Personuppgifter vid kamerabevakning

Vad är personuppgifter?

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Trollhättan Energi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Trollhättan Energi behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Här ges en beskrivning av de riktlinjer som Trollhättan Energi tillämpar vid kamerabevakning, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse. (Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns nedan.)

Insamling av personuppgifter

Trollhättan Energi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Vid kamerabevakning sker insamling av personuppgifter i form av bevakningsmaterial i vilket en eller flera personer kan identifieras.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Det vanligaste syftet med kamerabevakning i Trollhättan Energi är att förhindra, upptäcka och utreda brott. Den rättsliga grunden utgöras av berättigat intresse där Trollhättan Energi har gjort bedömningen att säkerhetsaspekterna väger tyngre än den negativa integritetspåverkan för den som blir bevakad. Ett annat syfte med bevakningen är personsäkerhet. Här är inte syftet att samla in personuppgifter men i de fall det inte kan uteslutas så tillämpas dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen fullt ut. I viss omfattning tillämpas den rättsliga grunden allmänt intresse – där Trollhättan Energi kamerabevakar för att skydda en samhällsviktig funktion som inte sorterar under t.ex. säkerhetsskyddslagen.

Överlämnande av personuppgifter till tredje part

Eftersom vi inom Trollhättan Energi har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Under begränsade omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden eller annan tredje part. De tredjepartsaktörer som kan komma behandla insamlade personuppgifter är:
• Teknik-, IT- och underhållsleverantör
• Säkerhets-/bevakningsbolag
I vissa fall kan Trollhättan Energi vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till polis eller andra myndigheter. Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES.

Inhämtade personuppgifter från annan part

För Trollhättan Energis kamerabevakning hämtas ingen information in från annan part.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har behörighet att komma åt och hantera dessa. Antalet personer som har tillgång är så lågt som möjligt med hänsyn till integritetspåverkan och nödvändig redundans. Eventuella underleverantörer som hanterar personuppgifter har samma krav på hanteringen som Trollhättan Energi har internt.

Gallring

Trollhättan Energi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Bevakningsmaterialet raderas automatiskt efter en bestämd tid som avgörs av de skyddsvärden som den specifika anläggningen innehåller. Vi tillämpar en differentierad lagringstid för att minimera integritetspåverkan samtidigt som skyddsvärda anläggningar kan förses med en mer effektiv kamerabevakning som möjliggör brottsutredning vid olaga intrång och sabotage samt att det har en avskräckande effekt för planerad brottslighet. Störningar vid känsliga anläggningar kan orsaka en mycket stor påverkan på samhället. Ett avbrott i leveransen av el-/värme-/fiber-/vatten- till kritisk infrastruktur, hem, industri, vård och annan samhällsservice kan få förödande konsekvenser. De höga skyddsvärdena motiverar oss i bedömningen att behovet av att säkra dessa anläggningar mot allvarliga brott väger tungt i förhållande till den negativa integritetspåverkan för individen. För anläggningar med lägre skyddsvärden tillämpas en generell lagringstid på fem (5) dagar. I de fall en incident har skett – eller vid misstanke om brott så sparas det aktuella bevakningsmaterialet till dess att incidenten har blivit utredd.

Säkerhet

Trollhättan Energi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Integritetsskyddsmyndigheten samt till den enskilde enligt dataskyddsförordningens regler. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Trollhättan Energis dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

Dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter under Dataskydd och personuppgifter

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Trollhättan Energi AB, organisationsnummer 556194-6921.
nås via e-post på: kundservice@trollhattanenenrgi.se eller telefon 020-89 90 00.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Trollhättan Energi kan nås via e-post på: teab.dso@elvinlaw.se eller telefon 0708-33 01 91. Begäran om tillgång till material, radering, säkerhetsrelaterade frågor eller annan invändning skickas till dataskydd@trollhattanenerg.se

Överklagan

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast granskad: 2023-11-10