En kemist håller en pipett mot ett glas

Mät- och analystjänster för el-, vatten- och biogasbranschen

Vi erbjuder ackrediterade mättjänster till elnätsföretag samt analys- och mättjänster till exempelvis vattendistributörer och biogasproducenter.

Kontroll av mätsystem – eldistribution

Trollhättan Energi Elnät AB är ett av SWEDAC:s omkring tio ackrediterade företag i Sverige. Att elmätare visar exakta värden är viktigt av många anledningar. Du måste kunna lita på att dina elmätare visar rätt, dina medarbetare måste kunna lita på sina instrument och din kund måste kunna lita på att fakturan stämmer. Sedan juli 2010 är det dessutom ett krav på att alla elnätsföretag måste kontrollera sina mätsystem. Dessa kontroller ska utföras av ett kontrollorgan, ackrediterat av SWEDAC, som exempelvis Trollhättan Energi Elnät AB.

Vi erbjuder:

 • Kontroll vid idrifttagning av mätsystem kategori 2-4 enligt Stafs 2009:8

 • Återkommande kontroll av mätsystem i drift kategori 2-4 enligt Stafs 2009:8

 • Återkommande stickprovskontroll av elmätare för aktiv elenergi kategori 1 enligt Stafs 2009:9

 • Kundanpassade tilläggstjänster såsom kontroll mot Svensk standard och omsättningsprov

 • Vi hjälper dig även med att åtgärda fel och planera dina kontroller

 • Som ett ackrediterat kontrollorgan använder vi oss av validerade metoder och rutiner som vi regelbundet går igenom i internrevisioner och genom tillsyn från SWEDAC. Våra mätinstrument kontrolleras årligen av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium och personalen får kontinuerligt genomgå bevittningar. Med andra ord är dina mätsystem i goda händer hos oss.

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer om våra tjänster, kontakta:
Robin Ruth
robin.ruth@trollhattanenergi.se
0520-49 75 02

Provtagning av vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det en självklarhet att vi måste värna om denna resurs. All form av verksamhet som på något sätt påverkar vattnet är därför underställd olika regelverk. Utsläppsvärden regleras utifrån EU:s gemensamma vattenkvalitetsarbete och skärps successivt. Detta ställer ökade krav på företag, kommuner och deras reningsverk. Exakta och tillförlitliga provtagningar blir därför allt viktigare.

Vi analyserar vattenprover från vår egen verksamhet i vårt moderna laboratorium vid Arvidstorps Avloppsreningsverk i Trollhättan. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC, vilket innebär att det följer laboratoriestandard SS-EN 17025:2018. I laboratoriet gör vi kvalitetssäkrade analyser och utsläppskontroller. 

Vi utför inte analyser på uppdrag av kunder.

Vi utför:

 • I vår verksamhet ingår ackrediterade analyser på slam-, yt-, recipient, process-, och avloppsvatten samt enstaka analyser på dricksvatten. Lång erfarenhet och effektiva testmetoder gör att vi kan garantera snabba analyssvar.
 • Provning av substrat för biogasproduktion. Allt fler kommuner ser biogas som ett sätt att minska sitt beroende av fossila bränslen. Trollhättan Energi har lång erfarenhet på detta område, då kommunen var bland de första i landet med egen biogasproduktion. I vårt laboratorium har vi byggt en modern provrötningsanläggning där vi utför tester av olika substrat för biogasproduktion.

Vi utför följande ackrediterade analyser för slam-, yt-, recipient, eller avloppsvatten:

Fysikaliska /kemiska analyser:

 • pH
 • Konduktivitet
 • Färgtal
 • Temperatur
 • Kemisk syreförbrukning, CODCr
 • Biokemisk syreförbrukning, BOD7
 • Totalt organiskt kol, TOC
 • Suspenderad substans
 • Klorid
 • Alkalinitet
 • Totalhårdhet

Närsalter:

 • Totalt fosfor
 • Fosfat – fosfor
 • Totalt kväve
 • Ammonium som kväve
 • Nitrat – kväve

Metaller:

 • Järn
 • Aluminium – syralöslig

Vi utför följande ej ackrediterade analyser för slam-, yt-, recipient, eller avloppsvatten:

 • Turbiditet
 • Glödrest – torrsubstans
 • Torrsubstans
 • Organiska syror
 • Koliforma bakterier
 • E-kolibakterier

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer om våra tjänster, kontakta:
Johan Olsson, laboratorieansvarig
johan.ohlsson@trollhattanenergi.se
0520-49 64 73

Kontroll av vattenmätare

Exakta värden är viktigt av många anledningar. Du måste kunna lita på att dina vattenmätare visar rätt, dina medarbetare måste kunna lita på sina instrument och din kund måste kunna lita på att fakturan stämmer. Det är dessutom ett krav på att alla vattendistributörer måste kontrollera sina vattenmätare. Dessa kontroller ska utföras av ett kontrollorgan, ackrediterat av SWEDAC, som Trollhättan Energi Elnät AB.

Vi erbjuder

 • Återkommande kontroll av vattenmätare enligt STAFS 2007:2
 • Intagsprov av vattenmätare enligt STAFS 2007:2

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer om våra tjänster, kontakta:
Robin Ruth
robin.ruth@trollhattanenergi.se
0520-49 75 02

Relaterade sidor

Senast granskad: 2021-04-09