Installation av oljeavskiljare eller annan reningsutrustning

Det allmänna ledningsnätet är dimensionerat och konstruerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär för vidare rening samt dagvatten som utan ytterligare rening kan släppas ut till recipienten. I de bestämmelser för brukandet av Trollhättan Energis allmänna vatten- och  avloppsanläggning, (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut olja i ledningsnätet. Trollhättan Energi AB skall inte ta emot annat än för avloppsreningsverket behandlingsbart avloppsvatten.

Orenat eller dåligt renat avloppsvatten samt dagvatten från tätorter och industrier är en stor källa till direktutsläpp av oljeföroreningar i sjöar, älvar och hav. Olja och dess nedbrytningsprodukter kan orsaka såväl akuta gifteffekter som långsiktiga effekter i vattenmiljöer.

För Arvidstorps avloppsreningsverk kan förekomsten av olja leda till kraftiga störningar i reningsprocessen. Detta kan resultera i ett sämre reningsresultat och att ett mer orenat avloppsvatten släpps ut i recipienten Göta Älv, som fungerar som vattentäkt för närmare 700 000 människor och har i övrigt stor betydelse för industrin, som energikälla och transportled.

En oljeavskiljaranläggning fångar upp en stor del av oljan i vattnet, vilket i sin tur minskar den negativa påverkan på miljön samt att behandlat avloppsvatten och slam blir renare. En oljeavskiljaranläggning är dock inte en komplett reningsanläggning. Avskiljningen av olja utgör endast ett första viktigt steg i reningsprocessen för ett renare vatten.

Följande verksamheter kan behöva en oljeavskiljare eller annan reningsutrustning

  • Bensinstationer
  • Anläggningar för fordonstvätt
  • Bilverkstad
  • Garage, parkeringshus, maskinhall
  • Parkeringsplatser
  • Övriga verkstäder, maskinrum, lager med golvavlopp

Kontakta kundservice om du är osäker på om verksamheten behöver oljeavskiljare. När det gäller golvavlopp inomhus i verksamheten så skall detta undvikas om det inte finns speciella skäl för det.

Installation och drift av oljeavskiljare

Alla oljeavskiljaranläggningar skall uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Dessa reglerar en mängd olika faktorer som produktutformning, provning, märkning, kvalitetskontroll, dimensionering, installation, drift samt underhåll. Nyinstallerade oljeavskiljare bör vara av klass I, det vill säga en oljeavskiljaranläggning som förutom en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel är försedd med ett koalescensfilter eller lameller. Resthalt opolära kolväten (”mineralolja”) i utgående vatten från avskiljaren får högst vara 5 mg/l. En befintlig oljeavskiljare av klass II kan i vissa fall accepteras efter komplettering med reningsinsatser om likvärdig rening kan uppnås. Annan reningsutrustning med likvärdig reningsfunktion kan i vissa förekommande fall också accepteras.

En oljeavskiljaranläggning skall alltid vara försedd med

  • Provtagningsenhet
  • Automatisk avstängningsventil
  • Nivåövervakning (larm), både optiskt och akustiskt

Uppsamlad olja ska lämnas in och omhändertas som farligt avfall. Tänk också på att det är viktigt för funktionen att oljefällan fylls med vatten efter tömning.

Tömning

Oljeavskiljaren skall tömmas erforderligt antal gånger per år, dock minst en gång per år, så att projekterad funktion erhålls samt att samhällskrav uppfylls. Avtal skall upprättas med godkänd tömningsentreprenör. Kopia på avtalet skall överlämnas till Trollhättan Energi för registrering.

Ansvar

Fastighetsägaren är huvudansvarig för att oljeavskiljaren inom fastigheten monteras och sköts rätt enligt föreskrifter. Då Trollhättan Energi inte har något abonnentförhållande med hyresgäster, är det nödvändigt att fastighetsägaren har huvudansvaret för oljeavskiljaren inom fastigheten och skall därmed anmäla planerad installation av oljeavskiljare. Fastighetsägaren skall också underteckna upprättat tömningsavtal.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2022-06-27