Anslut solceller till Trollhättan Energis elnät

När vi får in en föranmälan från en elinstallatör om att du önskar installera solceller på din elanläggning gör vi en beräkning på vårt elnät och ser om vi har möjlighet att ta emot din produktion. När beräkningen är genomförd och vi konstaterat att nätet har kapacitet att ta emot din produktion skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. 

När elinstallatören gjort klart anläggningen skickar hen en färdiganmälan till oss. När vi tagit emot färdiganmälan tar vi kontakt med dig och bokar in en tid för kontroll och driftsättning av anläggningen. Mätaren behöver inte bytas då alla våra mätare är förberedda för att klara av att hantera produktionsanläggningar. Observera att det inte är tillåtet att ta solcellsanläggningen i drift innan dess att vi genomfört en kontroll och godkänt anläggningen.

Vilket ansvar har du över produktionsanläggningen? 

Den som äger en produktionsanläggning ansvarar för att anläggningen underhålls och drivs enligt gällande föreskrifter. För skydd mot person- och sakskada är det viktigt att anläggningens skyddsfunktioner kontrolleras vid installation. Därefter ska funktionskontroll utföras periodiskt enligt leverantörens anvisningar.

En förutsättning för god underhållssäkerhet är en väl fungerande dokumentation där information om underhållsintervall samt underhållsinstruktioner och dokumentation om komponenter finns tillgängligt hos anläggningsägaren.

I direkt anslutning till elmätaren är det du som anläggningsinnehavare som ansvar för att det finns en varningsskylt som informerar om att produktionsanläggning är ansluten samt skylt som visar vilken brytare som ska användas för frånkoppling av produktionsanläggningen.

En produktionsanläggning som ansluts till elnätet ska leva upp till, vid anslutningen gällande, EU-regelverk, lagar, förordningar, föreskrifter och standarder samt av den praxis i övrigt som har etablerats på elsäkerhetsområdet.

Mer information om skyldigheter och ansvar i fråga om elektriska utrustningar och anläggningar 

Mer information om solceller från Energimyndigheten

Senast granskad: 2022-03-08