Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Trollhättan Energi och Uddevalla Vatten bygger råvattenledning tillsammans med Skanska

Nu är det klart att det blir Skanska Sverige som ska projektera och bygga överföringsledningen mellan Vänern och Överby Trollhättan, en del av projektet Nya vattenverket med råvattenledning från Vänern.
– Vi ser fram emot att starta upp projekteringen tillsammans med Skanska och Uddevalla Vatten. I samråd med bland annat fastighetsägare, Vänersborgs kommun och Länsstyrelsen kommer vi att hitta den mest lämpliga dragningen genom landskapet, säger Viktor Johansson, projektledare på Trollhättan Energi.
Överföringsledningen kan komma att bestå av en eller flera ledningar, utformningen bestäms i kommande projektering.

I våras blev det klart att även Uddevalla Vatten, del av Västvatten, blir en del av projektet. Uddevalla Vatten och Trollhättan Energi är båda byggherrar och ska gemensamt bygga och äga överföringsledningen mellan Vänern och Överby. Trollhättan Energi kommer att stå som ensam beställare av Skanskas entreprenad.
– Uddevallas överföringsledning mellan Trollhättan-Uddevalla kommer att upphandlas separat senare. Nu är fokus på att få en bra uppstart av överföringsledningen mellan Vänern och Trollhättan med Skanska. Parallellt med det startar vi en förstudie kring en preliminär ledningsdragning från Överby mot Uddevalla, säger Martin Birgersson, projektledare Uddevalla Vatten.

Sedan tidigare ingår även Peab Anläggning i projektet. I Peabs uppdrag ingår att projektera och bygga råvattenledningen i sjön från strandkanten vid Vänern ut till intagspunkten i Vänern, råvattenpumpstationen och det nya vattenverket på Överby.
– Med två beställare, två entreprenörer och fyra entreprenader blir det nu ett komplext projekt med ett stort behov av samordning över entreprenadgränserna. Därför känns det skönt att nu ha knutit till oss riktigt bra kompetens till projektet genom de två största anläggningsbyggarna Peab och Skanska, säger Malin Dahlstedt, huvudprojektledare på Trollhättan Energi.

Allt beräknas vara färdigbyggt 2026.

Uppdatering 2020-11-06: Nu är det kompletterande samrådet avslutat – tack för engagemang och synpunkter!

Vi arbetar nu vidare med tillståndsansökan för vattendom och den miljökonsekvensbeskrivning vi lämnar in tillsammans med ansökan. De yttranden som kommit in under samrådet tillsammans med de undersökningar vi gjort tidigare kommer att beaktas och vägas in i  kommande MKB (miljökonsekvensbeskrivning).

Därefter kommer en tillståndsansökan att lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Tiden för handläggningen beror på många faktorer men uppskattningsvis kan det ta cirka 2 år innan vi får ett tillstånd på plats (se hela processen i bilden nedan).

Illustration över tillståndsprocessBild hämtad från Naturvårdsverkets hemsida.

Parallellt med detta arbetar vi vidare med ansökan om planbesked för den pumpstation som behövs i anslutning till råvattenledningen.

Om du har frågor kan du alltid höra av dig till vår kundservice. Trevlig helg!

Uppdatering 2020-10-29: Nu testas framtidens rening till Trollhättans nya vattenverk

Fram till våren 2021 testas nu vilka reningsprocesser som är de bästa inför byggandet av vårt helt nya vattenverk. Vattenverket är en del av Vattenpaketet 2026, som också innehåller bland annat en helt ny råvattenledning som dras ut i Vänern.

Att ta råvatten från Vänern, det vill säga sjövatten som sedan renas, ger ett bättre dricksvatten än det vi idag tar direkt från Göta Älv.
– Göta Älv medför betydligt större risker med exempelvis föroreningar från båttrafik och skred, påpekar Lars Sandblom, avdelningschef för dricksvatten och laboratorium.

Två reningsprocesser testas

Tillsammans med processingenjör Johanna Hilding ansvarar han nu för att se till att vi i Trollhättan får bästa tänkbara dricksvatten, även i framtiden.
– Det finns en rad olika sätt att rena dricksvatten, men nu har vi landat i två alternativ som vi provkör. En av våra två så kallade piloter har vi byggt upp här hos oss i Trollhättan och den andra har vi kopplat på det befintliga nya vattenverket som finns i Kungälv, säger Johanna.

Nu handlar det helt enkelt om att testa sig fram och se vilken reningsprocess som passar bäst och är effektivast i Trollhättan.
– Även Lilla Edet ska köpa vatten från vårt nya vattenverk, så det är fler än bara vi i Trollhättan som kommer att dricka det, påpekar Lars Sandblom.

Beprövade metoder för trygga leveranser

Vattenreningsbranschen är ganska konservativ, även om reningsprocesserna förstås utvecklas hela tiden.
– Eftersom vattnet berör så otroligt många människor, och vi inte kan ta tillbaka det vatten vi skickat ut, så är det oerhört viktigt att allt blir rätt från början. Därför är vi oerhört noga med att alla metoder är ordentligt prövade, förklarar Lars Sandblom.

Det nya vattenverket är en del av Vattenpaketet 2026. Det innehåller, förutom ett nytt vattenverk och en råvattenledning ut i Vänern, också utvecklade reningsmetoder vid Arvidstorps avloppsreningsverk och en fortsatt satsning på vatten- och avloppsnätet i Trollhättan.

Vattenpaketet 2026

Bra dricksvatten helt avgörande

År 2026 ska allt vara klart och totalt handlar det om en investering på 1,5 miljarder kronor under sex år.
– Det är mycket pengar, men bra dricksvatten är helt avgörande för våra vardag. Så vi gör helt enkelt detta för att varenda Trollhättebo, nu och i framtiden, är vatten värd, säger Johanna Hilding.

Uppdatering 2020-09-29: Kompletterande samråd angående vattenverksamhet

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Projektet har utvecklat sig sedan tidigare samråd och kommer nu tillgodose fler än bara Trollhättan. Den nya dricksvattenförsörjningen byggs nu för att säkra upp rent vatten till närliggande kommuner såsom bl.a. Trollhättan, Uddevalla och Lilla Edet under en lång tid framöver och planeras vara i drift kring år 2026.

Regional samverkan i så här stora projekt har stora vinster både ekonomiskt, samhällsmässigt och kunskapsmässigt. Samverkan innebär nya förutsättningar där bland annat uttagsvolymen ur Vänern har ökat. Verksamheten avser, förutom uttag av vatten ur Vänern, även bland annat en delvis sjöförlagd ledning och tillfällig grundvattensänkning genom bortledande av grundvatten i samband med anläggandet av en pumpstation i Nordkroken. Med de nya förutsättningarna behöver vi justera och komplettera samrådet.

Vi vill ha dina synpunkter, skriftligen, senast den 30/10 2020

Allt underlag om samrådet finns att läsa här på vår hemsida under Relaterade dokument. Du kan också få underlaget skickat till dig om du kontaktar vår kundservice. Vi vill ha dina synpunkter, skriftligen, senast den 30/10 2020. Maila oss på: kundservice@trollhattanenergi.se eller lägg ett brev på lådan och märk det med ”samråd”.

Vi hörs!

Uppdatering: 2020-06-26 Undersökningar under ytan i Nordkroken

Det finns en hel del aspekter att ta hänsyn till när man ska bygga en ny råvattenledning till ett nytt vattenverk som ska förse Trollhättan, Lilla Edet och Uddevalla med dricksvatten under en lång tid framöver. Tidigare i vår fattade Trollhättan Energis styrelse beslut om var intagspunkten för den nya råvattenledningen ska förläggas.
– Punkten ligger cirka fem kilometer ut i vattnet utanför Nordkroken. Vi har också kommit fram till att det är mest lämpligt att ledningen ansluter mot land på den sida stranden som ligger närmast Halleberg, säger Vatten- och avloppschef Synnöve Holm.
Projekteringen pågår för fullt och bland annat har en rad olika geotekniska undersökningar utförts i området kring Nordkroken, Vargön.

– Vi kan få fram mycket information via kartor och dokumentation men för att verkligen förstå de geotekniska förutsättningarna på plats behöver vi också göra fysiska undersökningar. Mätningarna vi gjort på Vänerns botten är för att se hur marken under ytan ser ut, säger Viktor Johansson projektledare för den nya råvattenledningen på Trollhättan Energi.

Genom resistivitetsmätning, som utnyttjar att olika geologiska material visar olika resistivitet (förmåga att inte leda ström), går det att få fram en profil på de olika markskikten som exempelvis lera, sand, morän och berg. Resistivitetsmätningar har gjorts både på land och i vattnet vid Nordkroken för att undersöka förhållandena under ytan.
– Undersökningsmetoden har i princip obefintlig påverkan på naturen eftersom inga ingrepp görs. Små elektroder förs ned i marken cirka 10-15 cm ner med 2 meters mellanrum utmed en utrullad kabel. Resultatet från undersökningen väger vi sen samman med den geotekniska sondering vi gjort tidigare, meddelar Viktor.

I Nordkroken finns en känd fornlämning som ska hanteras med varsamhet. I höst planerar Trollhättan Energi en förundersökning där man med hjälp av sökschakt kommer gräva upp små rutor om cirka en gånger en meter för att få mer information.
– Förundersökningen ska, förutom att fastställa fornlämningens karaktär och utbredning, också användas som underlag för den fortsatta planeringen, säger Viktor.

Senare i år är målet att lämna in en ansökan om vattendom till Mark- och miljödomstolen. Än kommer det dröja innan det är dags för det första ”riktiga” spadtaget.
– Projekteringen ska vara klar 2022 och först 2023 kommer det börja hända saker ”på riktigt”. Just nu är vi måna om att få ett så bra underlag som möjligt för det fortsatta arbetet, säger Viktor.

Uppdatering 2020-05-08

Vi vill passa på att tacka för de yttranden och synpunkter vi fått in under samrådet för uttag ur vatten ur Vänern och den delvis sjöförlagda ledningen i samband med pumpstationen i Nordkroken. Flera personer besökte vårt öppna hus och det gav mycket att få mötas och diskutera. En hel del har hänt sen dess. Bland annat har både Uddevalla och Lilla Edet beslutat att ansluta sig till projektet vilket vi är mycket glada för. Att samverka i såna här långsiktiga satsningar är både klokt och ekonomiskt.

Detta innebär att vi behöver göra ytterligare utredningar och komplettera samrådet. Just nu förbereder vi för de kompletteringar som ska göras och den ansökan om planbesked vi planerar skicka in till Vänersborgs kommun i slutet av maj. Flera undersökningar och utredningar har redan gjorts, bland annat arkeologiska undersökningar, vilka fungerar som underlag i planarbetet, och fler undersökningar ska till. Ett så här omfattande projekt kräver just många utredningar och en stor portion ödmjukhet. Målet är att med så liten påverkan på miljön som möjligt säkra dricksvattenförsörjningen för framtidens invånare i Trollhättan, Lilla Edet och i Uddevalla.

Vi är måna om att hålla en fortsatt bra dialog med alla intressenter under projektets gång och vill uppmana till kontakt om du har några frågor. Vi återkommer med information på den här sidan löpande.

Viktor Johansson, projektledare Trollhättan Energi

Uppdatering: 2020-05-05 Trollhättan Energi levererar framtidens vatten till Lilla Edet

Nyligen tog Uddevalla beslutet att ansluta sig till Trollhättan Energis nya råvattenledning ute i Vänern, för att säkra framtidens dricksvatten. Nu har även Lilla Edets kommun beslutat om samarbete och med start 2026 ska färdigt dricksvatten köpas direkt från Trollhättans nya vattenverk.
– Det här stärker ytterligare projektet och bekräftar att vi tagit ett klokt initiativ, säger Synnöve Holm, affärsområdeschef för vatten och avlopp hos Trollhättan Energi.

Trollhättan Energis styrelse och ägaren Trollhättans Stad har enhälligt beslutat att de kommande sex åren investera totalt 1,5 miljarder i ett nytt vattenverk, en ny råvattenledning ute i Vänern, utvecklade reningsprocesser vid Arvidstorps avloppsreningsverk samt fortsatt förnyelse av distributionsnätet. Det ska säkra att invånarna får trygga och hållbara leveranser även i framtidens Trollhättan.

Klartecken även från Lilla Edet

Just nu pågår intensiv projektering av det nya vattenverket samt råvattenledningen med tillhörande anläggningar. Ledningen, där råvattnet ska tas, sträcker sig fem kilometer ut i Vänern från Nordkroken i Vargön. Den 8 april beslutade Uddevalla att man via sitt vattenbolag Västvatten ska ansluta sig till projektet och dra en vattenledning från Trollhättan Energis nya råvattenledning till sitt vattenverk i Uddevalla.

Nu har Lilla Edet beslutat att göra samma sak, men också ta steget fullt ut och köpa helt färdigt dricksvatten från Trollhättan. De nya vattenledningarna till grannkommunen i söder kommer således gå via Trollhättans nya vattenverk, medan Uddevalla enbart leder råvattnet från Vänern hem till sig och bearbetar det till färdigt dricksvatten i sitt eget verk.
– Denna lösning medför ett robust system som säkerställer att våra invånare kan få ett framtida dricksvatten av hög kvalitet, säger Franz Wallebäck, enhetschef vatten och avlopp i Lilla Edet.

“Samhällsekonomiskt klokt”

Idag tar Lilla Edet största delen av sitt dricksvatten från Göta älv, precis om Trollhättan. Att istället ta råvattnet från Vänern ger högre kvalitet.
– Ju fler som kan dra nytta av den här långsiktiga satsningen och dela på kostnaderna, desto bättre är det förstås ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Trollhättan Energis vatten- och avloppschef Synnöve Holm.
Företaget är nu mitt uppe i tillståndsprövningen, som i slutänden ska landa i en så kallad vattendom från Mark- och miljödomstolen.

Start i höst

Ambitionen är att anläggningarbetena ska kunna starta i höst. År 2026 ska hela projektet med ny ledning, nytt vattenverk och utvecklad rening av avloppsvattnet vara klart. Plus att ledningsnätet ständigt förbättras.
– Vi har i många år satsat omkring 40 miljoner per år på att underhålla och utveckla Trollhättans vatten- och avloppsnät, och med den här satsningen tar vi ett nödvändigt framtidsgrepp kring hela infrastrukturen. Det kommer att finansieras med succesiva årliga höjningar av taxorna motsvarande cirka 20-50 kronor/månad och hushåll.Att vi har vatten i kranarna och fungerade avlopp dygnet runt är en förutsättning för att vardagen ska fungera, konstaterar Synnöve Holm, som ser fram emot att komma igång.

“Stärker samarbetet över kommungränserna”

– Vi har projekterat och planerat detta under många år och vi är trygga med den lösning vi kommit fram till. Att både Uddevalla och Lilla Edet ansluter sig stärker också vårt samarbete över kommungränserna, även inom detta området.

Lilla Edets VA-chef Franz Wallebäck instämmer:
– Vatten- och avloppsinvesteringar är viktiga för den totala samhällsutvecklingen och säkerställer framtida generationers leverans av dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel, påpekar han.

Uddevalla ansluter sig till Trollhättan Energis nya vattenledning i Vänern

Trollhättan Energi är mitt uppe i projekteringen för ett nytt vattenverk och en helt ny råvattenledning en halv mil ut i Vänern. Nu har Uddevalla kommun via sitt bolag Västvatten AB beslutat att göra gemensam sak med Trollhättan Energi.
– Det är självklart både klokt och ekonomiskt om vi kan samverka runt det här, säger Synnöve Holm, affärsområdeschef för vatten och avlopp hos Trollhättan Energi.
Även Lilla Edets kommun har aviserat intresse.

I slutet av förra året fattade en enig styrelse i Trollhättan Energi beslutet att de kommande sex åren investera totalt 1,5 miljarder i ett nytt vattenverk, en ny råvattenledning ute i Vänern, utvecklade reningsprocesser vid Arvidstorps avloppsreningsverk samt förnyelse av distributionsnätet. Via ett enigt kommunfullmäktige har ägaren Trollhättans Stad också ställt sig bakom investeringarna och samtidigt godkänt en justering av vatten- och avloppstaxan. Allt för att kunna säkra en trygg tillgång på bra dricksvatten för Trollhätteborna under många år framöver. Det nuvarande vattenverket har varit i drift sedan 1962 och börjar sjunga på sista versen.

Ledning fem kilometer ut i Vänern

Nyligen tog Trollhättan Energis styrelse nästa steg i investeringsprocessen. 155 miljoner kronor beviljades då för att kunna gå vidare med projekteringen av det nya vattenverket samt råvattenledningen med tillhörande anläggningar. Från intaget cirka fem kilometer ut i Vänern, räknat från Nordkroken i Vargön i Vänersborgs kommun, ska vattnet pumpas vidare till det nya vattenverket som ska byggas bredvid det nuvarande vid Göta Älv på Överbyområdet. Styrelsen har också beslutat vilken ledningssträckning på land som anses vara lämpligast från Nordkroken.

Bättre vattenkvalitet – även för Uddevalla

Mark- och miljödomstolen ger det slutliga tillståndet i form av en vattendom. Samrådstiden har gått ut och nu inleds arbetet med att sammanställa synpunkter från myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter. Under sommaren räknar Trollhättan Energi med att ansökan om vattendom ska lämnas in. Genom att Trollhättan tar sitt råvatten ute i Vänern istället för som nu, från Göta Älv, så blir vattenkvaliteten bättre. Den senaste tiden har både Lilla Edet och Uddevalla visat intresse för att också ta sitt framtida dricksvatten från Trollhättan Energis nya råvattenledning. Nu har Uddevallas kommunfullmäktige bestämt att man via sitt bolag Västvatten AB bokstavligt talat ansluter sig till den nya vattensatsningen med Vänern som källa.

“Gemensamt säkra kommunernas vattenförsörjning”

Trollhättan Energi välkomnar Uddevallas besked.
–  Kan vi tillsammans agera långsiktigt kring en sådan här samhällsviktigt fråga är det bara positivt. På det här sättet kan vi gemensamt säkra kommunernas vattenförsörjning för lång tid framöver och även öka leveranssäkerheten för varandra, säger Trollhättan Energis vatten- och avloppschef Synnöve Holm.

Den projektering för vattenintag och ledning som hittills är gjord innefattar även Lilla Edets vattenbehov, men den södra grannkommunen väntas fatta beslut senare under våren. Vad Uddevallas beslut innebär för dimensioneringen och ytterligare samråd med berörda fastighetsägare och myndigheter, ska Trollhättan Energi nu titta närmare på.

“Både ekonomiskt och effektivt”

Idag tar Uddevalla sitt vatten från Köperödssjöarna öster om stan. På sikt kommer det inte att räcka och Västvattens VD Peter Johansson ser fram emot att göra gemensam sak med Trollhättan Energi:
– Det är förstås både ekonomiskt och effektivt att samverka vid så här stora satsningar. Det är logiskt att vi, två ungefär lika stora kommuner, samlar våra kompetenser och resurser och strävar åt samma mål: En trygg dricksvattenförsörjning, påpekar han.

I praktiken innebär Uddevallas beslut att en ny råvattenledning på cirka 2,5 mil dras mellan Trollhättan Energis nya vattenverk och Mariebergs vattenverk i Uddevalla.

Välkommen till samråd angående vattenverksamhet

Just nu är vi på gång med att söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen för uttag av vatten i Vänern för dricksvattenproduktion. Verksamheten avser även innefatta bland annat en delvis sjöförlagd ledning och tillfällig grundvattensänkning genom bortledande av grundvatten i samband med anläggandet av en pumpstation i Nordkroken. Med anledning av detta bjuder vi därför in dig som är nyfiken eller vill komma med synpunkter till samråd.

Välkommen på öppet hus torsdagen den 27/2 kl. 10.00-13.00 och 16.00-19.00 på Vargöns bibliotek, Fyrkanten. På utställningen får du ta del av information om projektets utformning och den miljöpåverkan vi kan se. Vi finns också tillgängliga för frågor. Visst har vi tänkt på mycket men kanske har du andra synpunkter som
vi missat. Allt underlag om samrådet finns att läsa här på vår hemsida. Du kan också få underlaget skickat till dig om du kontaktar vår kundservice. Utställningen finns även på Vargöns bibliotek den 2 mars kl. 16.00-19.00.

Vi vill ha dina synpunkter, skriftligen, senast den 24/3 2020. Maila oss på: kundservice@trollhattanenergi.se eller lägg ett brev på lådan och märk det med ”samråd”. Vi hörs!

Uppdaterat 2019-03-14

– Det finns många aspekter att ta hänsyn till när vi ska välja den bästa vägen från Vänern till Trollhättan. Vi kan få en hel del information om exempelvis markförhållanden via kartor och dokumentation men för att verkligen förstå miljön behöver vi komma ut på plats. Därför har jag, de senaste dagarna, tillsammans med andra experter från bland annat Peab och Cowi vandrat olika sträckor för att se hur naturen ser ut i verkligheten, säger Julia Johansson, projektledare för råvattenledningen hos Trollhättan Energi.

Och många steg blev det. Totalt har projektgruppen vandrat 2,2 mil för att undersöka naturen på plats. Efter flera stråkanalyser har fem möjliga stråk för den nya ledningen nu landat i två. Olika kriterier visar att några alternativ har fler nackdelar än fördelar. Förutom att vandra de olika stråken ska också ytterligare undersökningar göras för att inventera natur- och kulturvärden och geotekniska förutsättningar.

– En del av det arbete vi gör just nu är att kartlägga alla intressenter som finns i området. Vi vill ha kontakt med organisationer, föreningar, privatpersoner och andra experter som kan naturen i området. Med anledning av detta kommer vi därför bjuda in till samråd senare i år, säger Malin Dahlstedt, ansvarig projektledare för hela projektet hos Trollhättan Energi.

Förutom att utreda vilken ledningssträcka som blir bäst är en annan utmaning att välja rätt reningsmetod för det nya råvattnet. Olika vatten kräver nämligen olika metoder för rening.

– Enkelt kan man säga att ett komplext vatten kräver en mer komplex reningsmetod. Sedan flera år tillbaka har vi regelbundet tagit vattenprover i Vänern för att kunna analysera kvaliteten på vattnet. Det kommer vi fortsätta med i ett halvår till. Under tiden har vi kartlagt olika möjliga reningsmetoder och kommit fram till två som ska utredas ytterligare. Målet är att få en så effektiv process som möjligt, säger Malin Dahlstedt.

Än kommer det dröja innan det första spadtaget tas.

– Ambitionen är att börja gräva för den nya råvattenledningen år 2021 men det är svårt att säga exakt innan alla undersökningar, samråd och tillstånd är klara. Att välja rätt väg från Vänern till Trollhättan kräver utredningar, eftertanke och en stor portion ödmjukhet, säger Julia Johansson, Trollhättan Energi.

Fakta samråd: Ett samråd är en obligatorisk del i projektplanen och tillståndsprocessen. Den går ut på att tidigt samla in kunskap om eventuella hinder eller problem som projektet kan komma att stöta på. Sådana problem skulle kunna gälla förstörande av biotoper, fornminnen eller andra risker. Det kan också vara generella synpunkter på själva projektet. I ett samråd är det bland annat länsstyrelsen och andra enskilda sakägare som kan antas bli särskilt berörda som bjuds in för att lämna sina synpunkter.

Uppdaterat 2018-12-20

Lagom till julledigheten har vi på riktigt landat i upphandlingen av Peab Anläggning AB som Trollhättan Energis partner för att projektera och bygga Nya vattenverket med ny råvattenledning. I onsdags signerade Synnöve Holm, Trollhättan Energi, och Berth Larsson, Peab Anläggning, ett strategiskt partneringavtal.

Här signerar ombuden för Trollhättan Energi och Peab det strategiska partneringavtalet, ivrigt påhejade av gänget som workshoppar kring val av beredningsprocess.

Under 2018 har projektet tagit fart. Vi har satt ihop en intern och extern projektorganisation och styrelsen har bland annat beslutat om sekretesspolicy, vision och mål, uppdrag, mandat och arbetsmetodik för projektet samt placering av nytt vattenverk.

2019 startar vi upp pilotförsök på tänkt beredningsprocess i vattenverket och projektering av råvattenledningens sträckning samt inleder dialog med fastighetsägare som kan komma att beröras av ledningsdragningen. Förhoppningsvis kan vi lämna in ansökan om ny vattendom i slutet av året. Byggstarten måste vänta in beslut om Vattendom och ledningsrätt, detaljprojektering och politiskt beslut efter att riktpris finns framme, det vill säga att det är några år kvar tills första spadtaget.

Tack för alla nyfikna frågor och uppmuntrande hejarop under året! Nu tar vi en skön julledighet ett par veckor och hoppas att ni gör detsamma!

Malin Dahlstedt, projektledare

 

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt (uppdaterat 2018-11-15)

För över ett år sedan togs beslutet om att bygga ett nytt vattenverk med ett nytt råvattenintag och en ny råvattenledning från Vänern. Det planeras vara i drift år 2025 och ska säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen för Trollhättan en lång tid framöver.

Vattenverket i Trollhättan börjar bli gammalt. Göta älv är Trollhättebornas vattentäkt (råvatten) och det är tyvärr inte optimalt med de risker som finns med bland annat fartygstrafiken i älven. Därför kommer det nya råvattenintaget ske i Vänern, och en ungefär 1-1,5 mils vattenledning grävs ner. Hur och var ledningen ska gå är inte klart.
– Det är inte ovanligt att råvattenintaget förläggs i en annan kommun än där vattenverket finns. Så kommer det alltså bli för Trollhättan. Vi är i ett mycket tidigt skede i arbetet med att hitta ett lämpligt stråk, för att hitta den bästa, eller kanske minst sämsta, vägen har vi gjort en grov stråkanalys som tittat på olika vägar att ta sig från Vänern till Trollhättan. Syftet med denna stråkanalys har varit att kartlägga och utvärdera de olika intressen och utmaningar som finns längs vägen. Det som analysen visar är att man utifrån olika kriterier kan se att några alternativ har fler nackdelar än andra, säger Julia Johansson, projektledare för råvattenledningen mellan Vänern och Trollhättan, hos Trollhättan Energi.

Inom några veckor kommer några fastighetsägare som ligger i nära anslutning till eller i ett möjligt stråk att kontaktas. Övriga förberedelser pågår för fullt. En projektgrupp har utsetts och är igång med att förbereda tillstånd, se över säkerhetsfrågor, fundera på vilken kapacitet det nya vattenverket ska ha och framförallt hitta den bästa vägen för ledningen mellan Vänern och Trollhättan.
– Det kräver lite eftertänksamhet, många utredningar och en stor portion ödmjukhet inför de som vi stör under och efter byggtiden. Det är också en utmaning i att välja rätt reningsteknik för det nya vattenverket, rätt kapacitet för framtiden och hantera framtidens krav från myndigheter, säger Malin Dahlstedt, ansvarig projektledare för hela projektet hos Trollhättan Energi.

Det kommer dröja innan det är dags för första spadtaget, men inom några år planerar vi börja gräva för råvattenledningen och för nya vattenverket.

 
Trollhättan Energi