Tömning av enskilt avlopp

Har du enskilt avlopp och behöver hjälp med tömning? Detta utförs av vår upphandlade entreprenör Centralen i Trollhättan. För information om priser eller tidsbokning, kontakta Centralen, på telefon 0520-47 70 30 eller på telefon 0520-47 70 14.

Med enskilda avloppsanläggningar menas anläggning med sluten tank, slamavskiljare, köksbrunn, fosforfälla, minireningsverk och motsvarande anläggningar.

Justerade priser från 1 juni 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller nya justerade priser där Centralen är vår upphandlade entreprenör. Priser anges i taxan under Relaterade e-tjänster och dokument.

Regler och råd vid tömning

Din fastighet och vägen till den är slamchaufförens arbetsplats. För att undvika skador på personalen, fordon och din mark finns det några saker som är bra att tänka på.

Tömningsfrekvens

Förutsättning för nedanstående tömningsfrekvens är att slamavskiljaren har tillräckligt stor kapacitet. Annars behöver tömning ske oftare.

  • Fastighet med WC – tömning en gång per år
  • Fastighet utan WC – tömning en gång vart tredje år
  • Slamavskiljare och minireningsverk har en fast tömning per år automatiskt – övriga tömningar ska beställas av fastighetsägaren.
  • Tömning av sluten tank måste beställas vid varje tillfälle, dock minst en gång per år. Byte av fosforfällans filtermaterial beställs av fastighetsägaren.

Budad tömning

Har du behov av en extra slamtömning som inte är akut kan du beställa en budad tömning. Tömning sker då inom sju arbetsdagar från beställning.

Akut tömning

Behöver du tömma din tank akut kan du beställa en akut tömning som då sker inom 24 timmar från beställning.

Vid akut behov av slamtömning under helger och kvällar – ring Centralens slamjour på 0520-47 70 00.

Vägen till din fastighet

Vägen till uppställningsplatsen för bilen ska vara i körbart skick och framkomlig för lastbil. Det är speciellt viktigt under vintertid och vid tjällossning. Minikrav på vägen är att den ska vara minst 3,5 meter bred, ha en frihöjd på 4,7 meter och klara en fordonsvikt på 26 ton. Det måste finnas tillräckligt vändutrymme för slamsugningsfordonet. Om det finns en låst bom vid infarten ska den utrustas med kodlås under tömningsperioden och koden meddelas till Centralen.

Tillgänglighet

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga för slamhämtning. Lock till slamavskiljaren samt manlucka, eller annan tömningsanordning till sluten tank, får inte vara övertäckt. Brunnen ska vara synlig, utmärkt och frilagd från växtlighet. När slamavskiljaren eller tank ligger utanför den egna tomten, eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet som anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsinnehavarens namn och fastighetsbeteckning.

Brunnslock

Av arbetsmiljöskäl bör brunnslock vara av lätt material, t ex plast, glasfiber eller plåt och kunna öppnas av en person. Lock eller manlucka får ha en maxvikt på 35 kg om den kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon typ av handtag. Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och bör då av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.

Slanglängd

Slanglängd får inte överstiga 20 m. Långa slangdragningar är fysiskt belastande. Fastighetsägaren uppmanas att själv montera en fast slanganordning (gräva ner ett rörsystem) eller lägga ut en lös slang mellan avloppsanläggningen och bilens uppställningsplats om slanglängden överstiger 20 m. Notera att det krävs en längre slang än endast uppmätt sträcka mellan bil och slamavskiljare.

Undvik onödiga körningar och avgifter

Om vi åker till din anläggning och inte kan göra vårt jobb på grund av att vi inte hittar anläggningen, att brunnslocket är för tungt eller att det finns andra brister i arbetsmiljön tas extra avgifter ut enligt dokumentet taxa för slamavgifter. 

Undvik akuta tömningar och extra avgifter genom att planera din beställning till Centralen i så god tid som möjligt.

Senast granskad: 2022-06-08