Trollhättan Energi ABs särskilda villkor för el till konsument och näringsidkare gällande från 1 september 2023

1. Allmänt

Adress: Trollhättan Energi AB, Box 933, 461 29 Trollhättan
Telefonnummer: 020–89 90 00
E-post: kundservice@trollhattanenergi.se

2. Omfattning av villkor

Dessa villkor omfattar avtal för elleverans från Trollhättan Energi AB (556544-2638), nedan kallad Elhandelsföretaget, och prisavtal för våra vid var tid gällande elhandelsprodukter. För elleveransen tillämpas avtalsbekräftelsen och dessa särskilda avtalsvillkor. Utöver detta tillämpas branschens vid var tid gällande Allmänna Avtalsvillkor för försäljning av el till konsument och näringsidkare, nedan kallad Kund, samt vid var tid gällande Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till Kund och i den ordningen. Vid eventuell motsättning har avtalet och dessa särskilda avtalsvillkor företräde.

Elhandelsföretaget har rätt att ändra dessa särskilda avtalsvillkor. Förändring meddelas Kunden genom särskilt meddelande, minst 2 månader innan förändring träder i kraft.

3. Behandling av personuppgifter

Trollhättan Energi AB avser att, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandla personuppgifter om Kunden (den registrerade) som lämnas till och samlas in av Elhandelsföretaget. Personuppgifterna behandlas för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Elhandelsföretaget och för att kunna ingå och fullgöra avtalet med Kunden. På trollhattanenergi.se/Kundservice/integritetspolicy finns information om behandling av personuppgifter, för vilka syften, samt information om Kundens rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Den registrerade har rätt att på begäran få information om vilka uppgifter som finns registrerade hos Elhandelsföretaget om denne, för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas samt begära ändringar/rättelser av felaktiga uppgifter. För mer information kontakta dataskydd@trollhattanenergi.se.

4. Leverans

Avtalad elleverans avser den i avtalsbekräftelsen angivna leveransadressen. Kunden förbinder sig att köpa hela sitt behov av el från Elhandelsföretaget under avtalets löptid och Elhandelsföretaget förbinder sig att motsvarande tillgodose Kundens behov av elleverans.

Elhandelsföretaget fakturerar Kunden månadsvis.

Elhandelsföretaget har rätt att lämna lagstadgad och övrig information digitalt exempelvis via Mina Sidor, e-post eller SMS genom att använda adressuppgifter som lämnats av Kund. Kunden ansvarar för att meddela ändringar till Elhandelsföretaget, avseende kontaktuppgifter.

Om Kunden inte förser Elhandelsföretaget med nödvändiga uppgifter för leverantörsbytet i rätt tid, förbehåller sig Elhandelsföretaget rätten att flytta fram datum för leveransstart till dess att alla nödvändiga uppgifter inkommit.

5. Lagstadgade avgifter

Skatter, särskilda avgifter eller motsvarande lagstadgade avgifter, kommer att tas ut till vid varje faktureringstillfälle gällande nivå. Dessa avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse till Kunden. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan.

Om förutsättningarna för Elhandelsföretaget skulle ändras genom förändrad kvotplikt, särskild skatt eller av myndighet föreskriven avgift eller genom ny lagstiftning eller förordning, eller åtgärd från Svenska kraftnät, eSett, Nord Pool, Nasdaq Commodities eller annan statlig eller kommunal myndighet i form av föreskrift, rekommendation mm, och dessa förändrade förutsättningar ensidigt påverkar kostnaden för Elhandelsföretagets leverans, kan avtalat pris justeras i enlighet med kostnadsändringen. Ovanstående gäller även kostnadsändring nedåt.

Elhandelsföretaget har rätt att ändra priserna och eventuella principer för prissäkringar under pågående avtalsperiod om Svenska Kraftnät genomför förändringar av Sveriges indelning i elområden.

6. Övriga kostnader

Elhandelsföretagets kostnad för fysisk kraft inkluderar för var tid gällande avgift för elcertifikat och ursprungsgarantier, balans- och administrationskostnader samt gällande avgifter till Nord Pool, Svenska Kraftnät och eSett. Påslag samt fast månadsavgift tillkommer.

7. Medflytt av avtal

Kunden äger rätt att medflytta innevarande avtal till ny leveransadress, förutsatt att produkten är aktuell i Elhandelsföretagets produktutbud samt att den nya leveransadressen ligger inom samma elområde.

8. Överlåtelse

Elhandelsföretaget kan överlåta detta avtal och uppkomna fordringar till annat bolag med oförändrade villkor. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet utan Elhandelsföretagets medgivande.

9. Avtalsbrott och förtidsinlösen

Vid Kundens definitiva avflyttning enligt Skatteverkets definition av flyttning (SFS 1991:481) kan ett tidsbundet avtal avslutas i förtid utan ekonomisk ersättning till elhandelsföretaget för resterande period.

För fastprisavtal beräknas prisskillnaden mellan det avtalade priset och det vid uppsägningen gällande marknadspris för fysisk kraft (inklusive kostnader enligt punkt 6), exklusive elhandelsföretagets påslag och fast månadskostnad, för en motsvarande produkt som är likvärdig den resterande avtalsperioden. Prisskillnaden multipliceras med den beräknade kvarvarande elanvändningen för återstående del av avtalsperioden. Finns vid uppsägningen inget aktivt kunderbjudande för ett motsvarande avtal för återstående del av bindningstiden görs en linjär viktning av priserna mellan de närmast motsvarande avtal som erbjuds. Utöver detta tillkommer en administrativ kostnad på 400 kr. Moms ingår inte i ersättningen. Vid ett positivt marknadsvärde återbetalas inte detta till kund utan tillfaller aktuell portfölj för Fastpris.

För Kraftkomboavtal och övriga Kundportföljer beräknas den ekonomiska ersättningen genom att marknadsvärdera kundens totala volym av gjorda framtida fysiska prissäkringar (inklusive kostnader enligt punkt 6), exklusive elhandelsföretagets påslag och fast månadskostnad. Utöver detta tillkommer en administrativ avgift på 400 kr. Moms ingår inte i ersättningen. Vid ett positivt marknadsvärde på prissäkringarna tillfaller detta aktuell portfölj.

Vid eventuell tvist angående Kundens elanvändning äger Elhandelsföretaget rätt att hämta uppgifter om den från det elnätsföretag som Kundens anläggning är ansluten till. Kvarvarande avtalstid räknas i hela dagar. Elhandelsföretaget har rätt till ersättning i form av lösenavgift oavsett om den avtalade elleveransen påbörjats eller ej.

Om Kunden erhållit en premie, i form av ett presentkort, en värdecheck, en vara eller kontanter, vid tecknande av nytt elhandelsavtal och därefter använder sig av ångerrätten, eller väljer att inte fullfölja avtalet, är Kunden skyldig att antingen återlämna outnyttjade presentkort/värdecheckar, eller återbetala premievärdet till Elhandelsföretaget.

Produktspecifika villkor

10. Villkor Trollhättan Energi AB Rörligt pris

Det rörliga elpriset beräknas utifrån Elhandelsföretagets kostnad för fysisk kraft för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt. För månadsmätta Kunder fastställs priset i efterhand varje månad och beräknas som ett volymvägt medelpris. För timmätta Kunder fastställs priset i efterhand varje månad utifrån Kundens timvisa användning.

Kunden har alltid rätt att hos elnätsföretaget begära att mätvärden rapporteras med timvärden. Elhandelsföretaget kan inte hållas skadeståndsskyldigt i de fall elnätsföretaget inte genomför nödvändiga förändringar (mätarbyte) för att kunna rapportera timmätvärden.

Elhandelsföretaget äger rätt att ändra påslaget och den fasta månadsavgiften efter att Kunden, genom särskilt meddelande, informerats minst 2 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Se dock under punkt 5, Lagstadgade avgifter.

Uppsägningstid

Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av 1 månad. Kunden kan utan uppsägningstid övergå till annat elavtal hos Trollhättan Energi, enligt vid varje tillfälle gällande villkor.

11. Villkor Trollhättan Energi AB Timpris

Det rörliga elpriset beräknas utifrån Elhandelsföretagets kostnad för fysisk kraft för aktuellt elområde för kundens leveranspunkt.

Priset fastställs i efterhand varje månad och beräknas som ett volymvägt medelpris. Kunden har alltid rätt att hos elnätsföretaget begära att mätvärden rapporteras mer frekvent än månadsmätt.

Elhandelsföretaget kan inte hållas skadeståndsskyldigt i de fall elnätsföretaget inte genomför nödvändiga förändringar (mätarbyte) som kunden begärt.

Elhandelsföretaget äger rätt att ändra påslaget och den fasta månadsavgiften efter att Kunden, genom särskilt meddelande, informerats minst 2 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Se dock under punkt 5, Lagstadgade avgifter.

Uppsägningstid

Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av 1 månad. Kunden kan utan uppsägningstid övergå till annat elavtal hos Trollhättan Energi, enligt vid varje tillfälle gällande villkor.

12. Villkor Trollhättan Energi AB Fast Pris

Avtalat elpris för aktuellt elområde, för respektive leveranspunkt och fast månadsavgift, är fast under överenskommen avtalsperiod, vilken framgår av avtalsbekräftelsen. Se dock under 5. Lagstadgade avgifter, avseende ändrade sådana.

Om uppsägning eller förlängning av prisavtalet inte sker, ändras villkoren för fortsatt leverans till produkten Elhandelsföretaget Rörligt Pris efter avtalad periods slut. Därefter gäller dessa villkor till dess att nytt prisavtal tecknas med Elhandelsföretaget, eller ett annat Elhandelsföretag tar över leveransen.

13. Villkor Trollhättan Energi AB Kraftkombo Hem & Småföretag

Förvaltat prisavtal som är en kombination av fasta prissäkringar och rörligt pris.Den fasta prissäkringen uppgår till maximalt 60 % av totala volymen. Inköpen inhandlas enligt en inköpspolicy med en tidshorisont på 36 månader löpande. Det rörliga elpriset beräknas utifrån kostnad för fysisk kraft för aktuellt elområde och för respektive leveranspunkter.
De fasta prissäkringarna vägs in i portföljen och tillsammans med det rörliga priset skapas månadens portföljpris.

Portföljpriset fastställs i efterhand varje månad.

Elhandelsföretaget äger rätt att ändra påslaget och den fasta månadsavgiften efter att Kunden, genom särskilt meddelande, informerats minst 2 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Se dock under punkt 5, Lagstadgade avgifter.

Uppsägningstid

Kraftkombo Hem:
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader.
Kraftkombo Småföretag:
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader.

Om Kunden inte fullföljer avtalad tidsperiod för ett tidsbundet avtal, av annan anledning än definitiv avflyttning, har Elhandelsföretaget rätt till ekonomisk ersättning som kompensation.

14. Villkor Trollhättan Energi AB Anvisningspris

Anvisat elpris för aktuellt elområde, för respektive leveranspunkt och fast månadsavgift, löper till dess annat prisavtal tecknas med Elhandelsföretaget, eller ett annat Elhandelsföretag tar över leveransen. 

Anvisat elpris ingår och prissätts som Kraftkombo Hem & Småföretag men med ett högre påslag.

Elhandelsföretaget äger rätt att ändra påslaget och den fasta månadsavgiften efter att Kunden, genom särskilt meddelande, informerats minst 2 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Se dock under 6. Lagstadgade avgifter.

Uppsägningstid

För att övergå till annat prisavtal eller annat elhandelsföretag kan detta ske tidigast 14 dagar efter avtalsförändringen.

15. Villkor Mikroproduktion och Produktion

Avtalets omfattning

 Avtalet omfattar Elhandelsföretagets köp av överskottsproducerad elproduktion. Avtalet gäller överskottsproduktion från part som har installerat en elproduktionsanläggning i primärt syfte för eget bruk (säljare). Avtalet omfattar även Elhandelsföretagets åtagande om att genom ombud agera som balansansvarig. Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el med en huvudsäkring om max 63 Ampere, för Mikroproduktion, och huvudsäkring över 63 Ampere för Produktion. Ändringar i villkoren skall aviseras minst 30 dagar innan förändringen.

I de fall detta avtal inte reglerar förhållandena mellan parterna gäller branschens gällande Allmänna avtalsvillkor.

Elproduktion Rörligt pris

Ersättning till säljaren för levererad el bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna kalendermånadens elspotpris från Nord Pool.
I elpriset görs avdrag för kostnader avseende balanshandel och avgifter till svenska kraftnät.

Om det finns avtalat extra ersättning för säljaren gäller detta under avtalad period.

Producenter ersätts enbart med kalendermånadens timvisa spotpris och med ett avdrag för kostnader avseende balanshandel och avgifter till svenska kraftnät.

Elhandelsföretaget äger rätt att ändra elpriset och den fasta månadsavgiften efter att Kunden, genom särskilt meddelande, informerats minst 2 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Se dock under 5. Lagstadgade avgifter.

Säljarens åtaganden

Säljaren förbinder sig att sälja och leverera hela sin överskottsproduktion som matas in från säljarens inmatningspunkt till Elhandelsföretaget. Säljaren förbinder sig vidare att under avtalets giltighetstid inneha ett giltigt elhandelsavtal med Elhandelsföretaget avseende elanvändningen på den anläggningsadress från vilken överskottsproduktionen matas in.

Trollhättan Energis åtaganden

Elhandelsföretaget förbinder sig att motta och köpa hela säljarens överskottsproduktion som matas in från säljarens inmatningspunkt. Trollhättan Energi åtar sig balansansvaret via ombud, för säljarens elleverans till Elhandelsföretaget från säljarens elproduktionsanläggning i enlighet med Svenska Kraftnäts regler. Elhandelsföretaget svarar för att anmälning sker till säljarens elnätsföretag om att Elhandelsföretaget ska köpa och motta säljarens överskottsproduktion i säljarens inmatningspunkt samt att Elhandelsföretaget via ombud åtagit sig balansansvaret för denna.

Mätning av säljarens inmatning av överskottsproduktion, samt elanvändning utförs och rapporteras av det elnätsföretag vars elnät säljaren är ansluten till.

Utbetalning

Säljaren ersätts för överskottsproduktionen utifrån det beräknade elpriset för levererad el. Ersättningen baseras på de mätvärden avseende leverans av el som redovisas av nätägaren till vilkens nätinmatning sker. Utbetalning sker månadsvis och regleras via faktura eller utbetalning till konto.

Uppsägningstid

Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av innevarande månad + en (1) kalendermånad. Säljaren kan utan uppsägningstid övergå till annat elavtal hos Trollhättan Energi, enligt vid varje tillfälle gällande villkor.

16. Kundrättigheter

Om elprisavtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Avtalet kan ångras utan skäl inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks. Det räcker med ett meddelande om vilja att utöva ångerrätt innan ångerfrist löpt ut. För att utöva ångerrätten så kontaktar Kunden kundservice eller använder ångerblanketten som finns på webbplats trollhattanenergi.se. Om elleverans redan påbörjats betalar Kunden ett belopp som står i proportion till Kundens elförbrukning fram till dess att avtalet ångrats.

Ytterligare information om Kundrätt finns att läsa under relaterade sidor. Där finns även information om de olika organ som Kunden kan vända sig till för en tvistlösning, till exempel ARN, Allmänna reklamationsnämnden, vilka nås via arn.se och på postadress:

ARN
Box 174
101 23 Stockholm.

Senast granskad: 2023-08-31