Dataskydd och personuppgifter

Trollhättan Energis integritetspolicy uppdaterades senast 27 april 2020 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom en nyhet på vår webbplats och genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Allmänt

Trollhättan Energi AB är personuppgiftsansvarig för Trollhättan Energi ABs behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Trollhättan Energi Elnät AB är personuppgiftsansvarig för Trollhättan Energi Elnät ABs behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller då Trollhättan Energi AB och Trollhättan Energi Elnät AB, nedan Trollhättan Energi, tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, information, serviceärenden och övrig kontakt med Trollhättan Energi, inklusive besök på vår hemsida. Denna integritetspolicy uppdateras löpande.

Med Kund avses den som köper en vara eller en tjänst av Trollhättan Energi. Med Leverantör eller Samarbetspartner avses annan, fysisk eller juridisk person eller annat rättsobjekt, som ingått avtal eller på annat sätt har relation med Trollhättan Energi. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.

När och varför behandlar vi personuppgifter?

Trollhättan Energi behandlar personuppgifter för att kunna säkerställa kundens identitet och för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och avtal gentemot dig som Kund, våra Leverantörer och Samarbetspartner samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Trollhättan Energi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Personuppgifter behandlas i vissa fall för att Trollhättan Energi tillhandahåller samhälleliga tjänster, eftersom Trollhättan Energi ansvarar för elnät, vatten, avlopp, renhållning, fjärrvärme, biogas och fiber inom Trollhättans kommun med omnejd. Ibland måste vi därför behandla personuppgifter eftersom vi måste utföra våra uppdrag som är av allmänt intresse. Personuppgifter behandlas även för att du som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter ingått ett avtal med Trollhättan Energi och för att vi ska fullgöra våra rättliga förpliktelser, dvs. sådant som följer av lag eller andra bestämmelser, såsom redovisningsändamål.

Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till dig som kund om våra varor och tjänster. Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vid kamerabevakning sker insamling av personuppgifter i form av bevakningsmaterial i vilket en eller flera personer kan identifieras. Det vanligaste syftet med kamerabevakning i Trollhättan Energi är att upptäcka, utreda och förhindra brott. Läs mer om kamerabevakning

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Trollhättan Energi samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter. Dessa är: personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kontouppgifter, kundnummer, fastighetsbeteckning, anonymt enhetsid, anläggningsnummer, mätarnummer, IP-adresser samt kundlogg vid passersystemet på återvinningscentralen Håjum. Det gäller både uppgifter om dig som privatperson och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, annan fakturamottagare med flera.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika koncern- eller systerbolag inom Trollhättan Energi, eller andra samarbetspartners samt leverantörer av elhandel i syfte att utföra våra uppdrag. Trollhättan Energi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Trollhättan Energi och dig.

Trollhättan Energi överför personuppgifter till länder utanför EU/EES endast om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Trollhättan Energi kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka Trollhättan Energis rättsliga intressen. Personuppgifter i passersystemet på återvinningscentralen Håjum gallras efter 18 månader. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Trollhättan Energis verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Dina rättigheter

Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från Trollhättan Energi om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med hur Trollhättan Energi behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Tveka inte att kontakta vårt dataskyddsombud AnnMarie Holmberg, via telefon 0720-28 99 85 eller e-post dataskydd@trollhattanenergi.se om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Senast granskad: 2022-06-17