Tillämpningsbestämmelser högspänning effekt

  • Trollhättan Energi Elnät AB bestämmer anslutningsspänning och anslutningspunkt efter hur nätet bäst utnyttjas och med hänsyn till anslutningens storlek och karaktär samt kundens behov. Uttag över 500 A blir i regel högspänningsanslutning.
  • Effektavgift skall erläggas för uttagen aktiv medeleffekt per timma, beräknad på medelvärdet av de två högsta enskilda uttagna aktiva effekterna per timma (timvärden) från två skilda månader. Beräknat på de närmaste föregående 12 månaderna. Abonnemang nyare är 12 månader, beräknas från inflyttning.
  • Reaktiv effektavgift baseras på beräkningen för effektavgift. Reaktiv effektavgift erläggs vid reaktivt effektuttag >50% av effektavgiftens medelvärde. Avgiften betalas på den överskjutande delen av det reaktiva effektuttaget. Reaktivt effektuttag <50% av effektavgiftens medelvärde är kostnadsfri.
  • Kunden är ansvarig för abonnemanget till dess slutavläsning gjorts. Flyttning/ägarbyte bör anmälas i god tid, senast en månad före flyttning, för att elleveransen skall fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering. Anmälan görs till kundservice.
  • I angivna abonnemangsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 905 kr/år, Nätövervakningsavgift 870 kr/år +moms och Elberedskapsavgift 2129 kr/år + moms. Totalt 3904 kr/år exklusive moms.
  • Abonnemangsavgift och effektavgifter faktureras månadsvis med ett belopp som utgör månadens antal dagar/årets totala antal dagar. Elöverföringsavgifter faktureras månadsvis efter uppmätt förbrukning.
  • Utöver dessa villkor och upprättade avtal gäller vid högspänning: ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.” NÄT 2012 H.
  • Anslutningsavgift blir aktuell vid ny anslutning eller om kunden begär ändrad anslutning i något avseende.
  • Kunden har möjlighet att begära prövning av nätägarens avgifter och övriga villkor genom anmälan till Energimarknadsinspektionen.
  • Säsongsmässig in och urkoppling av anslutning medges ej.

Senast granskad: 2021-05-05