Anslutningskontroll av dagvatten

Vi utför just nu omfattande arbeten i Trollhättan där gamla och kombinerade vatten- och avloppsledningar successivt ersätts med separata ledningar för spill- respektive dagvatten, samtidigt som vi lägger ner nya dricksvattenledningar.

För att allt ska fungera fullt ut behöver även du som fastighetsägare separera dag- och spillvattenledningarna inom din fastighet. I vårt uppdrag ingår att kontrollera så att detta görs, vilket är din skyldighet som fastighetsägare. När en dagvattenservis är framdragen till din fastighet är det nämligen inte längre tillåtet att avleda dagvatten till spillvattenledningen enligt ABVA, Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun.

Inför omläggning av vatten- och avloppsledningar inom fastigheten ska detta anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen hos Trollhättan Stad. Skicka in anmälan  i god tid innan VA-arbeten på tomtmark påbörjas. Här hittar du ansökningsblankett för byggärenden. Blanketten mejlas till samhallsbyggnad@trollhattan.se

Så här går en anslutningskontroll till

Det finns olika sätt att göra en anslutningskontroll på. Beroende på hur det ser ut använder vi en eller flera av följande metoder:

  • Vi trycker in rök i avloppsledningar/brunnar. Röken är så kallad teaterrök och helt ofarlig. På detta sätt kan vi se om röken kommer ut på rätt ställe vilket visar hur ledningarna är sammankopplade
  • Färg (hälls ofta i stuprör) för att kontrollera hur ledningarna är kopplade
  • TV-inspektion (”filmning”)

Ibland utför vi på Trollhättan Energi kontrollen och ibland får vi hjälp av en entreprenör. Du får alltid en avisering innan vi genomför anslutningskontrollen med information om när och hur vi behöver tillträde till din fastighet. Ofta går vi in på tomten men det finns sällan behov av att göra kontroller inne i huset. Finns det behovet knackar vi på och frågar om det är okej. Vi, eller den entreprenör som utför uppdraget, har alltid en ID06-bricka med sig för att identifiera sig.

Process från anslutningskontroll till godkänt resultat

Processbild anslutningskontroll

Se processen för en anslutningskontroll i större bild.

Varför separerar vi dagvatten- och spillvattenledningar?

Genom att koppla isär spillvattnet (vatten från toaletter, badrum och kök) från dagvattnet (regn- och smältvatten) ger vi dagvattnet större utrymme i ledningsnätet vilket minskar risken för källaröversvämningar i din och dina grannars fastigheter. Dagvattnet leds nu också direkt ut i Göta älv vilket gör att det inte behöver belasta reningsverket i onödan. Detta leder i sin tur till att reningsprocessen för spillvattnet blir säkrare och mer kostnadseffektiv.

När dagvatten och spillvatten är kopplat till spillvattenledningen betyder det att ledningen får en högre belastning än vad den är dimensionerad för vilket alltså inte är godkänt.

Senast granskad: 2022-06-20