Dagvattnet kan stanna på din fastighet

Du kan styra flödena till rabatter och grönytor. Om det är möjligt kan ditt dagvatten tas om hand på din fastighet enligt begreppet ”Lokalt omhändertagande av dagvatten” (LOD). Dagvattnet får aldrig ledas till grannfastigheten. Lokalt omhändertagande av dagvatten är dessutom bra för att fylla på grundvattenmagasinen. Hur lösningen ser ut beror helt på vilka förhållanden som råder på just din fastighet.

Tips! Så kan du fånga upp och använda ditt dagvatten

1. Justera stuprännan och led ut vattnet på tomten.

Du som bor i en villa där stuprännan går rakt ner i marken och är kopplad till vårt ledningsnät, kan göra en stor insats genom att enkelt justera stuprännan: Kapa röret vid marken, plugga igen delen som går ner i marken och sätt dit en utkastare en bit längre upp på röret. Det ger väldigt stor effekt eftersom vattnet kan ledas ner i marken på tomten eller till närliggande dike, i stället för att belasta avloppsledningen.

2. Styr flödet med en ränndal

När du monterat en böjd rördel i nedre änden av stupröret vid fasaden, så kan du enkelt fixa en så kallad ränndal under utkastaren. Ränndalen, som kan vara ett rör eller en hård skålad yta gjord av natursten eller stenplattor, leder bort vattnet från husgrunden till gräsmattan eller planteringar. Ränndalen ska vara så lång att den helst går utanför byggnadens dräneringssystem. Övergången från rännan till en plantering skyddar du enkelt från erosion genom att fylla ut med lite grus som bromsar upp flödet.

3. Anlägg minst 50 procent mjuka ytor

En enkel tumregel för att kunna ta hand om dagvattnet på fastigheten är att det finns minst lika mycket mjuk som hård yta. Helst dubbelt så mycket mjuk yta om det går. I den hårda ytan räknas även takytan in. Gräsmatta och planteringar är de absolut bästa ytorna för att fång upp vattnet och filtrera bort ämnen som kväve och fosfor, som vi inte vill leda vidare till våra sjöar och hav. På uppfarten och trädgårdsgångar där du behöver mer slitstarka underlag kan du med fördel välja olika typer av singel, hålsten av betong, markplattor med genomsläppliga fogar eller rasterplattor så att dagvattnet kan sjunka undan.

4. Samla upp i en stenkista eller ett vattenmagasin

Om din fastighet saknar möjligheter att leda undan regnvatten och smältvatten till en mjuk yta, så kan du anlägga ett naturligt vattenmagasin under jord. Den vanligaste varianten är en stenkista som du fyller med singel och makadam. Dit leder du vattnet under jord så att det kan infiltreras i marken. En variant är dagvattenkassetter under marken som tar hand om vattnet på samma sätt som stenkistan. Innan du skrider till verket på din fastighet ska du först undersöka om din mark är lämplig för infiltration.

5. Anlägg dammar och regnrabatter

Små dammar, diken och regnrabatter är bra sätt att ta hand om just dagvatten. Det är både effektivt och samtidigt dekorativt i din trädgårdsmiljö. Med olika typer av växter bidrar du dessutom till den biologiska mångfalden. Det behöver inte handla om särskilt stora anläggningar för att få stor effekt.

6. Regntunnor eller tank ger smart bevattningslager

Takytorna fångar upp mycket vatten, så uppsamlande regntunnor vid stuprören eller en vattentank är en bra idé. En tank kan du gräva ner och installera en pump till, så har du dessutom ett dolt vattenlager till trädgårdsskötseln. Det sparar på dricksvattnet och blir extra värdefullt under riktigt torra perioder då det ibland kan vara vattningsförbud med dricksvattnet. Tänk på att regntunnor eller en tank behöver överfyllnadsskydd, alltså ett utlopp i ovankant där vattnet kan ta sig ut och i stället ledas direkt till en grönyta eller rabatt på tryggt avstånd från dina byggnader.

Om du inte kan ta hand om dagvattnet lokalt på fastigheten

Pumpar och tak minskar översvämningsrisken Om det inte är möjligt att ta hand om dag- och dräneringsvattnet lokalt på din egen fastighet så ska det ledas till din dagvattenservis, om det finns. Kontakta oss på Trollhättan Energi för att ta reda på om det finns en dagvattenledning i gatan som du kan ansluta dig till. Tänk på att du inte får leda ditt dag- eller dräneringsvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet, om det finns en förbindelsepunkt för dagvatten. Vid inkoppling till spillvattenledningsnätet ökar som sagt risken för källaröversvämning markant.

Senast granskad: 2023-10-27