Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda. Samtidigt som vi bygger ut det kommunala vatten- och spillvatten-nätet skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen genom minskade utsläpp av exempelvis kväve. Nu är byggnationen av etapp 1, som omfattat hushåll längs med Trollhättevägen, helt klar. Den fortsatta byggnationen av etapp 2-4, som berör cirka 100 hushåll i området, går nu in i sitt slutskede.

Uppdatering 2020-22-23: Nulägesrapport och inbjudan till träff

Vi är nu i full gång med arbetet att ansluta befintliga fastigheter i Sjölanda till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Intresset är högt och just nu hinner vi helt enkelt inte med att tillgodose allas önskemål. I denna etappen, med cirka 100 fastigheter, vill flera ansluta sig samtidigt vilket gör att vi i dagsläget har en kö på fastighetsägare som väntar på anslutning. En annan anledning till att arbetet drar ut på tiden är att några av de vattenprover vi enligt rutin ska utföra vid nyanslutningar har haft något förhöjda värden utifrån de kvalitetskrav vi ställer. Vattnet är tjänligt men provet behöver tas om och det tar cirka 7-8 dagar att få svar.

För att bli effektiva i vårt arbete och behålla en hög kvalitet behöver vi nu få tid att arbeta ikapp den kö som bildats. Därför pausar vi mottagandet av nya anslutningar till och med den 11 januari 2021.

Den fasta avgiften

Med anledning av att arbetet drar ut på tiden kommer vi inte ta betalt för den fasta månadsavgiften innan du har ett godkänt vattenprov. Du som redan har betalt den fasta månadsavgiften och ännu inte fått godkänt vattenprov kommer att få en återbetalning av motsvarande belopp på kommande faktura. Om du har fått en faktura som du ännu inte har betalat ber vi dig att betala in hela beloppet så får även du en återbetalning motsvarande den fasta månadsavgiften på kommande faktura.

Trollhättan Energi finns på plats i Sjölanda

Vi vill gärna ha en dialog med dig som bor i området. För att reda ut eventuella frågetecken finns vi på plats, utomhus, vid Peabs etablering i Sjölanda torsdag den 26/11 kl. 13.30-14.30 och 18.00-19.00. Kom gärna och prata med oss – vi bjuder på kaffe.

Med anledning av rådande Corona-läge vill vi dock uppmana alla att tänka på att hålla avstånd på plats och att stanna hemma om du känner dig sjuk. Väl mött!

Uppdatering 2020-09-15

Nu är vi snart klara med anläggandet av nya vatten- och avloppsledningar i området kring Sjölanda. Vi räknar med att allt ska vara helt klart under hösten 2020. Inom de närmaste dagarna skickar vi ut ett brev med samlad information till dig som äger en fastighet i området där vi berättar mer om vad som händer den närmsta tiden.

Förmedling av förbindelsepunkt och faktura

Nästa steg är att vi på Trollhättan Energi skickar ett nytt brev till dig som äger fastighet i området där vi förmedlar din förbindelsepunkt (ca 0,5 meter utanför din tomtgräns) och lämnar information om var du ska koppla ihop dina privata ledningar med kommunens vatten- och avloppsledningar.

Med detta brev följer också fakturan på anläggningsavgiften som är en engångsavgift (30 dagars förfallodatum). Anläggningsavgiften är uppbyggd av flera olika parametrar där några är kostnadsrelaterade och några är relaterade till den nytta som din fastighet bedöms få genom att vara ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Kontakta Trollhättan Energi

Det är först när anläggningsavgiften är betald som du får koppla på dina privata ledningar med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kontakta oss via kundservice innan du påbörjar grävarbetet på din tomt så planerar vi tillsammans tidpunkt för vattenprov, besiktning av servisanslutningen, montering av vattenmätare och installation och driftsättning av pump. Det är en hel del som ska klaffa för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt.

Ersättning för anläggning du inte längre kan använda

Om du har en befintlig avloppsanläggning som är yngre än 10 år, godkänd och som du har ett giltigt tillstånd för, utfärdat av miljönämnden, kan du ansöka om att få en viss ersättning för att den inte längre kan användas. Ansök redan nu för att få en eventuell ersättning avdragen på anläggningsavgiften. Blankett för att ansöka om ersättning finns under relaterade dokument på denna sida.

Anslutning och besiktning av servisanslutningen

Anslutningen mellan dina ledningar och de kommunala ledningarna ska besiktas av oss på Trollhättan Energi för att undvika felkopplingar. Därför är det exempelvis viktigt att schaktgropen är öppen tills dess att inkopplingen är besiktigad. Om schaktgropen är återfylld innan besiktningen skett kan vi på Trollhättan Energi kräva att den friläggs för besiktning. Tänk också på att om vattenledningen är skarvad efter förbindelsepunkten ska skarvkopplingen besiktigas under tryck.

Montering av vattenmätare

När anslutningen är besiktigad är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att installera en mätarkonsol på inkommande vattenledning. Installationen ska utföras enligt våra anvisningar och bekostas av dig som fastighetsägare. Ta gärna hjälp av en privat rörinstallatör. När det är gjort är det dags för oss på Trollhättan Energi att montera din vattenmätare. Observera att det bara är Trollhättan Energis personal som får öppna eller stänga ventilen på vattenservisen. Olovligt öppnande av servisventil polisanmäls.

Se dokument med information om placering för mätarkonsol under relaterade dokument på denna sida.

Godkänt dricksvattenprov

Din fastighet får inte kopplas på till dricksvattnet förrän godkänt vattenprov förmedlas vid förbindelsepunkten. Vi kommer tillsammans överens om tidpunkt för vattenprov.

Nu är du ansluten till det kollektiva vatten- och avloppsnätet

Nu är det fritt fram att använda det kollektiva vattnet- och avloppsnätet. Ditt dricksvatten hämtar vi från Göta Älv och innan det når din kran har vi renat och kontrollerat kvaliteten. När du duschat, tvättat händerna, kört diskmaskinen eller spolat i toaletten, så tar vi hand om avloppsvattnet och renar det innan vattnet släpps ut i Göta Älv igen.

Är det någonting du undrar över? Vi finns här för att svara på frågor. Kontakta kundservice på telefon 020-89 90 00 eller skicka e-post till kundservice@trollhattanenergi.se eller via Messenger.

Uppdatering 2020-07-16

Här kommer en sommar-uppdatering med en preliminär tidplan för de arbeten som är kvar.

Trollhättans Stad är nu framme vid badplatsen. Det som är kvar nu är:
• PEAB är snart framme vid badplatsen från andra hållet och räknar med att vara klara där i slutet av augusti.
• Råbockevägen –  vi räknar med att bli klara där under september månad.
• Östra Strandvägen och Vårhagavägen 6–14 – börjar vi jobba med efter semestern och fram till mitten av oktober.
• Vårhagavägen 22–24 och 52–56 – arbete kommer att pågå från slutet av september till mitten av oktober
• Baggeryrsvägen 44 – 58 – startar upp efter semestern och arbetet pågå fram till mitten av oktober
• Vägen in till Vårhaga – uppstart och arbete under november månad.

Vi kommer eventuellt att ha en del arbeten kvar i början på nästa år men det är för nya tomter på Råbockevägen samt en del återställningsarbeten och asfaltering av Vårhagavägen.
När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el/fiber. Om du tänker påbörja egna VA-arbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten.

Då det i vissa fall har förekommit att man anslutit sig till vatten utan att vi har blivit underrättade vill vi påpeka att det är bara Trollhättan Energis personal som får öppna eller stänga servisventiler. Olovligt öppnande av servisventil polisanmäls.

Tack för tålamodet och med önskan om en trevlig sommar!
Med vänliga hälsningar,
Trollhättan Energi, PEAB och Trollhättans Stad Produktion

Uppdatering 2020-05-08

Här kommer en uppdatering med en preliminär tidplan för de arbeten som är kvar. De flesta av er kommer att få förbindelsepunkt förmedlad efter semestern (Strandgatan före semestern) och alla ska ha fått det innan årsskiftet så att alla betalar 2020 års avgift.

Vi kommer eventuellt att ha en del arbeten kvar i början på nästa år men det är bara för nyetableringen på Råbockevägen samt en del återställningsarbeten.

Vägen fram till badplatsen beräknas vara klar till mitten av juni för att asfalteras under nästa vår.
När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el/fiber.
Om du tänker påbörja egna VA-arbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten.

Tidplan

Team 1:

• Baggeryrsvägen 39 till badplatsen till vecka 25
• Vårhagavägen 13-23 vecka 26 – vecka 33
• Östra Strandvägen vecka 34 – vecka 39
• Vårhagavägen 6 vecka 40 – vecka 41

Team 2:

• Baggeryrsvägen 26-40 till vecka 21
• Vårhagavägen 22-24 + 52-56 vecka 21 – vecka 24
• Råbockevägen vecka 24 – vecka 38
• Del av exploateringen Råbockevägen vecka 39 – vecka 40

Team 3:

• Dränering Sjötorpsvägen till vecka 24
• Baggeryrsvägen 44-38 vecka 25 – vecka 45
• Vägen in till Vårhaga vecka 45 – vecka 50

Vi vill passa på att tacka för ert tålamod och ert trevliga bemötande, det hjälper oss i våra arbeten.

Med vänliga hälsningar
Trollhättan Energi, PEAB och Trollhättans Stad Produktion

Uppdatering 2020-01-15

Från och med 2020-01-16 kl. 08.00 kommer Vårhagavägen (nedanstående rödmarkerad) vara avstängd tills vidare. Använd Trehörningsvägen som alternativ väg och undvik att köra på Råbockevägen om du kan.

Kontaktperson vägavstängning: Martin Eriksson, Platschef Trollhättans Stad 0520-49 75 55 eller martin.eriksson@trollhattan.se

 

Uppdatering 2019-11-15

Under vecka 47 börjar vi schakta för Vatten och avlopp i Baggeryrsvägen (vid svart markering på kartan). Utfarter är möjliga enligt de blå pilarna på kartan. Allteftersom schaktarbetet fortlöper kan utfarter bli påverkade eller ändras.

Uppdatering 2019-10-11

Under nästa vecka (vecka 42) blir vi klara mitt emot infarten till Vårhagavägen. Då släpper vi på trafiken för fullt på Trollhättevägen. Vi fortsätter längs Trehörningsvägen och är snart framme vid korsningen mot Baggeryrsvägen. Det ena laget tar den första stickvägen Baggeryrsvägen (7-9) och fortsätter bort på Baggeryrsvägen. Det andra laget fortsätter fram till sista huset mot Tranebo/Gärdhemsinfarten och går sedan vidare till stickvägen Baggeryrsvägen (21-35). Och det tredje laget fortsätter längs med Strandvägen för att göra klart denna.

Trollhättans Stad påbörjar arbetet med vägen fram till badplatsen inom en snar framtid men vi har ingen starttid för detta ännu. Det här är endast en preliminär planering och kan komma att ändras beroende på de behov som uppstår.

Uppdatering 2019-10-04

På tisdag 8/10 startar vi igång schaktningsarbetet för att kunna göra färdigt anslutningen mellan Vårhagavägen och Råbockevägen. Schakten utförs vid den svarta ringen på kartan nedan.
Utfart för biltrafik kommer då vara möjlig vid badplatsen och sedan vidare på Vårhagavägen ut vid Peabs etablering. Arbetet pågår i cirka 2 veckor.

Uppdatering 2019-09-13

Arbetet med att koppla in oss på stamledningen gick snabbare än vi räknat med och vi kommer att kunna släppa på trafiken vid infarten till Vårhagavägen (punkt 15) redan idag, fredag eftermiddag 13/9.

Uppdatering 2019-09-02

Från och med 9 september stänger vi av infarten vid PEAB’s bodar (punkt 15 i kartan nedanför) för att kunna koppla in oss på stamledningen. Arbetet beräknas pågå i 2 veckor och all trafik hänvisas då till infarten vid Tranebo. När arbetet är färdigt kommer släpper vi på trafik på den nya vägen.

När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el och fiber. Om du tänker påbörja egna vatten- och avloppsarbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten.

Uppdatering 2019-08-14

Nu är arbetet igång igen efter semestern. Vecka 32 började vi med den sista biten på Sjöuddevägen och kommer därefter till Strandvägen (från punkt 16 mot punkt 28) med det ena arbetslaget. Det andra arbetslaget har efter semestern dragit fram el och fiber från badplatsen och upp på Trehörningsvägen fram till korsningen vid Råbockevägen. Under nästa vecka fortsätter vi med vatten och avlopp på Trehörningsvägen 8-16 (stickvägen). Vi kan eventuellt behöva koppla på vatten och avlopp uppe vid PEAB’s etablering (punkt 15) någon gång under de närmsta veckorna och då behöver vi stänga av infarten från Trollhättevägen. Vi återkommer med information om och i så fall när det sker.

När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el och fiber. Om du tänker påbörja egna vatten- och avloppsarbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten.

Uppdatering 2019-07-04

Då var det dags för semester vecka 28-31.

Direkt efter semestern, vecka 32, tar vi oss an sista biten på Sjöuddevägen och därefter Strandvägen (från punkt16 mot punkt 28) med det ena arbetslaget.

Det andra arbetslaget kommer efter semestern att koppla på vatten och avlopp uppe vid PEAB’s etablering (punkt 15) och sedan fortsätter vi vidare upp på Trehörningsvägen. Eventuellt börjar vi med stickvägarna.

När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el/fiber. Om du tänker påbörja egna VA-arbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten. Trevlig sommar!

Uppdatering 2019-06-04

Arbetet på Sjöuddevägen fortsätter och vi kommer att göra klart från punkt 9 fram till vändplatsen (punkt 16) före vecka 28. Arbetet har tagit lite längre tid än vi beräknat då vi stött på mycket berg. Direkt efter semestern, vecka 32, tar vi oss an sista biten på Sjöuddevägen.
Trehörningsvägen med stickvägar, från punkt 1 och uppåt mot Råbockevägen, är inne på sista biten. Detta arbete beräknas pågå fram till vecka 28. Efter semestern fortsätter vi vidare upp på Trehörningsvägen. Eventuellt börjar vi med stickvägarna. Vår semester är planerad till vecka 28-31.

När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el/fiber. Om du tänker påbörja egna VA-arbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten. Trevlig sommar!

Uppdatering 2019-05-15 – Om tomtyteavgiften

Hur beräknas tomtyteavgiften?

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan godkänd karta. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet som därmed är dyrare för kommunen att anlägga.
För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det därför begränsningsregler för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Varför ska jag betala mer för att jag har en större tomt? Jag använder ju inte mer vatten och avlopp för det.

Tomtyteavgiften medför att en fastighet med större tomtyta betalar en högre anläggningsavgift än en fastighet med mindre tomtyta. Dock gäller att kostnaden för tomtyta inte får uppgå till mer än halva den totala avgiften, vilket gör att efter en viss tomtstorlek ökar inte kostnaden för den enskilde mer eftersom en begränsningsregel infaller.

Generellt kostar det mer att dra ledningar förbi en stor tomt än en liten tomt. Därför bidrar en stor tomt till en större kostnad för utbyggnaden. Det kan verka orättvist för den fastighetsägare som äger en stor tomt, men som samtidigt kräver en liten ledningsdragning förbi tomten. I detta fall träder nyttoprincipen in som säger att fastigheter som liknar varandra till utseende och användningssätt och som har lika stor nytta av att vara ansluten till VA-ledningsnätet ska betala ungefär lika stora VA-avgifter. Med andra ord att ”lika stora tomter ska betala lika mycket”.

 

Uppdatering 2019-04-26

Nu på måndag den 29 april öppnar vi upp vägen mellan punkt 11 och punkt 9 (röda cirklar i kartan nedan) så att du återigen kan ta den gamla vägen upp mot Trollhättevägen. Vi kommer att gå ner på Sjöuddevägen och starta i punkt 16 med att göra en tillfällig väg mot Strandvägen så att du som bor på Sjöuddevägen inte blir instängd. Arbetet beräknas pågå ca 3-4 veckor. Därefter tar vi oss an Sjöuddevägen.
Vi kommer att fortsätta på Trehörningsvägen från punkt 77 och uppåt mot Råbockevägen samt ta med stickvägarna längs denna sträcka. Detta arbete beräknas pågå fram till semestern.
Vi kommer också, med början under nästa vecka, att lägga på grus och salta (efter behov) på samtliga vägar i området.

Uppdatering 2019-03-28

Avstängningen av vägen mellan punkt 11 och punkt 9 (röda cirklar i kartan nedan) kommer tyvärr att pågå 1-2 veckor till, vi har lite arbete kvar att göra innan vi är klara. Sedan kommer vi att kunna öppna upp vägen mot Trollhättevägen. Därefter planerar vi att gå ner på Sjöuddevägen och starta i nedre ändan och arbeta oss upp till punkt 16. Detta arbete beräknas vara klart ca vecka 19.

Vi kommer också nästa vecka att påbörja VA-arbeten i den provisorisk vägen mellan punkt 1 och punkt 77 (blå cirklar) vid badplatsen. Detta arbete beräknas vara klart ca vecka 16.

Uppdatering 2019-03-06

Vi har nu stängt av vägen mellan punkt 11 och punkt 9 (röda cirklar i kartan nedan) till och med vecka 13. Därefter planerar vi att gå ner på Sjöuddevägen från punkt 9 till punkt 16. Vi har också påbörjat en provisorisk väg mellan punkt 1 och punkt 77 (blå cirklar) vid badplatsen. Vägen beräknas vara klar vecka 11.

Uppdatering 2019-02-18

Som du kanske redan har märkt har vi börjat stänga av och utföra grävarbete på den nya delen av Vårhagavägen.

Vi kommer redan i nästa vecka (v.8) att fortsätta på Vårhagavägen (se bild gul markering). Detta innebär att in och utfartsvägen vid PEAB’s bodar kommer att vara avstängd utom för de som bor längs med Strandvägen. Vi hänvisar övriga att använda in- och ufart Baggeryr 2.

Uppdatering 2019-02-11

Sjölanda är ett fritidshusområde som ligger vid sjön Trehörningen. I området finns cirka 140 fastigheter som alla, tills nu, haft enskilt vatten och avlopp. Flera av husen används som permanentbostäder vilket är en trend som förväntas öka. Sjölanda är det mest prioriterade utbyggnadsområdet i Trollhättan eftersom en behovs- och miljöanalys visar att mängden enskilda avlopp utgör en risk för miljöpåverkan på badsjön Trehörningen. I och med byggnationen av en ny högreservoar i Sjuntorp och en ny tryckstegring i Lindveden möjliggör det att Sjölanda även kan förses med dricksvatten.

– Vi vill helt enkelt säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i området, säger Örjan Andersson projektledare på Trollhättan Energi. Samtidigt skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen genom minskade utsläpp av bland annat kväve.

Nu är byggnationen av etapp 1, som omfattat hushåll längs med Trollhättevägen, snart klar. Den fortsatta byggnationen av etapp 2-4 som berör cirka 100 hushåll i området, beräknas starta i februari 2019 och vara klar under 2021.

– Den exakta planen för var vi börjar gräva är inte helt bestämd än men vi kommer troligtvis börja längs Vårhagavägen och arbeta oss mot Sjöuddevägen för att senare fortsätta på Råbockevägen eller Trehörningsvägen, säger Örjan Andersson. Arbetet utförs tillsammans med Peab och information om hur projektet fortskrider kommer bland annat att sättas upp på anslagstavlan vid Peabs arbetsbodar och vid badplatsen.

Du som är intresserad av projektet kan anmäla dig som prenumerant på den här sidan. Då får du en notis i din mejl när det finns ny information att läsa. Vi kommer också hålla ett öppet hus för alla berörda under våren, skicka brev och uppdatera våra sociala kanaler så att du inte missar någonting. Undrar du över någonting är du välkommen att kontakta kundservice så guidar de dig vidare.

Kartbild över SjölandaBild av etapp 1 (till vänster i bild) och etapp 2-4 (till höger i bild).

 

 
Trollhättan Energi