Dagvatten

Regn och smältvatten, så kallat dagvatten, ska inte till vårt avloppsreningsverk. Vi behöver tillsammans ta hand om det på andra sätt genom att ledas bort från tak, gator, parker, fastigheter och andra hårdare ytor för att undvika exempelvis översvämningar. Här kan du läsa mer om vilket ansvar du har som fastighetsägare och vad du kan göra.

Varför separerar Trollhättan Energi dagvatten- och spillvattenledningar?

Prognoser visar att klimatförändringarna gör att skyfallen kommer att bli fler. Risken för översvämningar ökar markant om dag- och dräneringsvattnet är kopplat till spillvattenledningen, som i sin tur transporterar exempelvis disk- och duschvatten från din fastighet till Arvidstorps avloppsreningsverk. Anledningen är helt enkelt för att kapaciteten riskerar att inte räcka till vid skyfall och kraftiga regn. Det innebär en onödig belastning och kostnad för avloppsreningsverket, som endast är avsett för att rena avlopps- och spillvatten. Inte dagvatten. Därför är det inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten, som ju ursprungligen är regn och smält snö, till vårt spillvattenledningsnät – om det finns en förbindelsepunkt vid din fastighet som är avsedd för dagvatten.

Tre ledningar istället för två

I början av 1900-talet när de flesta av Trollhättans vatten- och avloppsledningar anlades byggde man en dricksvattenledning samt en så kallad kombinerad avloppsledning. En kombinerad avloppsledning avleder både spill- och dagvatten i samma ledning. Med detta system går mycket av dagvattnet, som är relativt rent, tillsammans med spillvattnet till vårt avloppsreningsverk Arvidstorp. Detta betyder att vi renar redan rent vatten vilket är onödigt. Vid kraftiga regnoväder har vi inte kapacitet att ta emot allt vatten i avloppsreningsverket och måste då brädda. Detta betyder att vi då släpper ut orenat vatten i Göta Älv. Med kombinerade avloppsledningar finns det också en betydligt större risk att drabbas av källaröversvämning eftersom ledningsnätet inte har kapacitet nog att klara eventuella skyfall eller kraftiga väder.

Arbetet med att uppdatera ledningsnätet pågår hela tiden och när vi lägger nya ledningar idag separerar vi alltid dagvattnet från spillvattnet (anlägger tre ledningar) och leder istället dagvattnet direkt ut i Göta Älv (eller annat vattendrag).

Vi har ett gemensamt ansvar

Så här fördelas ansvarat på dig som fastighetsägare och oss som VA-huvudman. Det är du som fastighetsägare sansvarar för hur ditt dag- och dräneringsvatten hanteras vid din villa eller flerbostadshus. Vilken lösning som passar bäst beror helt på vilka förhållanden som råder på just din fastighet.I vår roll som huvudman för vatten och avlopp (VA) är det vi på Trollhättan Energi som ansvarar för alla allmänna vatten- och avloppsledningar i Trollhättans kommun. I vårt ansvar ingår också alla servisledningar som går till den förbindelsepunkt som finns för varje fastighet. Som VA-huvudman avgör vi var förbindelsepunkten ska placeras. Förbindelsepunkten är samtidigt den juridiska gränsen för var ansvaret går mellan dig som fastighetsägare och oss som VA-huvudman. Allting som går från förbindelsepunkten in till, och på din fastighet, är ditt ansvar. Det inkluderar underhåll av servisledningar och alla andra VA-installationer. Om du är osäker på var din förbindelsepunkt finns är det bara att fråga oss på Trollhättan Energi.

Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och Trollhättan Energi

Alla ledningar som går från förbindelsepunkten in till, och på din fastighet, ansvarar du för som fastighetsägare.

 

Dagvattenstrategi Trollhättans stad

Den lilla VA-ordlistan

I vatten- och avloppsvärlden är det lätt att blanda ihop de många olika begreppen, så här är vår lilla ordlista.

Avloppsvatten
Ett samlingsbegrepp för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Spillvatten
Förorenat vatten från bland annat badrum, kök och industrier.

Dagvatten
Ytligt avrinnande regn- och smältvatten.

Dräneringsvatten
Grundvatten och dagvatten som leds bort från husgrunder i dräneringsledning eller dike.

Kombinerat system
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten leds bort i en gemensam ledning. Denna äldre typ av system kan innebära en ökad risk för översvämningar och bör därför ersättas av ett separerat system vid ombyggnation.

Separerat system
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten leds bort i skilda ledningar. Som byggherre eller fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att servisledningar är eller blir rätt kopplade.

Servis
Ledningen från din fastighet ut till huvudledningen i gatan.

Förbindelsepunkt
Gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-huvudmannens, i ditt fall Trollhättan Energi. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till VA-huvudmannens ledningsnät.

Senast granskad: 2023-10-26