Dricksvattenkvalitet

I tabellen hittar du 2022 års statistik gällande några kemiska och mikrobiologiska parametrar som provtas kontinuerligt på utgående dricksvatten från Överby Vattenverk i Trollhättan och från våra fasta användarprovpunkter fördelade över hela ledningsnätet.

Resultaten är presenterade som medianvärden över hela året och sammanslaget för samtliga användarprovpunkter. Vill du ha tillgång till de senaste analysresultaten eller mer specifika uppgifter ber vi dig kontakta kundservice.

*Gränsvärde för utgående dricksvatten i det fall det är annat än för hos användare.
Parameter Enhet Utg. från
Överby Vattenverk
(median)
Hos användare
(median)
SLV:s gränsvärde
hos användare
(utg dricksvatten*)
Aktinomyceter cfu/100 ml <10 <10 100
Clostridium perfringens cfu/100 ml <1 Påvisad
Eschericha coli cfu/100 ml <1 <1 Påvisad
Intestinala enterokocker cfu/100 ml <1 <1 Påvisad
Koliforma bakterier cfu/100 ml <1 <1 Påvisad
Långsamväxande 7d cfu/ml <10 10 ingen onormal förändring
Mikroorganismer 22ᵒC 3d cfu/ml <1 1 ingen onormal förändring
Mikrosvamp cfu/100 ml <10 <10 100
Akrylamid µg/l <0,1 0,1
Alkalinitet mg/l 61 61
Aluminium mg/l <0,03 <0,03 0,02
Ammonium mg/l <0,02 <0,02 0,5
Antimon µg/l <0,1 <0,1 10
Arsenik µg/l 0,18 0,125 5
Bekämpningsmedel – enskilda µg/l <0,01 <0,01 0,1
Bekämpningsmedel – totalhalt µg/l <0,05 <0,05 0,5
Bensen µg/l <0,1 <0,1 1
Benso(a)pyren µg/l <0,005 <0,005 0,01
Bly µg/l <0,02 0,11 10
Bor mg/l <0,3 <0,3 1,5
Bromat µg/l <3 <4 10
Cyanid µg/l <0,01 <0,01 50
1,2-dikloretan µg/l <0,5 <0,5 3
Fluorid mg/l 0,079 0,076 1,5
Färgtal mg/l Pt <5 <5 30 (15)
Hårdhet ᵒdH 2,7 2,7
Järn mg/l <0,01 <0,05 0,2 (0,1)
Kadmium µg/l <0,01 <0,01 5
Kalcium mg/l 17 17 100
Klor, tot aktiv  mg/l Cl2 0,14 0,04 0,4
Klorid mg/l 13,7 14 250
Konduktivitet mS/m 16,5 16,6 250
Koppar mg/l <0,02 0,03 2
Krom µg/l 0,13 0,16 50
Kvicksilver µg/l <0,1 <0,1 1
Magnesium mg/l 1,52 1,5 30
Mangan mg/l <0,02 <0,02 0,1
Natrium mg/l 13 14 200
Nickel µg/l 0,28 0,285 20
Nitrat mg/l 1,6 1,5 50
Nitrit mg/l <0,003 <0,003 0,5
PAH summa µg/l <0,02 <0,02 0,1
PFAS 4 ng/l 4 4 (Gäller from 1/1-2026)
PFAS 21 ng/l 5,35 100 (Gäller from 1/1-2026)
pH   8,2 8,1 <6,5 >9,5
Selen µg/l <1 <1 20
Sulfat mg/l 8,2 8,2 250
Tetrakloreten & Trikloreten µg/l <1 <1 10
Trihalometaner µg/l 13 11 100
Turbiditet FNU 0,05 <0,1 1,5 (0,5)
THM µg/l 11 10 50
TOC mg/l 2,3  
Turbiditet FNU 0,05 <0,1 1,5 (0,5)

Senast granskad: 2023-11-08