Vatten och avlopp

Prisvärd taxa för vatten och avlopp i Trollhättan

Vatten- och avloppshanteringen finansieras helt av kunderna genom VA-taxan. Trollhättan Energi anpassar avgifterna till en nivå som täcker kostnaderna för personal, ledningsnät, anläggningar och investeringar. I Trollhättan är avgiften för vatten och avlopp bland de lägsta i landet.

  • För huset

Vatten- och avloppstaxans uppbyggnad

Du som redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar en så kallad brukningsavgift till kollektivet som består av tre delar; en fast del, en rörlig del samt dagvattenavgift.

Fast avgift

Genom den fasta delen betalar du för den nytta din fastighet har av VA-anslutningen till kollektivet och den service du har tillgång till där. Den täcker kostnaderna för bland annat administration och drift och underhåll av ledningsnäten.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och är direkt relaterad till hur mycket vatten du använder. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening. För att debiteringen ska bli rätt är det viktigt att du läser av och skickar in din mätarställning varje år. Skicka in mätarställning på Mina sidor.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften täcker omhändertagande och rening av dagvatten från fastigheten, gator och allmänna platser. Alltså det regn- och smältvatten som måste tas om hand och ledas vidare för att inte orsaka problem vid din fastighet.

Brukningsavgift vatten och avlopp
2021 2020
Fastpris/år 3 635 kr 3 349 kr
Förbrukningsavgift 19,26 kr/kbm 17,98 kr/kbm
Dagvattenavgift/år 1 480 kr 1 480 kr
 
Trollhättan Energi