Riktlinjer för installation av fettavskiljare

Det allmänna ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. I de bestämmelser för brukandet av Trollhättan Energis allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggning, (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett till det allmänna ledningsnätet. Trollhättan Energi AB skall inte ta emot annat än för avloppsreningsverket behandlingsbart avloppsvatten.

Fett i avloppsvattnet från fastigheter med livsmedelsverksamheter orsakar ofta stora problem i avloppsledningar, pumpstationer och avloppsreningsverk. Fettet försämrar ledningarnas funktion och orsakar frekventa stopp. Konsekvenserna av ett avloppsstopp på grund av fett kan bli allvarliga och kan förorsaka kostsamma översvämningar i fastigheter och utsläpp av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag.

Avlagrat fett i ledningarna kan även ge upphov till svavelväte, som ger frätskador på avloppsledningarna vilket då ger kostsamma investeringsåtgärder och utgör ett stort arbetsmiljöproblem för personal som jobbar med VA-systemen.

För att förhindra större utsläpp av fett ska typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installeras i livsmedelslokaler.

Verksamheter som ska ha fettavskiljare

Fettavskiljare behövs för lokaler där mat/livsmedel tillagas eller bereds. Nedan nämnda verksamheter är exempel där fettavskiljare krävs.

 • Restaurang
 • Hotell, värdshus
 • Gatukök/grill-/kebab-/hamburgerbar
 • Café
 • Bageri
 • Större livsmedelsaffär
 • Storkök
 • Catering
 • Charkuteri
 • Skola med kök där mat lagas
 • Äldreboende (gäller inte om enbart mottagningskök finns, se nedan)
 • Storkök

Fettavskiljaren ska installeras vid nybyggnad, ombyggnad om fettavskiljare saknas eller vid avloppsledningsproblem.

Avloppsvatten från industrier och livsmedelsindustri bedöms enligt följande:

 • Industrier eller verksamhet med avloppsvatten av annan karaktär än hushållsspillvatten eller normalt dagvatten tas emot efter särskild överenskommelse.
 • Avloppsvatten som innehåller en större mängd emulgerat (ej avskiljbart) fett från till exempel mejeri, osttillverkning, fiskberedning eller kompaktorer av vått avfall, kräver ytterligare rening utöver gravimetriskt avskiljning. I de fall då mer långtgående reningsåtgärder krävs förs diskussioner med  fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Kontakta oss för bedömning.

Verksamheter där fettavskiljare inte krävs

För en del verksamheter har bedömning gjorts att avloppsvattnet innehåller låga halter av fett och att rening med fettavskiljare därmed inte är nödvändig. Nedanstående verksamheter är generellt undantagna krav på fettavskiljare, men vid osäkerhet kontakta Trollhättan Energi.

 • Pizzeria med färre än 15 sittplatser (inklusive uteservering) utan annan typ av matlagning än pizzatillverkning.
 • Café och salladsbar, utan tillagning av varm mat
 • Sushibar, enbart beredning av sushi
 • Fiskaffär/vagn
 • Skola med enbart mottagningskök
 • Äldreboende med enbart mottagningskök
 • Förskola eller fritidshem

Om skola och förskola/fritidshem har gemensamt kök där mat tillagas ska fettavskiljare
installeras.

Skulle problem uppstå är fastighetsägaren alltid ansvarig för kostnader och eventuella skadestånd som uppstår till följd av fastighetens utsläpp som påverkat det allmänna Vatten- och avloppsnätet.

VA-huvudmannen kan alltid kräva att fastighetsägaren installerar särskild fettavskiljning om behov uppstår.

Kontakta kundservice om du är osäker på om din verksamhet behöver fettavskiljare.

Installation och drift av fettavskiljaren

Fettavskiljare skall vara typgodkänd, funktionstestad och vara dimensionerad enligt svensk standard, SS-EN 1825-2 (omfattar dimensionering, installation, drift och underhåll) och konstruerad enligt standard SS-EN 1825-1. Det aktuella vattenflödet, liter per sekund (l/s), avgör hur stor fettavskiljare som krävs för en verksamhet. Vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar ska vara anslutna till fettavskiljare. Toalett får inte vara ansluten. Fettavskiljaren ska ha larm och nivågivare installerat. Detta för att snabbt upptäcka om fettavskiljaren är full och behöver tömmas.

Placering

För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljaren placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Utrymmet ska ha god luftväxling och bör vara utrustat med vatten och avlopp. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om placeringen.

Lukt

För att förhindra dålig lukt, avlagringar, och rötningsprocesser måste fettavskiljaren samt till och utloppsledningarna ha tillräcklig luftning.

Luftningsledningarnas förläggning

Luftningsledningarna ska normalt utföras separata och förläggas inom byggnaden. Är detta inte möjligt kan ledningarna dras på fasaden på husets baksida. De ska då avslutas ovan yttertak.

Tömning

Fettavskiljaren skall tömmas erforderligt antal gånger per år, så att projekterad funktion erhålls samt samhällskrav uppfylls, av godkänd tömningsentreprenör. Avtal skall upprättas med godkänd entreprenör för tömningar, kopia på avtalet skall överlämnas till Trollhättan Energi AB för registrering.

Ansvar

Fastighetsägaren har huvudansvaret för att fettavskiljare inom fastigheten monteras och sköts rätt enligt föreskrifter. Då Trollhättan Energi AB inte har något abonnentförhållande med hyresgäster, är det nödvändigt att fastighetsägaren har huvudansvaret för fettavskiljaren inom fastigheten och skall därmed göra anmälan om installation till Trollhättan Energi. Fastighetsägaren skall även underteckna upprättat tömningsavtal.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2022-06-27