Affärsidé & mål

Vision – Ett hållbart och enkelt vardagsliv

Ett hållbart och enkelt vardagsliv.

Med hållbart menar vi; ett samhälle med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där vi som lever nu tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Med enkelt vardagsliv menar vi; att Trollhättan Energi utvecklar sina verksamheter utifrån kundernas behov och alltid strävar efter att göra vardagslivet enklare för invånarna i Trollhättan. Vi ska också skapa möjligheter för alla invånare att bidra till ett hållbart och enkelt vardagsliv.

Affärsidé

Trollhättan Energi erbjuder tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart och enkelt vardagsliv i Trollhättan med omnejd.

Vart är vi på väg?

Trollhättan Energi AB hör vardagen till. Vi ansvarar för elnät, vatten, avlopp och stadsnät samt förnybara produkter som fjärrvärme, biogas och "grön" el. Tjänster och produkter som har stor betydelse för det vardagliga livet och närmiljön i Trollhättan, men också för vår gemensamma miljö i ett större perspektiv.

 

Trollhättans Stads vision om 70 000 trollhättebor år 2030 omfattar oss på Trollhättan Energi AB i allra högsta grad. Vår strävan är att bidra till en öppen och kreativ vardagsmiljö, där nya idéer förverkligas och leder oss närmare ett hållbart samhälle. En viktig del av visionen är att alla våra tjänster och produkter, liksom produktion och transporter, blir långsiktigt hållbara och anpassade till en växande stad.

Vi vill att vårt arbete gör skillnad för trollhätteborna och världen runt omkring oss. För att nå snabbare resultat samarbetar vi gärna med andra. Omtanken om kunderna och varandra är genuin. Var och en av oss känner ansvar för att skapa nya möjligheter för människor och företag i Trollhättan.

Kärnvärden

Våra kärnvärden sammanfattar hur vi ser på vårt uppdrag mot våra kunder. Alla våra tjänster och produkter och allt vi gör ska genomsyras av dessa värden.

 

Omtanke – Omtanke beskriver vår syn på relationen med kunder, partners och leverantörer – och vår syn på samhället i stort. Vi vill bidra till ett samhälle som präglas av öppna och omtänksamma människor.

 Hållbar utveckling – Hållbar utveckling står för allvaret i våra miljöansträngningar. Vi arbetar för att bli fossilfria och miljöomsorg finns med i varje enskilt beslut.

Företagskultur

Vår strävan är att skapa en företagskultur som kännetecknas av Affärsmässighet, Delaktighet och Framsynthet.

Trollhättan Energi AB är en del av vardagslivet och utvecklingen i Trollhättan. Vårt sätt att arbeta och bemöta varandra och andra, påverkar många. Ett positivt arbetsklimat, med jämställdhet och mångfald, skapar en sund arbetsplats. Ett positivt arbetsklimat ökar vår förmåga att prestera, får oss att må bra och i förlängningen håller oss friska. Ett positivt arbetsklimat skapar också förutsättningar för oss att växa i våra yrkesroller och bli delaktiga i företagets utveckling. Tillsammans påverkar vi människors syn på Trollhättan Energi AB, som arbetsgivare och företag, och på Trollhättan som stad.

Vår företagskultur talar om hur vi ska arbeta och bemöta varandra internt.

 

Affärsmässighet – Med affärsmässighet menar vi att vi ska vara lönsamma, tjäna pengar och ta betalt i harmoni med att vara pålitlig, ärlig och hålla ingångna överenskommelser. Vi ska vara rationella och effektiva samt ta tillvara på kompetens och nyttja vår kapacitet. Dessutom ska vi se nya affärsmöjligheter, nyttja ny teknik och erbjuda nya lösningar.

 

Delaktighet – Hos oss står delaktighet för att medverka, ha inflytande och inte vara utanför. På så sätt är man med och påverkar och tar ansvar. Vi vill ha ett öppet klimat där vi delar med oss, lämnar synpunkter och ger varandra feedback. Detta kräver att man är öppen och tillgänglig samt visar respekt, accepterar olikheter och tar hänsyn till andras åsikter. Att vara uppriktig och ärlig är en förutsättning för ömsesidigt förtroende.

 

Framsynthet – Framsynthet står för att förutse och planera för framtida utveckling. Vi ska ha blick för vad som kommer att hända och försöka dra de rätta slutsatserna om framtiden. Vi ska satsa på rätt saker och vara öppna och flexibla för nya förhållningssätt och för ny teknik. Detta kräver både fantasi, nyfikenhet och kreativitet.

Inriktningsmål

1. Trollhättan Energi AB har en stark ekonomi och vår totala taxa, för leverans av vatten och värme samt överföring av el, tillhör de 45 lägsta i landet.

2. Våra kunder är nöjda med företaget, våra produkter och tjänster.

3. Vi bidrar till miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling av Trollhättan, genom att använda förnybar energi och energieffektivisera i våra verksamheter samt miljömärka våra produkter & tjänster.

4. Vi driver våra verksamheter på ett effektivt sätt och vår återinvesteringstakt i nät och anläggningar speglar det verkliga behovet.


5. Trollhättan Energi AB är en attraktiv, jämställd och hälsosam arbetsplats, där medarbetarindexet är högt och våra medarbetare är företagets ambassadörer.

Strategier

Vi visar omtanke om våra kunder genom att erbjuda prisvärda, miljö- och klimatmässigt bra produkter och tjänster av hög kvalitet. Vår service förenklar för kunderna och vi fokuserar alltid på att hitta lösningar.

Vi förbereder Trollhättan för framtiden genom att vara förutseende och tidigt möta förändringar i omvärlden, som nya lagkrav, klimatförändringar, fler invånare, etc.

Vi driver utvecklingsprojekt i framkant och skapar testmiljöer - gärna i samarbete med andra bolag och aktörer, för att effektivisera vårt arbete och snabbare nå resultat i vårt utvecklingsarbete. Samverkan med grannkommuner och andra regionala aktörer fortsätter att växa.

Vi arbetar för att våra verksamheter ska bli förebilder ur ett energi- och miljöperspektiv genom att:

- Säkerställa vår tillgång till förnybara bränslen för el- och värmeproduktion.
- Ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen i våra produkters förädlingskedjor, så långt det är möjligt.
- Öka tryggheten och kvaliteten i vår dricksvattenproduktion och vattenrening.
- Energieffektivisera inom bolagets verksamheter.
- Skapa en digital infrastruktur i Trollhättan, genom fiberutbyggnad, som ger tillgång till en säker och kapacitetsstark datakommunikation.
- Fortsätta satsa på förnybara fordonsbränslen. Biogas och el är prioriterade utvecklingsområden.

Årsredovisningar

Övervakningsplan

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen.

Övervakningsplan för 2017.

Change language

Vi använder oss av Google Translate