Uppdaterat 2019-03-14

”Att välja rätt väg från Vänern till Trollhättan kräver utredningar, eftertanke och en stor portion ödmjukhet”

Arbetet med att bygga Trollhättans nya vattenverk fortsätter. Verket planeras vara i drift kring år 2025 och byggs för att säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen för Trollhätteborna under en lång tid framöver. Att Vänern blir den nya råvattentäkten, och inte Göta älv som idag, är beslutat sedan tidigare. Just nu utreds hur och var den 1–1,5 mil långa nya råvattenledningen ska dras för att göra så liten påverkan på bland annat miljön som möjligt.

– Det finns många aspekter att ta hänsyn till när vi ska välja den bästa vägen från Vänern till Trollhättan. Vi kan få en hel del information om exempelvis markförhållanden via kartor och dokumentation men för att verkligen förstå miljön behöver vi komma ut på plats. Därför har jag, de senaste dagarna, tillsammans med andra experter från bland annat Peab och Cowi vandrat olika sträckor för att se hur naturen ser ut i verkligheten, säger Julia Johansson, projektledare för råvattenledningen hos Trollhättan Energi.

Och många steg blev det. Totalt har projektgruppen vandrat 2,2 mil för att undersöka naturen på plats. Efter flera stråkanalyser har fem möjliga stråk för den nya ledningen nu landat i två. Olika kriterier visar att några alternativ har fler nackdelar än fördelar. Förutom att vandra de olika stråken ska också ytterligare undersökningar göras för att inventera natur- och kulturvärden och geotekniska förutsättningar.

– En del av det arbete vi gör just nu är att kartlägga alla intressenter som finns i området. Vi vill ha kontakt med organisationer, föreningar, privatpersoner och andra experter som kan naturen i området. Med anledning av detta kommer vi därför bjuda in till samråd senare i år, säger Malin Dahlstedt, ansvarig projektledare för hela projektet hos Trollhättan Energi.

Förutom att utreda vilken ledningssträcka som blir bäst är en annan utmaning att välja rätt reningsmetod för det nya råvattnet. Olika vatten kräver nämligen olika metoder för rening.

– Enkelt kan man säga att ett komplext vatten kräver en mer komplex reningsmetod. Sedan flera år tillbaka har vi regelbundet tagit vattenprover i Vänern för att kunna analysera kvaliteten på vattnet. Det kommer vi fortsätta med i ett halvår till. Under tiden har vi kartlagt olika möjliga reningsmetoder och kommit fram till två som ska utredas ytterligare. Målet är att få en så effektiv process som möjligt, säger Malin Dahlstedt.

Än kommer det dröja innan det första spadtaget tas.

– Ambitionen är att börja gräva för den nya råvattenledningen år 2021 men det är svårt att säga exakt innan alla undersökningar, samråd och tillstånd är klara. Att välja rätt väg från Vänern till Trollhättan kräver utredningar, eftertanke och en stor portion ödmjukhet, säger Julia Johansson, Trollhättan Energi.

Fakta samråd: Ett samråd är en obligatorisk del i projektplanen och tillståndsprocessen. Den går ut på att tidigt samla in kunskap om eventuella hinder eller problem som projektet kan komma att stöta på. Sådana problem skulle kunna gälla förstörande av biotoper, fornminnen eller andra risker. Det kan också vara generella synpunkter på själva projektet. I ett samråd är det bland annat länsstyrelsen och andra enskilda sakägare som kan antas bli särskilt berörda som bjuds in för att lämna sina synpunkter.

Uppdaterat 2018-12-20

Lagom till julledigheten har vi på riktigt landat i upphandlingen av Peab Anläggning AB som Trollhättan Energis partner för att projektera och bygga Nya vattenverket med ny råvattenledning. I onsdags signerade Synnöve Holm, Trollhättan Energi, och Berth Larsson, Peab Anläggning, ett strategiskt partneringavtal.

Här signerar ombuden för Trollhättan Energi och Peab det strategiska partneringavtalet, ivrigt påhejade av gänget som workshoppar kring val av beredningsprocess.

Under 2018 har projektet tagit fart. Vi har satt ihop en intern och extern projektorganisation och styrelsen har bland annat beslutat om sekretesspolicy, vision och mål, uppdrag, mandat och arbetsmetodik för projektet samt placering av nytt vattenverk.

2019 startar vi upp pilotförsök på tänkt beredningsprocess i vattenverket och projektering av råvattenledningens sträckning samt inleder dialog med fastighetsägare som kan komma att beröras av ledningsdragningen. Förhoppningsvis kan vi lämna in ansökan om ny vattendom i slutet av året. Byggstarten måste vänta in beslut om Vattendom och ledningsrätt, detaljprojektering och politiskt beslut efter att riktpris finns framme, dvs det är några år kvar tills första spadtaget.

Tack för alla nyfikna frågor och uppmuntrande hejarop under året! Nu tar vi en skön julledighet ett par veckor och hoppas att ni gör detsamma!

Malin Dahlstedt, projektledare

 

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt (uppdaterat 2018-11-15)

För över ett år sedan togs beslutet om att bygga ett nytt vattenverk med ett nytt råvattenintag och en ny råvattenledning från Vänern. Det planeras vara i drift år 2025 och ska säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen för Trollhättan en lång tid framöver.

Vattenverket i Trollhättan börjar bli gammalt. Göta älv är Trollhättebornas vattentäkt (råvatten) och det är tyvärr inte optimalt med de risker som finns med bland annat fartygstrafiken i älven. Därför kommer det nya råvattenintaget ske i Vänern, och en ungefär 1-1,5 mils vattenledning grävs ner. Hur och var ledningen ska gå är inte klart.
– Det är inte ovanligt att råvattenintaget förläggs i en annan kommun än där vattenverket finns. Så kommer det alltså bli för Trollhättan. Vi är i ett mycket tidigt skede i arbetet med att hitta ett lämpligt stråk, för att hitta den bästa, eller kanske minst sämsta, vägen har vi gjort en grov stråkanalys som tittat på olika vägar att ta sig från Vänern till Trollhättan. Syftet med denna stråkanalys har varit att kartlägga och utvärdera de olika intressen och utmaningar som finns längs vägen. Det som analysen visar är att man utifrån olika kriterier kan se att några alternativ har fler nackdelar än andra, säger Julia Johansson, projektledare för råvattenledningen mellan Vänern och Trollhättan, hos Trollhättan Energi.

Inom några veckor kommer några fastighetsägare som ligger i nära anslutning till eller i ett möjligt stråk att kontaktas. Övriga förberedelser pågår för fullt. En projektgrupp har utsetts och är igång med att förbereda tillstånd, se över säkerhetsfrågor, fundera på vilken kapacitet det nya vattenverket ska ha och framförallt hitta den bästa vägen för ledningen mellan Vänern och Trollhättan.
– Det kräver lite eftertänksamhet, många utredningar och en stor portion ödmjukhet inför de som vi stör under och efter byggtiden. Det är också en utmaning i att välja rätt reningsteknik för det nya vattenverket, rätt kapacitet för framtiden och hantera framtidens krav från myndigheter, säger Malin Dahlstedt, ansvarig projektledare för hela projektet hos Trollhättan Energi.

Det kommer dröja innan det är dags för första spadtaget, men inom några år planerar vi börja gräva för råvattenledningen och för nya vattenverket.

 
Trollhättan Energi