Allmänna villkor fiberanslutning till Trollhättan Energi AB

Gäller från 2023-01-04

1. Allmänt

1.1. Detta avtal jämte allmänna avtalsvillkoren reglerar avtalsförhållandet mellan kund (”Kunden”) och Trollhättan Energi AB (”Nätägaren”) för anslutning till och nyttjande av det nät (”Stadsnätet”) som Nätägaren tillhandahåller. 

1.2. Kunden kan efter anslutning erhålla tjänster från de tjänsteleverantörer som vid varje tillfälle är tillgängliga i Stadsnätet. För sådana tjänster tecknar Kunden separata avtal med respektive tjänsteleverantör.

1.3. Med kund avses fysisk/juridisk person som beställt anslutning till Stadsnätet för privat/förening/företags bruk och vars beställning accepterats av Nätägaren.

1.4. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud här

2. Markupplåtelse och installation

2.1. Fastighetsägaren ska bereda Nätägaren eller av denna anlitad underentreprenör tillträde till fastigheten för utförande av installationen samt till byggnader i den utsträckning som behövs för att nätägaren ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Kunden ansvarar för flyttning av plantor, buskar, plattor och dylikt före och efter grävning. Kunden skall vidare se till att möbler och dylikt inte hindrar arbetet. Kunden kan inte förvänta sig att det ska se ut som innan grävning skett på tomt efter grovåterfyllning.

2.2. Om Kunden efter anslutning kräver ändring eller flyttning av kundutrustning eller fiberförläggning medverkar Nätägaren till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader betalas av Kunden.

2.3. Innehar Kunden fastighet med annan rätt än äganderätt skall vad som ovan är föreskrivet gälla i tillämpliga delar. Kunden skall verka för att Nätägaren tillförsäkras samma rättigheter mot fastighetsägaren som om Kunden varit ägare till fastigheten själv.

2.4. Kunden garanterar att installationen godkänts av samtliga till fastigheten lagfarna ägare.

2.5. Finner Nätägaren att försening av avtalad anslutning är sannolik, skall detta utan dröjsmål meddelas Kunden. Nätägaren äger rätt att skjuta fram tidpunkten för anslutningen, om Nätägaren eller dennes entreprenör förhindras på grund av omständigheter man inte råder över. Om leveransförsening beror på Kunden eller något förhållande hos denne, får Nätägaren flytta fram tidpunkt för anslutning i den utsträckning denne anser det är behövligt. Kunden ska i sådana fall ersätta Nätägaren för eventuella direkta kostnader som förorsakats Nätägaren på grund av förseningen. Om leveransförseningen beror på Nätägaren, har Kunden rätt att häva leveransen, om förseningen uppgår till mer än 3 månader.

2.6. Om Kunden har valt att gräva själv på egen tomt men underlåtit att göra detta eller om Kunden inte ger Nätägaren tillträde för att genomföra installationsarbetet trots skriftlig påminnelse så skall anslutningen ändå anses vara aktiverad (driftsatt). Detta gäller även om Kunden inte flyttat plantor, buskar, plattor och dylikt vilket hindrat Nätägaren att fullfölja installationsarbetet. 

2.7. Kunden utför själv återställning av plantor, buskar, plattor och dylikt. Endast grovåterfyllning utförs av Nätägaren.

2.8. Nätägaren tillhandahåller kundenhet som placeras max 2 meter från håltagning i yttervägg. Nätägaren föreslår efter samråd med entreprenören slutgiltig förläggning av fiberanslutning i tomtmark. Kunden ordnar med ett vägguttag som skall vara placerat max 1 meter från kundenheten.

3. Avgifter och betalning

3.1. Nätägaren tillämpar vid varje tidpunkt gällande avgift för anslutning.

3.2. Anslutningsavgift faktureras Kunden när anslutningen är aktiverad.

3.3. Fibernätsavgift debiteras med start från det att anslutningen driftsatts.

3.4. Nätägaren har rätt att samfakturera med andra tjänster levererade av Trollhättan Energi AB som Kunden nyttjar.

3.5. Betalning skall vara Nätägaren tillhanda senast den förfallodag som anges på fakturan.

3.6. Sker inte betalning i rätt tid har Nätägaren rätt att av Kunden förutom kapitalbeloppet fordra ränta enligt räntelagen, samt ersättning för kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. 

3.7. Om Nätägaren har skälig anledning att befara att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har Nätägaren rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för arbete med fiberanslutningen.

4. Avbrytande av överföring av telekommunikation (frånkoppling) samt återinkoppling

4.1. Frånkoppling får ske om kunden försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott.

4.2. Återinkoppling sker först då kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning för nätägarens kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling.

5. Serviceåtagande

5.1. Fel avseende tjänster som levereras över Stadsnätet skall anmälas direkt till respektive tjänsteleverantör.

5.2. Om Kunden anmäler fel till tjänsteleverantör, som sedan visar sig bero på Kundens anläggning eller Kundens felaktiga handhavande, debiteras Kunden faktisk kostnad för felsökning, material och arbete.

5.3. Stadsnätet eller delar därav kan behöva tas ur drift för underhåll, uppdateringar med mera. Dessa aktiviteter skall kunna genomföras vid 4 tillfällen per år, så kallade servicefönster. Dessa tillfällen anges på Nätägarens hemsida. Planerade underhåll aviseras 7 dagar innan.

6. Ansvarsbegränsning

6.1. Om Nätägaren inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, med rimliga resurser, på grund av händelse utanför dennes kontroll; såsom sabotage, lockout, strejk, naturkatastrof eller motsvarande som denne inte kunnat förutse, förhindra eller begränsa konsekvenserna av, befriar händelsen Nätägaren från prestation under den tid som händelsen inverkar på möjligheten att prestera, (s k force majeure).
Detsamma gäller om annan, tredje man, för vilken Nätägaren inte har ansvar, av våda orsakar ledningsbrott på fiberledning.

6.2. Nätägaren ansvarar ej för olägenhet, skada eller intrång som tillfogats av tredje man.

7. Kundens anläggning och nyttjande samt garanti

7.1. Kunden får inte ansluta utrustning till Stadsnätet som kan medföra skada eller störning för annan som är ansluten till Stadsnätet. Kunden är skyldig att på Nätägarens begäran omedelbart avlägsna utrustning, anslutning, fastighetsnät och programprodukt som stör nätverksamheten.

7.2. Kunden får inte nyttja anslutningen till Stadsnätet för annat ändamål än som avtalats med Nätägaren. Kunder får t ex inte vidareleverera stadsnätstjänster till någon annan.

7.3. Kundenhet ägs av Trollhättan Energi AB om inte annat skriftligen har överenskommits. Produkter och tjänster levererade till privatkunder av Nätägaren, har reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen.

8. Avtalstid, uppsägning och överlåtelse

8.1. Avtalet gäller tillsvidare från det datum då anläggningen driftsatts med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt.

8.2. Avtal har ingåtts när Kundens undertecknade avtalsexemplar inkommit till Nätägaren, godkänts och om Kunden är privatperson, tiden för ångerrätt har löpt ut. Kunden erhåller ingen ytterligare bekräftelse på avtalet.

8.3. Vid försäljning av fastigheten skall Kunden och tillträdande ny fastighetsägare, om denne önskar fortsatt fiberanslutning, underteckna ett gemensamt överlåtelseavtal och därefter skicka in detta till nätägaren. Överlåtelseavtalet får du genom att kontakta kundservice.
Om tillträdande fastighetsägare ej önskar överta avtalet så faktureras nuvarande Kund fibernätsavgift för resterande avtalsperiod.

8.4. Part äger rätt att överlåta detta avtal till annan utan andre partens samtycke. Part skall dock underrätta andre part inom skälig tid. 

9. Ansvar för tjänster och innehåll

9.1. Nätägaren tillhandahåller ett öppet Stadsnät. Det innebär att ett flertal tjänsteleverantörer får möjlighet att på lika villkor leverera tjänster till kunder anslutna till Stadsnätet. Ansvaret för respektive tjänst åligger således den av Kunden valda tjänsteleverantören. Nätägaren ansvarar inte för den datatrafik som passerar genom Stadsnätet.

10. Ändringar och tillägg

10.1. Nätägaren får ändra i avtalsvillkoren och har därvid skyldighet att underrätta Kunden härom. Sådan underrättelse skall ske skriftligt via brev eller e-post och/eller publiceras på Nätägarens hemsida minst tre månader före ändringens ikraftträdande. 

11. Tvist

11.1. Tvist i anledning av detta avtal skall provas vid allmän domstol, varvid Vänersborgs tingsrätt skall vara första instans.

Senast granskad: 2023-01-04