Tips och råd vid strömavbrott i Trollhättan

Tillfälliga strömavbrott beror oftast på dåligt väder eller att det har uppstått ett fel någonstans på ledningsnätet. Att vi får elbrist i Sverige är däremot sällsynt. Det handlar i så fall om korta perioder i samband med exempelvis mycket sträng kyla. Här har vi samlat information, tips och råd som är bra att ha vid strömavbrott.

Även om ljuset slocknar är det inte alltid säkert att det är ett strömavbrott. Börja därför alltid med att kontrollera:

 • Att säkringarna är hela för att säkerställa att avbrottet inte bara skett lokalt, hemma hos dig.
 • Om jordfelsbrytaren löst ut.
 • Om gatubelysningen lyser och om det är tänt hemma hos grannarna.
 • Om det fortfarande inte fungerar är det troligtvis ett större avbrott. Gör en felanmälan till kundservice.

Så kan du förbereda dig

 • Ha en batteridriven radio nära till hands, så att du kan hålla dig uppdaterad med de senaste händelserna.
 • Om elavbrottet varar mer än tre timmar, fyll vatten i kastruller och tomma PET-flaskor. Vattentillförseln kan komma att påverkas av elavbrottet. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt.
 • Kolla om det finns någon i närheten som kan behöva din hjälp. Äldre eller funktionshindrade är särskilt känsliga och kan behöva hjälp redan under de första timmarna av ett elavbrott.
 • Vid minusgrader, se över vattenledningarna så att de inte fryser sönder. Isolera ytliga rör lite extra med handdukar, filtar eller dylikt. Om temperaturen inomhus närmar sig noll grader: töm vattensystemen. Stäng av huvudkranen, lämna övriga kranar öppna. Töm elementen. Det görs oftast längst ned på värmepannan. Se till att vattnet leds ner i golvbrunnen. Häll spolarvätska i golvbrunnar och vattenlås.

Pågående driftstörningar och planerade avbrott i vårt elnät

Kartan visar Trollhättan Energis elnätsområde. Vid pågående driftstörningar och planerade avbrott i vårt elnät kan du se påverkade områden på kartan. Statusuppdateringar vid en pågående driftstörning finns via vår driftinformationstjänst.

Berörda kunder aviseras vid en driftstörning genom SMS och e-post via vår driftinformationstjänst. Vid planerade avbrott aviseras berörda kunder med brev samt SMS och e-post via vår driftinformationstjänst.

Avbrottsersättning

Du som kund har normalt sett rätt till avbrottsersättning efter elavbrott som varat minst tolv timmar i sträck. Ett elavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck. Följande gäller:

 • Avbrottsersättning ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad då nätföretaget fått kännedom om avbrottet. Nätföretaget ska betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid.
 • Om du som kund inte har fått avbrottsersättning behöver du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.
 • Avbrottsersättningen kan sänkas på grund av följande: om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är nätföretaget som beslutar om jämkning ska ske.
Avbrottsperiod i timmar och dygn Procent av beräknad årlig nätkostnad Minimibelopp* i kronor
* Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av din beräknade årliga nätkostnad. Därvid kan ersättning bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.
> 12 – ≤ 24 timmar 12,5 % 1 000 kronor
> 24 − ≤ 48 timmar 37,5 % 2 000 kronor
> 48 − ≤ 72 timmar 62,5 % 3 000 kronor
> 72 − ≤ 96 timmar 87,5 % 4 000 kronor

Ansöka om avbrottsersättning

Du som kund behöver inte själv ansöka om ersättning vid avbrott. Vi kan se vem som varit utan el och under hur lång tid. Ersättningen kommer sedan som avdrag på din faktura.

Undantag för avbrottsersättning

Under vissa begränsade förutsättningar har du inte rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott. Det gäller om:

 • Avbrottet beror på elanvändarens försummelse
 • Elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet
 • Felet beror på ett hinder utanför nätföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om du vill få ditt beslut prövat kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Ytterligare information om hur du går tillväga hittar du här. 

Skadeanmälan

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra allmänna avtalsvillkor (punkt 2.13) under rubriken relaterade e-tjänster och dokument.

Senast granskad: 2021-04-09