Producera och sälj din el till oss

Trollhättan Energi har ett förmånligt avtal för dig som producerar egen el med hjälp av vattenkraft, vindkraft eller solceller. Om du producerar mer el än du behöver, så vill vi gärna köpa den.

Vad är en mikroproducent?

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. Vissa elproducenter uppfyller kraven att bli så kallade mikroproducenter, vilket innebär att anläggningsägaren slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till nätägaren. Med mikroproduktion avses inmatning av energi på elnätet som inte kräver en större mätarsäkring än 63 Ampere och har en effekt av högst 43,5 kilowatt. För att klassas som mikroproducent måste du uppfylla följande krav:

  • Din mätarsäkring ska vara 63 Ampere eller mindre
  • Effekten ska vara 43,5 kilowatt eller lägre

När du installerar en mindre solcellsanläggning på en villa eller ett fritidsboende blir du oftast mikroproducent per automatik.

Förmåner som mikroproducent

Ingen energiskatt – En mikroproducent är befriad från energiskatt och det är även alla andra anläggningar med en installerad effekt under 255 kilowatt (kW). Du behöver bara betala energiskatt på den egenanvända elen och då 0,5 öre per kilowattimme.

Skattereduktion – Om din fastighets solceller eller vindkraftverk producerar mer el än du använder, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet. Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

Sälj din överskottsel

Din egenproducerade el går i första hand till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder kan sälja överskottet till oss. Då behöver du:

  • Teckna ett mikroproduktions och elavtal. På så sätt får du betalt för det eventuella överskott som du säljer.
  • Vill du få tilldelat dig elcertifikat kan du ansöka om detta på www.energimyndigheten.se. Trollhättan Energi köper inte elcertifikat av kunder och har inte heller som krav att vi ska bli tilldelade detta.

När du producerar riktigt mycket el

Har du en stor sol-, vatten-, vindläggning och producerar mycket el – kontakta oss för ett förslag på avtal.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2022-09-13