Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är bland annat löv, gräsklipp, ogräs och äpplen. Helt enkelt det som finns i din trädgård. Du som har trädgård känner säkert till att du inte får slänga trädgårdsavfall i sopkärlen eller i skogs- och parkområden. Du har istället tre olika alternativ för att ta hand om ditt trädgårdsavfall:

 • Kompostera avfallet i din trädgård och få bra gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.
 • Beställ ett separat kärl för trädgårdsavfall. Kärlet rymmer 370 liter och får innehålla komposterbart trädgårdsavfall om max 100 kg/hämtning. Vi tömmer det sen varannan vecka mellan april och oktober. OBS! Just nu har vi slut på trädgårdskärl och vi har dessvärre inget leveransbesked när vi får in dem igen. 
 • Kör själv ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen Håjum.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du som har ett trädgårdsavfallskärl ser hämtningsdagar och nästa tömning i Trollhättan Energis app och via Mina sidor.

Eldning av torrt trädgårdsavfall

Enligt en ny EU-lag som trädde i kraft den 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt. I lagstiftningen står det att de som har särskilda skäl kan söka dispens hos kommunen för att få elda. Exakt hur den nya lagstiftningen ska tolkas är i dagsläget oklart och analys av rättsläget pågår på regeringsnivå. Trollhättans Stad har därför fattat beslut om att eldning utan dispens fortsatt är tillåtet tills att ett förtydligande kring lagen är på plats. Detta innebär att du som inte har möjlighet att kompostera ditt trädgårdsavfall på den egna tomten, lämna det till återvinningscentralen eller i trädgårdsavfallskärl kan elda det på tomten utan att söka dispens, förutsatt att de lokala föreskrifterna om avfallshantering följs:

 • Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering/rötning får eldas upp i mindre omfattning.
 • Eldningen ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljö.
 • Eldning av torrt trädgårdsavfall är endast tillåtet under förutsättning att avståndet är minst 200 meter till närmaste byggnad där människor stadigvarande vistas.
 • Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område är förbjudet under juni-augusti. 

Offentliga påsk- eller valborgsbrasor

För offentliga påsk- eller valborgsbrasor går det att söka dispens hos Trollhättans stad. I ansökan ska det framgå vilken mängd avfall som ska eldas, tid och plats. Ansökan ska mailas in till samhallsbyggnad@trollhattan.se

Tänk på att:

 • Ställ kärlet vid tomtgränsen med handtaget mot gatan senast klockan 06.00 på hämtningsdagens morgon.
 • Kärlet får bara innehålla komposterbart trädgårdsavfall – alltså inte sten, jord, aska eller grus.
 • Avfallet får max väga 100 kilo. En 10-liters hink med äpple väger cirka 6 kilo.
 • Sjuk växtlighet, så som smittad Buxbom och invasiva främmande arter som till exempel jättebalsamin, blomsterlupin och jätteloka, ska slängas väl förslutet i containern för brännbart avfall på återvinningscentralen Håjum.

Senast granskad: 2024-06-18