt under det senaste året till följd av världsläget och inflationen, säger Synnöve Holm.

En tydlig och genomarbetad investeringsplan

Avgiftsjusteringen för vatten- och avloppstaxan motsvarar 20 procent från och med 1 januari 2024.
– Samtidigt ser vi över allt vi gör och effektiviserar på bred front, för att få ut maximal nytta av varenda krona. Vi måste utöka kapaciteten och se till att alla Trollhättebor, företag och verksamheter har tillgång till rent vatten nu och i framtiden. Enligt Vattentjänstlagen får vi inte ha minus i kassan, så därför måste vi finansiera alla nödvändiga investeringar genom avgifter, påpekar Synnöve Holm.

Sett till hela Sverige beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten att det krävs investeringar i landets vattenförsörjning på sammanlagt 560 miljarder fram till år 2040.
– Även om det är extremt tuffa utmaningar just nu, så känns det ändå bra är att vi kommit långt i vårt arbete och att vi sedan länge har en väldigt tydlig och genomarbetad plan för Trollhättan, säger Synnöve Holm.  

175 kronor i månaden för en villa

Den föreslagna höjningen av brukningsavgiften för vatten och avlopp som Trollhättan Energis styrelse enats om, och som formellt också ska godkännas av ägaren Trollhättans Stad via Kommunfullmäktige, innebär i kronor en höjning med cirka 175 kronor i månaden för ett hushåll i en normalvilla. För en lägenhet motsvarar avgiftsjusteringen cirka 80 kronor i ökad avgift per månad, baserat på ett normalhushålls vattenanvändning. Parallellt med själva brukningsavgiften justeras anläggningsavgiften för att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet med 6 procent för en villa och 9 procent för ett flerfamiljshus. 

Justering av avfallstaxan: 6 kronor i månaden Inom avfall och återvinning stannar höjningen av avfallstaxan vid 2 procent 2024. Det bedöms räcka för att klara ökade kostnader för exempelvis drivmedel. Justeringen motsvarar cirka 6 kronor i månaden för det vanligaste villabonnemanget. 

Fortsatta investeringar i elnätet ger ökad driftsäkerhet

Inom elnät beräknas investeringar på cirka 200 miljoner kronor 2024-2027 för att fortsätta höja leveranssäkerheten. Bland annat planeras en ny inmatningsstation, nya ledningar i äldre områden och en fortsatt uppgradering av nätstationer, där ny teknik minskar risken för driftstörningar. För att klara investeringarna görs 2024 en avgiftsjustering på 8 procent. Det motsvarar cirka 28 kronor i månaden för den vanligaste villakunden med 16 amperes säkring. För den vanligaste lägenhetskunden motsvarar höjningen omkring 13 kronor i månaden. Trollhättan tillhör idag de 15 kommuner i landet som har de lägsta nätavgifterna och kommer jämförelsevis att ha fortsatt låga nätavgifter trots den nödvändiga justeringen.

Ökade råvarupriser för fjärrvärmen 

På fjärrvärmesidan görs en avgiftsjustering motsvarande 7 procent 2024, vilket är lågt i förhållande till hur det ser ut på många andra håll runt om i landet. För en fjärrvärmekund i en normalvilla i Trollhättan handlar det om en ökad månadskostnad motsvarande omkring 120 kronor i månaden. De senaste åren har den ökade konkurrensen vid inköp av flis och bioolja till fjärrvärmeproduktionen inneburit rusande råvarukostnader till följd av bland  annat strypta gasleveranser från Ryssland.
– Samtidigt fick värmeverken täcka upp när energibehovet var stort i vintras och elpriserna stack iväg. Det gör att vi idag har priser på flis som är nästan dubbelt så höga som för ett år sedan, säger Johan Jonsson, enhetschef för affärsstyrning hos Trollhättan Energi. 

Rent krasst skulle Trollhättan Energi därför ha behövt höja fjärrvärmeavgiften betydligt mer, men bolaget väljer i sin etablerade prisdialog med kunderna att stanna vid 7 procent för att behålla fjärrvärmens konkurrenskraft över tid. 
– Fjärrvärmen är en cirkulär, lokal och hållbar energikälla som vi värnar särskilt mycket om och som går att utveckla vidare. Vi kommer att fortsätta effektivisera vår produktion så mycket det går och sedan bedömer vi att råvarumarknaden återgår till mer normala kostnadsnivåer inom en rimlig framtid, säger Johan Jonsson. 

Avgifterna för Fiber är oförändrade under 2024 jämfört med 2023. 

Summering avgiftsjusteringar Trollhättan Energi 2024 

Vatten och avlopp: 20 procent 

I kronor för en villa: Ca 175 kr/mån 
I kronor för en lägenhet: Ca 80 kr/mån 

Elnät: 8 procent 

I kronor för en villa: Ca 28 kr/mån 
I kronor för en lägenhet: Ca 13 kr/mån 

Fjärrvärme: 7 procent

I kronor för en villa: Ca 120 kr/mån
I kronor för en lägenhet: Ingår i hyran 

Avfall: 2 procent 

I kronor för en villa: Ca 6 kr/mån
I kronor för en lägenhet: Ingår i hyran 

Fiber: 0 procent 

Ingen höjning görs 2024. 

Frågor & svar om avgifterna 2024 

Varför höjs vatten- och avloppstaxan med 20 procent för 2024?
– Inflationen sätter nu tydliga spår även för Trollhättan Energi. Kostnaderna för material och energi har ökat drastiskt under det senaste året och nu står vi samtidigt inför extra tunga utgifter för inköp av material. Avgiftshöjningen ska bland annat delfinansiera kommande investeringsbeslut för det nya Vattenverket. Även den pågående utbyggnaden avden biologiska reningen vid Arvidstorps avloppsreningsverk har tunga utgifter framför sig.   

Den fasta delen av avgiften för vatten- och avlopp blir en större andel än tidigare. Varför då? 
– Det stämmer. Den fasta andelen höjs till 65 procent av brukningsavgiften, medan den rörliga delen blir 35 procent. Att vi justerar jämfört med nuvarande 60/40-modell beror helt enkelt på för att de fasta kostnaderna i praktiken står för 90 procent. Hur stor volym som hanteras i våra vatten- och avloppssystem påverkar kostnaderna i betydligt mindre utsträckning, men självklart ska vi fortsätta hjälpas åt att inte använda mer vatten än vi behöver. Det innebär också mindre slitage på anläggningarna och hjälper oss att på sikt hålla nere avgifterna. 

Vad innebär höjningen av avgiften för vatten- och avlopp i kronor? 
– För en normalvilla handlar det uppskattningsvis om 175 kr/månaden och för en lägenhet ungefär 80 kr/månaden.

Hur mycket höjs elnätsavgiften? 
– På elnätsavgiften görs för 2024 en justering på 8 procent för att klara nödvändiga investeringar i nätet de kommande åren och öka driftsäkerheten ytterligare. Höjningen motsvarar 28 kronor i månaden för den vanligaste villakunden med 16 amperes säkring. För den vanligaste lägenhetskunden motsvarar höjningen omkring 13 kronor i månaden.  

Hur påverkar de ökade råvarukostnaderna avgiften för fjärrvärme 2024?  
–  De senaste åren har den ökade konkurrensen vid inköp av flis och bioolja inneburit rusande råvarukostnader till följd av bland annat strypta gasleveranser från Ryssland. Det gör att vi idag har priser på flis som är nästan dubbelt så höga som för ett år sedan, men vi väljer att stanna vid 7 procents höjning 2024 för att behålla fjärrvärmens konkurrenskraft över tid. Det är en cirkulär, lokal och hållbar energikälla som vi värnar mycket om och som går att utveckla. Samtidigt är bedömningen att råvarumarknaden återgår till mer normala kostnadsnivåer inom en rimlig framtid. 

Vad innebär höjningen av fjärrvärmeavgiften med 7 procent för en villaägare, räknat i kronor? 
– För en fjärrvärmekund i en normalvilla i Trollhättan handlar det om en justerad månadskostnad motsvarande 120 kronor i månaden. 
 
Ingen höjning görs av fiberavgifterna 2024. Påverkas inte den sektorn av inflationen också? 
– Jo, det gör är den, men inom fiber har vi redan gjort våra grundläggande och långsiktiga investeringar i infrastrukturen, så påverkan blir inte lika kraftig. 

Hur jobbar Trollhättan Energi med att banta kostnader? 
– Inom hela Trollhättan Energi pågår en ständig kostnadseffektivisering, både i stort och smått. Just nu jobbar vi bland annat med att se över våra riktigt stora projekt, för att optimera både arbetssätt och själva investeringskostnaderna. Det handlar om allt från inköp och ökad digitalisering till att jobba väldigt nära våra underleverantörer och entreprenörer för att alltid hitta den bästa och mest konstadseffektiva lösningen.  

Finns det en övergripande prognos för hur avgiftsjusteringarna ser ut för kommande år? 
– Just nu råder en stor osäkerhet på flera marknader och just energisektorn är mitt uppe i en anpassning till läget i Europa. Kombinationen av stora investeringsbehov inom främst vatten och avlopp och den allmänna prisutvecklingen det senaste året, gör att det är svårt att göra säkra långtidsprognoser just nu. Vi följer utvecklingen noga för att hitta en ekonomisk balans i kombination med ambitionen och kraven på oss att fortsätta erbjuda Trollhätteborna prisvärda och trygga produkter, leveranser och tjänster.  

För mer information, kontakta VD Pia Brühl Hjort
Tel: 020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2023-09-25

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.