Personal på återvinningscentral

Trollhättan

Vi bygger en ny återvinningscentral

I Trollhättan är vi generellt sett duktiga på att sortera och återvinna vårt avfall. Detta visas bland annat i den undersökning som görs av Avfall Sverige där Trollhättan ligger på plats nummer 7 i Sverige*. Nu vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för återbruk och återvinning genom att bygga en helt ny återvinningscentral för Trollhätteborna.

* 7 av 290 kommuner 2021. Beräkningen görs av Avfall Sverige utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och mängd felsorterade förpackningar och returpapper i restavfallet.

I takt med att antalet besökare ökat till nuvarande återvinningscentral samtidigt som kraven på återvinning ökar behöver vi nu se över möjligheterna till återvinning.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det kommer till att hitta en bra placering för en återvinningscentral. Tillsammans med Trollhättans Stad har vi hittat en lämplig plats längs med 44:an bredvid DHL´s lager på Turbogatan. En mark som motsvarar drygt 7 fotbollsplaner till ytan på ett redan etablerat industriområde. 

Kartbild över mark vid Turbovägen

Trollhättans nya återvinningscentral placeras granne med DHL vid riksväg 44/47 (röd markering).

Våra ambitioner

  • Det ska vara en trevlig plats att besöka. En återvinningscentral kan vara en ganska bullrig och hård miljö på med mycket asfalterade ytor och tung trafik. Med hjälp av till exempel inslag av grönytor och planterade träd vill vi öka trivseln – både för besökare och förbipasserande. 
  • Vi planerar att bygga en ny omlastningshall för mat- och restavfall. Omlastningshallen för mat- och restavfall kommer placeras inomhus vilket gör intrycket trevligare. Med en egen omlastningshall får vi kontroll över materialflödet och kan säkerställa kvalitén på avfallet. Att hantera det i egen regi är också smartare rent ekonomiskt.
  • Vi har höga ambitioner och vill vara med och förändra bilden av återbruk, avfall och återvinning. Samtidigt ska platsen vara en bra miljö för djurlivet och den biologiska mångfalden på plats.
  • Vi vill skapa förutsättningar för att även småföretagare ska kunna återvinna sitt avfall.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Samråd: 28 oktober – 18 november 2022
Miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprocess: 2023
Planerat klart: 2024

Projektuppdateringar

Senast granskad: 2022-10-26

Våra pågående projekt

Personal återvinningscentralen

Trollhättan

Vi bygger en ny återvinningscentral

Nu vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för återbruk och återvinning genom att bygga en ny återvinningscentral för Trollhätteborna.

Pappa och bebis borstar tänderna och tittar sig i spegeln

Hjortmossen/Södra centrum

Nu uppdaterar vi vatten- och avloppsledningarna i Hjortmossen och södra centrum

Våren 2022 startar vi igång arbetet med att säkerställa leveransen av rent dricksvatten och att drastiskt minska risken för källaröversvämningar för alla boende i Hjortmossen och södra centrum.

Luftburet elnät

Åsaka/Norra Björke

Nya elledningar i Åsaka och Norra Björke

Trollhättan Energi har under många år successivt ersatt luftburna elledningar med markledningar, för att minimera risken för strömavbrott på grund av nedfallna träd som faller på ledningarna.

Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora projekt på gång samtidigt på Arvidstorps avloppsreningsverk. Dels en ny slamhanteringsbyggnad och dels en ansökan om ett nytt miljötillstånd så att vi kan förbättra kvävereningen och få en större kapacitet i verket.

Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda.