Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora projekt på gång samtidigt på Arvidstorps avloppsreningsverk. Dels en ny slamhanteringsbyggnad och dels en ansökan om ett nytt miljötillstånd så att vi kan förbättra kvävereningen och få en större kapacitet i verket.

Uppdatering: 2021-03-12

Bygget är sedan länge igång på Arvidstorp och vår nya slamhantering börjar ta form. I nuläget är det främst gjutningsarbeten som pågår som ska vara klart strax efter påsk. Därefter fortlöper arbetet med att bygga ett ”tätt hus/tak” och den tredje våningen som inte är i betong. Nästa steg blir invändiga arbeten och vi kommer börja med efterarbeten så som betong och målning av väggar och tak innan vi påbörjar installation av utrustning. De stora installationerna av containrar, centrifuger, ställverk med mera sker först efter semestrarna. Bygget går enligt tidsplan och vi beräknar att vara färdiga i slutet av 2021.

Slamhanteringsbyggnad

Uppdatering: 2020-02-25

Måndagen den 2/3 och fyra veckor framåt kommer sprängningsarbete att pågå vid Arvidstorps avloppsreningsverk i samband med nybyggnationen av slamhanteringsanläggningen. Vår bedömning är att det inte kommer att vara några stora vibrationer vid omkringliggande bostadshus. Arbetet kommer att ske på vardagar mellan klockan 8.00 och 17.00.

Anledningen till sprängningarna är förberedelser inför nybyggnation på området.

För mer information får du gärna kontakta vår kundservice på telefon 020 – 89 90 00.

Uppdatering: 2019-12-12

Nu är det förnyade samrådet avslutat – tack för engagemang och synpunkter! Vi arbetar nu vidare med ansökan och meddelar dig, via denna sida, när den är inlämnad till miljöprövningsdelegationen som sedan tar ärendet vidare.

Uppdatering: 2019-11-15

Vi anpassar Arvidstorps avloppsreningsverk för fler Trollhättebor – och därför behöver vi söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndsprocessen ska vi samråda med myndigheter, med dem som finns i vår närhet och med andra som kan påverkas. Vi hade ett samråd kring årsskiftet 2017/2018 och har jobbat med underlag till ansökan sedan dess. Nu väljer vi att förnya samrådet för att fånga upp eventuella kompletterande synpunkter innan vi lämnar in ansökan. Detta ger också nyinflyttade chansen att lämna kommentarer på underlaget. Har du lämnat synpunkter till oss tidigare så kommer de att beaktas i ansökan. Du behöver alltså inte framföra dem på nytt.

Planerna kring utbyggnaden är i huvudsak samma som tidigare. Nu har vi dock kommit längre i frågan om slamhanteringen och fått tillåtelse att bygga en ny slamhanteringsbyggnad som också är påbörjad. Du hittar ett uppdaterat samrådsunderlag till höger/nedan på denna sida.

Vi vill gärna ha dina synpunkter skriftligen senast den 8 december 2019. Skicka e-post till kundservice@trollhattanenergi.se eller lägg ett brev på lådan och märk det med ”samråd Arvidstorp”. Vi hörs!

Uppdatering: 2019-08-22

Beslut om förändrad slamhantering

I sommar har Trollhättan Energi fått klartecken från Länsstyrelsen att flytta slamhanteringen från bergrummet till en ny byggnad på markplan. Det är vi tacksamma för då det ger oss möjligheten att bygga ut våra reningsprocesser och kunna behandla mer avloppsvatten från fler Trollhättebor. Den nya slamhanteringen frigör dessutom yta i bergrummet som vi behöver till andra processer.

Den nya slamhanteringen sker med modern teknik vilket gör att vi kommer att klara oss med färre slamtransporter än idag. En klar förbättring både för arbetsmiljön och omgivningen. Vi har redan påbörjat vissa ytliga markarbeten och planerar större arbeten som sprängning och pålning under hösten.

Vill du ha mer information?

Vår ambition är att störa dig som bor i området så lite som möjligt och därför arbetar vi med åtgärder för att begränsa störningarna. Bland annat gör vi en bullerutredning om sprängning och pålning och får hjälp med att ta fram bra bullerdämpande åtgärder. All sprängning och pålning sker på vardagar på dagtid mellan kl. 07.00-18.00.
På denna sida lägger vi ut löpande information om exempelvis vilka dagar sprängning kommer att ske och under vilken period pålningen görs. Fyll i din mejladress för att få en notis direkt i din mejlkorg när det finns uppdaterad information. Vill du hellre prata med oss går det bra att kontakta oss via kundservice på telefon 020-89 90 00 eller följ oss på Facebook. Hör gärna av dig med synpunkter och funderingar.

Uppdatering: 2019-05-09

Nu har det börjat! Arvidstorp rustar för framtid – vilket märks i nutid.

Det händer mycket på Arvidstorps avloppsreningsverk i Strömslund. Trollhättan växer och därför behöver vi bygga ut och anpassa verket efter nya behov. Det vi vill är att:

  • Öka kapaciteten på verket för att kunna ta emot avloppsvatten från fler hushåll i Trollhättan
  • Säkerställa en långsiktig lösning för kväverening
  • Flytta slamhanteringen från bergrummet till en ny byggnad på anläggningen. Detta innebär stora förbättringar vad gäller logistik, drift och arbetsmiljö.

Du är en av våra grannar och därför vill vi berätta vad som är på gång, hur du kan få löpande information och hur du kan nå oss med eventuella frågor och synpunkter.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade vi ett samråd med bland annat dig som bor granne med Arvidstorp, inför det nya miljötillstånd vi nu planerar att lämna in till Länsstyrelsen under våren 2019. Tillståndet är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra utbyggnaden av den biologiska reningen i verket. Flera av förändringarna vi ska göra kan inte påbörjas förrän vi har fått tillståndet men fram tills dess förbereder vi så mycket vi kan.

Ökad trafik i området

Redan i mars påbörjades utbyggnaden av vår personalbyggnad. Därför är det redan nu arbetsmaskiner, transporter och mer personal i området än vad det brukar vara.

Under våren påbörjar vi en annan stor byggnation – den nya byggnaden för slamhanteringen. Idag finns den hanteringen inne i bergrummet men behöver flyttas eftersom det är trångt och en dålig arbetsmiljö för vår personal.

Målet är att påbörja arbetet med den nya byggnaden för slamhanteringen redan under våren. Inledningsvis blir det förberedande markarbeten som omläggning av rör och liknande. Efter det behöver vi utföra sprängning och pålning för den nya byggnaden, ett arbete du kommer märka av. Detta projekt medför också fler arbetsmaskiner, transporter och personal än vanligt i området.

Längre in i framtiden

När vi fått vårt nya miljötillstånd från Länsstyrelsen kan vi påbörja utbyggnaden av den biologiska reningen av avloppsvattnet nere i bergrummet. En insats som krävs för att vi ska kunna ta emot större mängder av avloppsvatten i framtiden. Detta arbete kommer du troligtvis inte att märka av då det sker i bergrummet. Utbyggnaden av den biologiska reningen är ett omfattande projekt som väntas pågå under flera år.

Tidigare information (15/11 -18)

Nu är samrådet om Arvidstorps utbyggnadsplaner avslutat. Vi tackar för engagemang, deltagande på möten och synpunkter. Det är mycket välkommet och värdefullt och leder förhoppningsvis till ett ännu bättre Arvidstorp för fler Trollhättebor!

Vi vill

  • Öka kapaciteten på verket för att kunna ta emot avloppsvatten från fler hushåll i Trollhättan
  • Säkerställa en långsiktig lösning för kväverening
  • Flytta slamhanteringen från bergrummet till en ny byggnad på anläggningen. Detta innebär stora förbättringar vad gäller logistik, drift och arbetsmiljö

Nu arbetar vi med att ta fram underlag, undersökningar och vi funderar på åtgärder för att kunna utöka vår kapacitet och ytterligare begränsa vår påverkan på omgivningen.

Vi kommer att ha två stora ärenden på gång samtidigt. Först i tiden ligger en anmälan om förändrad slamhantering inom ramen för vårt nuvarande tillstånd. Då vill vi flytta slamhanteringen från berget till en ny byggnad på markplan. Det är för att skapa plats i berget för en förbättrad kväverening och en utökad kapacitet. Och för den förbättrade kvävereningen och kapacitetsökningen behöver vi söka nytt tillstånd. Tillståndsansökan ska lämnas in i november.

Vi fortsätter uppdatera denna sidan framöver för alla nyfikna.

 
Trollhättan Energi