Tillämpningsbestämmelser för säkringskunder

 • Abonnemangsavgiften avser huvudsäkringar för:
  – Trefasanslutning till lågspänningsnät med spänning 400 V
  – Enfasanslutning till lågspänningsnät med spänning 230 V med huvudsäkring max 25 A
  Samma avgifter gäller som vid 16 A huvudsäkring.
 • Abonnemangsavgiften avseende lägenhet:
  Gäller enbart för bostadslägenhet med huvudsäkring 25 A enfas eller 16 A trefas ansluten till en gemensam servisledning med minst fyra abonnemang, varav minst tre skall avse bostadslägenheter. Kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus räknas ej som flerbostadshus och erhåller därför ej lägenhetstaxa. Vid nyteckning av trefas lägenhets- abonnemang accepteras max 16 A huvudsäkring.
 • Kunden väljer själv huvudsäkring enligt egen bedömning.
 • Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av huvudsäkring medges ej.
 • Säsongsmässig in och urkoppling av anslutning medges ej.
 • Elnätskostnaden består av abonnemangsavgift (kr/år) och elöverföringsavgift (öre/kWh). Abonnemangsavgift erläggs efter huvudsäkringens storlek i ampere (A). Elöverföringsavgift erläggs för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).
 • Kunden är ansvarig för abonnemanget till dess slutavläsning gjorts. Flyttning/ägarbyte bör anmälas i god tid, senast en månad före flyttning, för att elleveransen skall fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering. Anmälan görs till kundservice.
 • Extra inkoppling för t.ex. städning vid flyttning debiteras enligt prislista.
 • Inkoppling av ny kund på icke ordinarie arbetstid debiteras enligt prislista.
 • I angivna abonnemangsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år, Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms och Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 54,65 kr/år exklusive moms och 68,31 kr/år inklusive moms.
 • Fakturering sker normalt fyra till tolv gånger per år beroende på förbrukningen. Abonnemangsavgift proportioneras till fakturaperiodens längd. Elöverföringsavgift faktureras enligt uppskattad eller avläst mängd överförd elenergi under perioden.
 • Utöver dessa villkor och upprättade avtal gäller vid lågspänning: ”Allmänna Avtalsvillkor Elnät” finns under relaterade dokument.
 • Anslutningsavgift blir aktuell vid ny anslutning eller om kunden begär ändrad anslutning i något avseende.
 • Kunden har möjlighet att begära prövning av nätägarens avgifter och övriga villkor genom anmälan till Energimarknadsinspektionen.

Senast granskad: 2021-05-05