Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Nytt vattenverk med råvattenledning från Vänern

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter, vilket innebär ett nytt vattenverk med Vänern som ny råvattentäkt. Vi bygger för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver. Byggstart planeras till senare delen av 2024.

Vad gör vi?

Vi planerar för att bygga ett nytt modernt vattenverk bredvid det gamla på Östra Överby. Här omvandlas vattnet från Vänern till rent dricksvatten, innan det skickas ut via ledningsnätet hem till dig. Dagens vattenverk byggdes 1962 och har snart gjort sitt. Därför behövs ett nytt vattenverk som uppfyller dagens krav och som säkrar bra vatten i ytterligare 50-60 år. 

Dessutom passar vi på att trygga tillgången på rent råvatten (obehandlat vatten) genom att skapa oss tillgång till ytterligare en vattentäkt. Dagens vattenverk tar vatten direkt från Göta älv, vilket innefattar flera risker, bland annat föroreningar och utsläpp från verksamheter längre upp i Göta älv, passerande fartygstrafik och skredrisk. I dag saknas en reservvattentäkt vilket gör vattenförsörjningen sårbar.

Istället för att enbart ta råvatten från Göta Älv in i vårt nybyggda vattenverk, så säkrar vi upp, genom att bygga en ledning från Vänern, en av Europas största insjöar. Vänern blir vår nya huvudvattentäkt och Göta älv behålls som reservvattentäkt. Det gör oss mindre sårbara och dricksvattenleveransen tryggas. Vi samverkar med Uddevalla, som också vill ha Vänern som ny vattentäkt. Vi planerar att bygga en gemensam ledning mellan Vänern och Trollhättan och därifrån anlägger Uddevalla egen ledning vidare till sitt vattenverk. När råvattenledningen är på plats så ska den kunna förse både Trollhättan och Uddevalla med vatten i omkring 100 år. 

När och hur gör vi det?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Just nu pågår projektering och planering inför byggnation av det nya vattenverket. Lagar och föreskrifter för livsmedelsproduktion ska följas och uppfyllas. Under förstudien mättes och utvärderades råvattnet i både Vänern och Göta Älv för att få kunskap om vilka olika förutsättningar den nya produktionsprocessen ska hantera. Råvattnet ska ledas genom det nya vattenverket i flera olika processteg. Dessa har olika individuella funktioner och tillsammans renar de råvattnet från bland annat oönskade partiklar, bakterier, virus, lukter och smaker, fram till färdigt ett dricksvatten. Ambitionen är att det nya vattenverket ska vara en kostnadseffektiv anläggning med modern och väl beprövad teknik som säkerställer att vi kan leverera ett godkänt dricksvatten till dig som kund. Byggstart planeras till senare delen av 2024.

Planeringen av råvattenledningen pågår för fullt, med många parter inblandande. Projektet leds av oss på Trollhättan Energi tillsammans med Västvatten, Peab och Skanska i samverkan med Vänersborgs kommun. För att ta vatten från Vänern krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen och det är en process som tar lång tid. Vi räknar med att byggnationen ska vara igång 2025. 

Läs mer om Vattenpaketet

Projektuppdateringar

Senast granskad: 2021-05-04