Trollhättans kommun

För framtidens Trollhättan: Vattenpaketet 2026

Just nu pågår en av Trollhättan Energis största paket av investeringar i vatten och avlopp någonsin. Vattenpaketet 2026 innebär att vi under sex år satsar 1,5 miljarder kronor på att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp för alla Trollhättebor – även i framtiden.

Det är med vatten och avlopp som med mycket annat som vi på Trollhättan Energi ansvarar för: Det har en helt avgörande betydelse för att vardagen ska fungera.

Att vi har rent och gott vatten att dricka, brygga kaffe på eller koka pastan i, tar vi alla för givet. På samma sätt som vi kan ta en skön dusch och gå på toaletten. Att det känns självklart är förstås ett gott betyg, och för att kommande generationer i Trollhättan ska ha samma förutsättningar krävs nu omfattande satsningar:

Vattenpaketet 2026 innehåller i grunden fyra strategiska investeringar

  • En ny råvattenledning en halv mil ut i Vänern. Istället för att som idag ta vattnet från Göta Älv, så får vi bättre kvalitet och minskar risken för föroreningar om vi hämtar vattnet längre ut i en av Europas största insjöar. Uddevalla kommun tyckte idén var så bra att man beslutat att också ta sitt vatten via vår nya råvattenledning och leda det vidare till sitt vattenverk i Uddevalla. På det sättet kan vi dela på investeringarna och samarbeta över kommungränserna på ett samhällsekonomiskt smart sätt.
  • Ett helt nytt vattenverk. Här renas råvattnet från Vänern innan det släpps ut i ledningsnätet. Nuvarande vattenverk byggdes 1962 och har snart gjort sitt. Även invånarna i Lilla Edet kommer att använda vattnet från vårt nya vattenverk, eftersom grannkommunen har beslutat att dra en ledning från Trollhättan och köpa framtidens dricksvatten av oss. Det gör investeringen i vattenverket och råvattenledningen ännu mer hållbar, även ur ett ekonomiskt perspektiv sett över lång tid.
  • Förbättrad rening i Arvidstorps avloppsreningsverk. Kraven på utvecklad kväverening och att öka bortfiltrering av mikroorganismer är några viktiga effekter, när vi nu tar nästa steg inom reningstekniken. Eftersom det renade avloppsvattnet leds ut i Göta Älv igen, så vill vi förstås att det ska vara så rent som det går.
  • Uppdaterat ledningsnät för både vatten- och avlopp. För att minska risken för översvämningar fortsätter vi att satsa mycket på att bland annat separera ledningsnäten. Det gör att spillvattnet från hushållen leds separat till reningsverket, medan regnvattnet, som inte behöver renas i lika hög grad, kan ledas rakt ut i älven. I de gamla vatten- och avloppsnäten rinner allt vatten i samma ledning och belastar avloppsreningsverket i onödan. Plus att risken för översvämningar ökar.
  • Vattenpaketet 2026 är resultatet av många års noggranna analyser och mycket planering. Vår ägare Trollhättans Stad har via ett enhälligt beslut i kommunfullmäktige i december 2019 ställt sig bakom investeringen. Satsningen tryggar en hållbar framtid och att kommande generationer i Trollhättan får förutsättningar för ett gott vardagsliv.
  • Hur ska vi då finansiera allt detta? Jo, det gör vi alla tillsammans genom avgiften som alla hushåll, företag och verksamheter betalar för att ha bra vatten och avlopp. Och att investera 1,5 miljarder innebär att avgifterna måste höjas lite mer än vanligt. De kommande sex åren räknar vi med att varje år behöva höja motsvarande 50 kr/månad för en villa och 20 kr/månad för en lägenhet.
  • Det är klart att ingen av oss egentligen tycker om höjda avgifter. Men i det här fallet anser vi och även vår ägare Trollhättans Stad att det är motiverat. Helt enkelt för att du och alla andra Trollhättebor är vatten värda. Nu och i framtiden.

Senast granskad: 2021-05-04

Våra pågående projekt

Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda.

Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora projekt på gång samtidigt på Arvidstorps avloppsreningsverk. Dels en ny slamhanteringsbyggnad och dels en ansökan om ett nytt miljötillstånd så att vi kan förbättra kvävereningen och få en större kapacitet i verket.

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Trollhättans kommun

För framtidens Trollhättan: Vattenpaketet 2026

Just nu pågår en av Trollhättan Energis största paket av investeringar i vatten och avlopp någonsin. Vattenpaketet 2026 innebär att vi under sex år satsar 1,5 miljarder kronor på att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp för alla Trollhättebor – även i framtiden.