ABVA – Allmänna Bestämmelser för Vatten- och avloppstjänster i Trollhättans kommun

Fastställd av Kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2018-11-26, § 160, att gälla från och med 2019-01-01.

Inledning

§ 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Trollhättans kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs. Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande. Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägaren om användning av anläggningen, gäller för den jämlikt 5 § Lagen om allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. Med fastighet kan enligt 4 § Lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i tillägg till dessa allmänna bestämmelser.

§ 2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Trollhättans kommun är fr.o.m. 2009-01-01 Trollhättan Energi AB, som genom affärsområdet Vatten ansvarar för byggnation, drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

§ 4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvatten-anläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

§ 5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldiga att reducera sin vattenförbrukning enligt huvud-mannens anvisningar.

Vid planlagt leveransbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta.

§ 6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installation i övrigt.

Vattenmätarens plats ska vara godkänt av huvudmannen som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

§ 7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.

§ 8. Vatten som utnyttjas för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

§ 9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperaturer än 45°C får inte tillföras i förbindelsepunkten.

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från kökskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande.

§ 10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

§ 11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda avlopps-anläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

§ 12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvatten-ledning.)

Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag. Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer tidsrymd inom vilken tillförsel ska ha upphört.

Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger.

Har särskild förbindelsepunkt för dag- eller dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningarna för detta är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplats till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer.

§ 13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som inte har samma sammansättning som spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.

§ 14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på avlopps-vattnets beskaffenhet och företar kontroll av vatten genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska göras.

Installation av tryckavloppssystem (LTA) till den allmänna avloppsanläggningen

§ 15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt svarar för installation av enheten. Fastighetsägaren utför och bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt och svarar för driften av anläggningen.

Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Ordlista

ABVA

En lokal bestämmelse som reglerar ansvar, drift m.m. beträffande den allmänna vatten- och avlopps anläggningen.

Allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-anläggning)

Anläggning, som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vatten-, spill- och dagvattenförsörjning och som drivs av kommun eller, om den drivs av annan, förklarats för allmän.

Anläggningsavgift

Avgift för inkoppling till allmänt vatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften beräknas på bebyggelse och fastighetens storlek. Kallas även anslutningsavgift.

Avloppsvatten

Spillvatten eller annan flytande orening, vatten som används för kylning, vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Boverket

Nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Brukningsavgift Årlig avgift som baseras på fast avgift och rörlig avgift (efter vattenförbrukning). Dagvatten ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter (hav, sjöar och vattendrag) eller reningsverk.

Dricksvatten

Vatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.

Dräneringsvatten

Vatten som avleds genom dränering, d.v.s. avledning av vatten i mark via rörledning, dike eller dräneringsskikt.

Enskild anläggning

Anläggning för vatten eller avlopp som inte är ansluten till en allmän anläggning.

Förbindelsepunkt

Den punkt där inkoppling av en fastighets ledning till den allmänna VA-anläggningen sker.

Gemensamhetsanläggning

Anläggning som är tillkommen vid lantmäteriförrättning, är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av permanent betydelse för dess fastigheter, exempelvis ledningar.

Hushållsspillvatten

Se spillvatten.

Huvudman

Den som driver den allmänna VA-anläggningen.

Ledningsrätt

Rättigheter att lägga ner och bibehålla allmän VA-ledning på annans mark. Ledningsrätt upprättas oftast mellan huvudmannen och privatpersonen.

Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD

Dagvattenavrinning inom tomtmark minskas eller fördröjs genom olika åtgärder, t.ex. infiltration.

Mark- och miljödomstol

Rättslig instans som prövar vatten- och avloppsärenden som överklagats.

Recipient

Till exempel grundvatten eller vattendrag, sjö eller hav som tar emot utsläpp av dagvatten, renat eller orenat.

Samfällighet

Sammanslutning av fastigheter som har en gemensam rätt till mark och som har gemensamt ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggning.

Servisledning

Ledning som ansluter fastighetens VA-installation till huvudmannens VA-ledningar i förbindelsepunkten.

Servisventil

Ventil för att stänga eller öppna för vattenflöde i servisledning.

Servitut

En rättighet som innebär att en fastighetsägare till exempel äger rätt att lägga ned och underhålla sina VA-ledningar som går genom en annan fastighet. Servitut upprättas skriftligen mellan de berörda parterna, oftast privatpersoner.

Spillvatten

Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande.

Spygatt

Brunn för avledning av dagvatten.

Tryckavloppsanslutning

Spillvatten från fastighet som måste pumpas till det allmänna ledningsnätet, t.ex. LTA-pump.

VA-installation

Ledning tillhörande fastighet som dragits från förbindelsepunkten samt anordning som förbundits med sådan ledning.

VA-kollektiv

Ingår i VA-verksamhetsområde eller genom avtal. Betalar anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift.

Vattentjänstlagen

Lagom allmänna vattentjänster.

Vatten-avdelningen

Under huvudmannen ansvarar för byggnation, drift och underhåll av den allmänna VA- anläggningen.

Verksamhetsområde

Område inom vilket vatten-, spill- och dagvattenförsörjning har ordnats eller ska ordnas genom allmän anläggning.

U-område

Område som ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. U-område regleras i detaljplan.

Återströmningsskydd

Dricksvattenanslutning måste ha återströmningsskydd för att förorenat vatten i en abonnents system inte ska kunna drabba andra. Återströmningsskyddet gör också att man inte behöver tömma enskilda fastigheters system vid reparationer i det allmänna nätet. Kallas även backventil vid vattenledning (den enklaste varianten) och bakvatten vid avloppsvatten se SS-EN 1717.

Övergångsbestämmelser

Dessa bestämmelser träder i kraft 2019-01-01 varvid av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 1985-11- 25, § 23 antagna Allmänna bestämmelser för brukande av Trollhättans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar upphör gälla. Föreskrifter och avtal som utfärdats före 2019-01-01 med stöd av tidigare gällande allmänna bestämmelser, skall alltjämt äga giltighet i den mån de inte strider mot lag eller andra bestämmelser eller har upphävts av huvudmannen.

Råd och anvisningar till ABVA

För mer information om hur du använder den allmänna VA-anläggningen hänvisas till Råd och Anvisningar till ABVA.

Läs också publikation P95 från Svenskt Vatten.

Senast granskad: 2022-06-23