Minskad risk för källaröversvämningar med nya vatten- och avloppsledningar i Skoftebyn

Projektet med vatten- och avloppssanering i Skoftebyn (se blå ring i kartan nedan) har pågått sedan 2018 och är nu sin i slutfas. Nu återstår endast asfaltering av några gator och trottoarer i området vilket ska vara helt färdigställt under juli. Grävarbeten och trafikomläggningar har blivit en vardag under denna period för många Skoftebybor och besökare till området. Vi är medvetna om att detta säkert har upplevts som bökigt periodvis, och vi är mycket tacksamma för det stora tålamod alla visat.

Under projektet har vi ersatt gamla vatten- och avloppsledningar i drygt 3 km gator och cirka 200 fastigheter har fått nya servisledningar för spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Resultatet är nu ett säkrare vatten- och avloppssystem med väsentligt minskad risk för översvämningar inom områdets nyasfalterade gator. Dessutom har risken för så kallad bräddning minskat (bräddning innebär att orenat, eller delvis orenat avloppsvatten tvingas ut till vattendrag eller naturmark i samband med överbelastning av systemet) och dagvattnet från området belastar inte längre reningsverket, vilket ger en effektivare reningsprocess.

På det stora hela kan vi konstatera att projektet har löpt på mycket bra och det har totalt sett gått ett år snabbare än beräknat från början. Under projektet har fastighetsägare behövt koppla sitt dagvatten till våra nya dagvattenledningar i gatan, och vi är mycket tacksamma för det fina samarbete som funnits från alla berörda längs vägen.

Kartbild Skoftebyn

Tack för din återkoppling

Vi vill också rikta ett stort tack till dig som tog dig tid att svara på frågorna om hur du upplevt vårt arbete i Skoftebyn. Totalt var det 122 personer som svarade och frågorna handlade om allt från kommunikation, byggnation och återställning till samordning, skador och besiktning. På det stora hela är ni nöjda med arbetet och vi blir såklart glada och stola över den fina återkopplingen. Några kommentarer var också av mer konstruktiv karaktär vilket kommer hjälpa oss i vårt arbete framöver med liknande projekt.

Resultat från enkäten

diagram

diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Kommentarer på fritextsvar

Vi fick många fritextsvar och flera av dem handlade om kommunikation. Många av dem var väldigt positiva, av typen ”Alla byggarbetare var trevliga och hälsade varje dag och svarade på frågor. Detta gjorde att man kände sig lite mer delaktig i arbetet och hur det gick framåt.” Detta är väldigt glädjande, då vi jobbat mycket med dessa mjuka frågor inom projektet. Vi fick även några kommentarer med mer konstruktiv kritik och detta är ett jättebra stöd i vårt ständiga arbete med att ha bättre och tydligare kommunikation i våra projekt.

Ett antal kommentarer handlade också om byggnation och återställning. Byggnationen av ledningar inom Skoftebyn avslutades i juni 2020 och i dagsläget återstår endast mindre arbeten med asfaltering och återställning, och vi tycker själv att resultatet har blivit mycket bra – ett uppdaterat område med nya fina vägar och ett riktigt bra vatten- och avloppssystem.

Ett antal kommentarer rörde också besiktningsprocessen. Enligt vår rutin har det utförts besiktningar på de fastigheter som legat inom riskområdet för markvibrationer i samband med byggnationen. Vår besiktningskonsult har besiktigat dessa fastigheter före och efter byggnationen, samt utfört vibrationsmätning. Besiktningsprotokoll skickas ut till samtliga fastighetsägare efter utförd för- och efterbesiktning. Om du inte har fått ditt protokoll får du gärna höra av dig, i dagsläget ska samtliga protokoll vara utskickade. I händelse av förändringar sker ytterligare utredning och du som fastighetsägare får del av resultatet av utredningen, dessa hanteras löpande.

Kontakta oss

Har du fler frågor kring något av detta, eller något annat som rör projektet, tveka inte att kontakta Kundservice så hjälper vi dig vidare. 

Senast granskad: 2021-06-01