Prisvärd taxa för vatten och avlopp i Trollhättan

Vatten- och avloppshanteringen finansieras helt av kunderna genom vatten-och avloppstaxan. Trollhättan Energi anpassar avgifterna till en nivå som täcker kostnaderna för personal, ledningsnät, anläggningar och investeringar. I Trollhättan är avgiften för vatten och avlopp bland de lägsta i landet.

Vatten- och avloppstaxans uppbyggnad

Du som redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar en så kallad brukningsavgift till kollektivet som består av tre delar; en fast del, en rörlig del samt dagvattenavgift.

Fast avgift

Genom den fasta delen betalar du för den nytta din fastighet har av vatten- och avloppsanslutningen till kollektivet och den service du har tillgång till där. Den täcker kostnaderna för bland annat administration och drift och underhåll av ledningsnäten.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och är direkt relaterad till hur mycket vatten du använder. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening. För att debiteringen ska bli rätt är det viktigt att du läser av och skickar in din mätarställning varje år.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften täcker omhändertagande och rening av dagvatten från fastigheten, gator och allmänna platser. Alltså det regn- och smältvatten som måste tas om hand och ledas vidare för att inte orsaka problem vid din fastighet.

Brukningsavgift vatten och avlopp

Avgift 2023 2024
Alla priser anges inklusive moms och faktureras en gång/månad.
Fastpris/år 4 101 kronor 5 378 kronor
Rörlig avgift 22,63 kronor/kbm 25,20 kronor/ kbm
Dagvattenavgift/år 1 839 kronor 2 273 kronor

Pris per liter kranvatten

Priset för 1 liter kranvatten i Trollhättan är 7 öre (2024). Då är beredning av råvatten till dricksvatten, alla ledningsnät samt reningen av spillvatten från alla hushåll, företag och andra verksamheter inräknat. Kostnaden tål att jämföras med att köpa 1 liter vatten i affären, som brukar kosta 5-15 kronor. Det är smartare för miljön och betydligt mer ekonomiskt att kolsyra och kanske smaksätta det egna kranvattnet med exempelvis citronskivor, när du inte dricker det naturellt. Buteljerat vatten kräver mycket transporter och energi för tillverkning av flaskor och burkar.

Senast granskad: 2022-05-23