Så ansluter du dig till vatten- och avloppsnätet

Alla fastigheter inom Trollhättan Energis verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Det gäller alltså dig som bor eller har en fastighet inom Trollhättans centralort, Sjuntorp, Upphärad, Åsaka eller Norra Björke.

Ansluta ett hus i ett exploateringsområde

När du köper en tomt i ett exploateringsområde i Trollhättan ingår ofta anläggningsavgift (servisavgift, förbindelsepunktsavgift och tomtyteavgift) för kommunalt vatten och avlopp i tomtpriset. Bostadsenhetsavgiften tillkommer när bygglovet är godkänt. Om tomtens yta är väldigt stor kan tillkommande tomtyteavgift förekomma.

Det är först när anläggningsavgift är betald som anslutning får ske. För anslutning till och användande av Vatten- och avloppsanläggningen gäller ABVA (Allmänna bestämmelser Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun).

Avgift vid en ny anslutning

För att ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutningstillfället. Den är uppbyggd av flera olika parametrar där några är kostnadsrelaterade och några är relaterade till den nytta som din fastighet bedöms få genom att vara ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Här kan du själv räkna ut vad anläggningsavgiften blir för din fastighet vid full anslutning.

Servisavgift

Servisavgiften är kostnaden för de servisledningar (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det kommunala ledningsnätet fram till din fastighets förbindelsepunkt.

Avgift för förbindelsepunkt

Avgift för att upprätta förbindelsepunkt där Trollhättan Energis ansvar slutar och fastighetsägarens börjar. Förbindelsepunkten är normalt placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för kollektivets ledningsnät. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, dessa är alltså dyrare för kommunen att anlägga.

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgiften är en så kallad nyttorelaterad del av anläggningsavgiften som varierar beroende på den nytta din fastighet bedöms få genom att vara ansluten till det kollektiva vatten- och avloppsnätet. En vanlig villa betalar en bostadsenhetsavgift enligt taxa. Har du flera bostadshus som till exempel gäststuga eller attefallshus på din tomt som man kan bo i betalar du flera bostadsenhetsavgifter. Detta gäller även om du inte har kopplat in vatten och avlopp in till gäststugan eller attefallshuset.

Byggnader där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som en bostadsenhet.

Avgift byggvatten

Tillgång till vatten fram till montering av ordinarie vattenmätare. 30 m3 per ”lägenhet/bostadsenhet” x kubikmeterpriset.

Alla priser anges inklusive moms.    
Typ av avgift 2023 2024
Servisavgift 81 250 kronor 85 000 kronor
Avgift för förbindelsepunkt

56 875 kronor

60 000 kronor

Tomtyteavgift 58,75 kronor/kvadratmeter 62,50 kronor/kvadratmeter
Bostadsenhetsavgift 30 125 kronor 33 250 kronor
Avgift byggvatten 679 kronor 756 kronor

Bygga ut/till hus på befintlig tomt

Om du bygger ut eller gör förändringar på din fastighet kan tillkommande bostadsenhetsavgifter tillkomma. Bostadsenhetsavgiften är en så kallad nyttorelaterad del av anläggningsavgiften som baseras på hur stor nytta du har av det kollektiva vatten- och avloppssystemet.

Observera att det är du som fastighetsägare som är skyldig att anmäla dessa förändringar till oss på Trollhättan Energi. Detta enligt § 11.4 i Trollhättans kommuns vatten- och avloppstaxa.

Den tillkommande eller utökade byggnaden liknas i vatten- och avloppstaxan med en ”bostadsenhet” som du som fastighetsägare ska betala en bostadsenhetsavgift för. Tilläggsavgift tas ut för varje tillkommande ”bostadsenhet” oberoende av om ombyggnaden medfört några vatten- och avloppskostnader för Trollhättan Energi eller inte. Avgiften tas ut enligt fastställd vatten-och avloppstaxa och debitering sker när bygglovet beviljats.

Besiktning av servisanslutning och montering av vattenmätare

Besiktning av servisanslutningen

När anläggningsavgiften är betald och anslutningen till de allmänna vatten- och avloppsledningarna är gjorda ska besiktning av servisanslutningen genomföras av oss på Trollhättan Energi. Detta för att undvika felkopplingar. Tänk därför på att schaktgropen ska vara öppen tills dess att inkopplingen är besiktigad. Kontakta kundservice minst två dagar innan besiktningstillfället för att komma överens om dag och tid för besiktning.

Anmäla inkoppling och montera vattenmätare

När servisanslutningen är besiktigad och inflytt är planerad är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att anmäla inkoppling av vatten och avlopp till oss. Det gör du genom att kontakta vår kundservice. Vattenmätarplatsen ska då vara klar och förberedd för montering av vattenmätaren. Vi kommer då överens om en tid då vi kan montera en vattenmätare på den inkommande vattenledningen. Observera att det bara är Trollhättan Energis personal som får öppna eller stänga ventilen på vattenservisen.

Nu är du ansluten till det kollektiva vatten- och avloppsnätet

När vattenmätaren är monterad och inkopplingen är gjord är det fritt fram att använda det kommunala vattnet.

Var rädd om vårt gemensamma vatten 

Ett väl fungerande vatten-och avloppssystem är starkt beroende av hur du som fastighetsägare utför dina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns för att minimera innehållet av farliga ämnen i avloppsslammet och i det renade avloppsvattnet samt dagvattnet som släpps ut i vattendrag. Läs mer i Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Trollhättans kommun (ABVA).

Senast granskad: 2022-12-06