Dagvatten

Dagvatten är ett samlingsnamn för det regn-, smält- och dräneringsvatten som behöver ledas bort från tak, gator, parker, fastigheter och andra hårdare ytor. Det rinner undan via dagvattenbrunnarna som bland annat finns utmed gatorna.

Varför separerar vi dagvatten- och spillvattenledningar?

I början av 1900-talet när de flesta av Trollhättans vatten- och avloppsledningar anlades byggde man en dricksvattenledning samt en så kallad kombinerad avloppsledning. En kombinerad avloppsledning avleder både spill- och dagvatten i samma ledning. Med detta system går mycket av dagvattnet, som är relativt rent, tillsammans med spillvattnet till vårt avloppsreningsverk Arvidstorp. Detta betyder att vi renar redan rent vatten vilket är onödigt. Vid kraftiga regnoväder har vi inte kapacitet att ta emot allt vatten i avloppsreningsverket och måste då brädda. Detta betyder att vi släpper ut orenat vatten i Göta Älv. Med kombinerade avloppsledningar finns det också en betydligt större risk att drabbas av källaröversvämning eftersom ledningsnätet inte har kapacitet nog att klara eventuella skyfall eller kraftiga väder.

Arbetet med att uppdatera ledningsnätet pågår hela tiden och när vi lägger nya ledningar idag separerar vi alltid dagvattnet från spillvattnet (anlägger tre ledningar) och leder istället dagvattnet direkt ut i Göta Älv (eller annat vattendrag).

Dränering av din fastighet

Om du ska dränera din fastighet är det viktigt att du kopplar dräneringsvattnet till den kommunala dagvattenledningen i gatan. Det är inte tillåtet att koppla dina ledningar för dagvatten till spillvattenledningarna. På samma sätt ska takvatten och vatten från eventuella spygatter anslutas till dagvattenledningen.

Bor du i ett område där det inte finns separat dagvattenledning kopplas dräneringsvattnet till den kombinerade spill- och dagvattenledningen.

Källaröversvämning

Vid kraftiga skyfall kan de kombinerade ledningarna bli överfulla. Då riskerar vattnet att rinna baklänges och orsaka översvämningar på gator, torg och kanske också hemma hos dig.

Om du har drabbats av källaröversvämning:

  1. Bryt strömmen i rummet, men se till att inte eventuella dräneringspumpar stannar.
  2. Flytta ut möbler och andra inventarier som kan skadas.
  3. Ring ditt försäkringsbolag för att ordna med skadereglering och uttorkning.
  4. Var extra noga med hygienen om du kommer i kontakt med vattnet (det kan vara avloppsvatten).
  5. Anmäl översvämningen till Kundservice. Akuta fel felanmäler du till vår jourtelefon (dygnet runt). Ladda ner och skicka in blanketten “Anmälan om översvämning och vattenskada“ som du hittar under relaterade e-tjänster och dokument på denna sida.
  6. Spara alla kvitton på utgifter i samband med översvämningen och ställ eventuella ersättningskrav skriftligen till oss.

Ansluta dig till det kommunala dagvattennätet

När du bygger ett nytt hus inom Trollhättan Stad exploateringsområden och ska ansluta dig till det kommunala dagvattennätet är det bra att även bygga ett fördröjningsmagasin för dagvattnet. Detta för att minska belastningen på dagvattennätet och minimera riskerna för översvämning i huset vid ev. skyfall.

Tvätta alltid bilen i en biltvätt

Det är viktigt att du tänker på vilket vatten du släpper ut i dagvattenbrunnarna och ut i naturen. När du tvättar din bil hemma på gatan eller uppfarten rinner smutsvattnet med oljerester, plastrester från däcken, tungmetaller och kemikalier ut i dagvattenbrunnarna i gatan. Därför är det betydligt mer miljösnällt att tvätta bilen i en tvätthall eller automattvätt med oljeavskiljare, vattenrening och vattenåtervinning. Miljöansvaret för biltvättarna slås fast i Miljöbalken och det är Trollhättan Stads miljöförvaltning som har kontrollansvaret lokalt.

Dagvattenstrategi Trollhättans stad

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2022-06-20