Tömning av enskilt avlopp

Har du enskilt avlopp och behöver hjälp med tömning? Detta utförs av vår upphandlade entreprenör Centralen i Trollhättan. För frågor eller bokning av tömning kontakta Centralen på telefon 0520-47 70 00.

Med enskilda avloppsanläggningar menas anläggning med sluten tank, slamavskiljare, köksbrunn, fosforfälla, minireningsverk och motsvarande anläggningar.

Justerade priser från 1 juni 2024

Från och med den 1 juni 2024 gäller nya justerade priser. Centralen är vår upphandlade entreprenör. Alla priser anges i taxan under Relaterade e-tjänster och dokument. Här nedanför ser du våra vanligaste tjänster och avgifter.

Avgift ordinarie tömning

Tömning enligt ordinarie tömningsschema (se Lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du har behov av fler schemalagda tömningar än vad som anges i de lokala föreskrifterna kan du beställa det hos Centralen. Detta debiteras då som en ordinarie tömning.

Anläggningens storlek Slamsugning sluten tank (kronor/tömning) Slamsugning slamavskiljare (kronor/tömning)
Alla priser anges inklusive administrationsavgift, behandlingsavgift och moms. Slangdragning upp till 20 meter ingår.
<1,5 m3 870 kronor 1013 kronor
1,6 – 3,0 m3 1 326 kronor 1 397 kronor
3,1 – 6,0 m3 2 593 kronor 2 736 kronor
>6,1 m3 6 168 kronor 6 168 kronor

Avgift budad tömning

En budad tömning är en extratömning som sker inom fem arbetsdagar från beställning.

Anläggningens storlek Slamsugning sluten tank (kronor/tömning) Slamsugning slamavskiljare (kronor/tömning)
Alla priser anges inklusive administrationsavgift, behandlingsavgift och moms. Slangdragning upp till 20 meter ingår.
<1,5 m3 870 kronor 298 kronor
1,6 – 3,0 m3 1 326 kronor 2 112 kronor
3,1 – 6,0 m3 2 593 kronor 3 451 kronor
>6,1 m3 6 168 kronor 6 168 kronor

Avgift akut tömning

Tömning sker inom 24 timmar från beställning.

Tjänst Avgift
Alla priser anges inklusive moms. Avgiften är en tilläggskostnad utöver pris för ordinarie tömning.
Akut tömning vardagar klockan 06.00-18.00 2 145 kronor
Akut tömning kväll/helg 8 580 kronor
Akut tömning storhelg 11 440 kronor

Avgift extratjänster

Tjänst Avgift
Alla priser anges inklusive moms. *Om locket kan dras åt sidan med hjälp av handtag utan att lyftas, får maxvikten vara 35 kg. **Framkörningsavgift debiteras om tömningen inte kan utföras på grund av att slamavskiljare eller tank är oåtkomlig, fel installerad eller av andra skäl inte kan tömmas. 
Tillägg slang >20 meter 215 kronor/10 meter
Tungt lock > 15 kilo* 1 144 kronor/tillfälle
Framkörningsavgift** 50 % av ordinarie tömningsavgift

Regler och råd vid tömning

Din fastighet och vägen till den är chaufförens arbetsplats. För att undvika skador på personalen, fordon och din mark finns det några saker som är bra att tänka på.

Vägen till din fastighet

Vägen till uppställningsplatsen för bilen ska vara i körbart skick och framkomlig för lastbil. Det är speciellt viktigt under vintertid och vid tjällossning. Minikrav på vägen är att den ska vara minst 3,5 meter bred, ha en frihöjd på 4,5 meter och klara en fordonsvikt på 26 ton. Det måste finnas tillräckligt vändutrymme för slamsugningsfordonet. Om det finns en låst bom vid infarten ska den utrustas med kodlås under tömningsperioden och koden meddelas till Centralen.

Tillgänglighet

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga för slamhämtning. Lock till slamavskiljaren samt manlucka, eller annan tömningsanordning till sluten tank, får inte vara övertäckt. Brunnen ska vara synlig, utmärkt och frilagd från växtlighet. När slamavskiljaren eller tank ligger utanför den egna tomten, eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet som anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsinnehavarens namn och fastighetsbeteckning.

Brunnslock

Av arbetsmiljöskäl bör brunnslock vara av lätt material, t ex plast, glasfiber eller plåt och kunna öppnas av en person. Lock eller manlucka får ha en maxvikt på 35 kg om den kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon typ av handtag. Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och bör då av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.

Slanglängd

Slanglängd får inte överstiga 20 m. Långa slangdragningar är fysiskt belastande. Fastighetsägaren uppmanas att själv montera en fast slanganordning (gräva ner ett rörsystem) eller lägga ut en lös slang mellan avloppsanläggningen och bilens uppställningsplats om slanglängden överstiger 20 m. Notera att det krävs en längre slang än endast uppmätt sträcka mellan bil och slamavskiljare.

Undvik onödiga körningar och avgifter

Genom att ha koll på din tömningsfrekvens och ditt tömningsbehov kan du bättre planera dina tömningar på året. Tänk på att du kan lägga in extra schemalagda tömningar om du har behov av det. Detta debiteras då som en ordinarie tömning. Om Centralen åker till din anläggning och inte kan göra sitt jobb på grund av att de inte hittar anläggningen, att brunnslocket är för tungt eller att det finns andra brister i arbetsmiljön tas extra avgifter ut enligt avgifter för extratjänster. 

Undvik akuta tömningar och extra avgifter genom att planera din beställning till Centralen i så god tid som möjligt.

Senast granskad: 2023-05-31