Samarbetet hyllades vid invigning av nya fjärrvärmeledningen mellan Tvåstad

2017-12-18

Johan Svensson (VD Vargön Alloys), Viveca Dalhammar (styrelseordförande Trollhättan Energi), Pia Brühl Hjort (VD, Trollhättan Energi), Jenny Larsson (chef Vattenfall värme), Einar Bjarne (anläggningschef Vattenfall Vänersborg), Anders Ericsson (chef Trollhättan Energi värme).

Så var den då till slut invigd, den åtta kilometer långa och historiska fjärrvärmeledningen som knyter ihop fjärrvärmenäten i Vänersborg och Trollhättan. Samarbetet mellan Trollhättan Energi och Vattenfall kring spillvärmen från Vargön Alloys, anses vara ett typexempel på samverkan som gör att Sverige kan nå klimatmålen.
-
 Vi måste jobba tillsammans och här är vi i Sverige en föregångare, betonade Vattenfalls hållbarhetsansvariga Annika Ramsköld i samband med invigningen.

Inför invigningsceremonin fredagen den 15 december satte Annika Ramsköld det nu sammanknutna Tvåstadsnätet i ett globalt perspektiv.
- Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045 och det här projektet är precis vad hållbarhet handlar om. Att både jobba kundnära och samtidigt samverka mellan leverantörer och producenter är en förutsättning för att vi ska lyckas. Det är fullt möjligt att nå målen, men det kommer att krävas att vi ökar takten, påpekade Annika Ramsköld.

Fjärrvärmen har en viktig roll
Hennes Vattenfall-kollegor i Vänersborg har under flera år haft ett nära samarbete med Trollhättan Energi och Vargön Alloys under arbetet med projektering, avtalsdiskussioner och det senaste årets genomförande av 115-miljonerkronorsprojektet.

Även om det krävs utveckling på många områden för att få ner och helt neutralisera koldioxidutsläppen, så anser Annika Ramsköld att fjärrvärmen har en stor roll att fylla.
- Inte minst i ett internationellt perspektiv, där aktörerna inte har samma erfarenhet från att samarbeta runt energilösningar som vi har utvecklat i Sverige.

Trollhättan Energis värmechef Anders Ericsson underströk att samarbeten bygger på tillit.
- Och samarbetet inom det här projektet har varit helt fantastiskt. Vi har haft det gemensamma målet att hitta en lösning som gör att vi tar tillvara på spillvärmen från Vargön Alloys fullt ut och sedan har vi diskuterat oss fram till en bra lösning. Att stå här idag och ha knutit ihop våra två nät känns oerhört bra, inte minst eftersom fjärrvärmen har så många fördelar både när det gäller verkningsgrad och ur hållbarhetssynpunkt, säger Anders Ericsson.

Minskade koldioxidutsläpp från transporter
Trollhättan Energi kommer tack vare den nu historiska Tvåstadsatsningen att kunna minska sin fliseldning med totalt 20 procent, då den ökade volymen spillvärme som är tillgänglig under sommaren helt kan ersätta flisen under de varmare månaderna. Det ger både lägre kostnader och sänkta koldioxidutsläpp från flistransporterna. Dessutom skapar ett sammanknutet nät en ökad leveranstrygghet för både Trollhättan och Vänersborg så man kan backa upp varandra.
- Och det ger i sin tur ökade förutsättningar för ett stabilt pris för slutkunderna, påpekade Anders Ericsson.

Vattenfalls anläggningschef i Vänersborg, Einar Bjarne, berättade att man i Tvåstadsprojektet också använt sig av nya anläggningsmetoder. De 18 meter långa ledningsdelarna har svetsats ihop och provtryckts redan innan de grävts ner i marken. Ibland har det handlat om färdiga längder på 400-500 meter som lagts på plats.
- Det har gjort arbetet effektivare och dessutom underlättat svetsningsarbetet, framhöll Einar Bjarne.

 
Vattenfalls projektledare Lars Hellström (i mitten) visar värmeväxlaranläggningen för invigningsgästerna i samspel med Johan Svensson, vd på Vargön Alloys (vit hjälm, till höger)

"Vad snabbt det gick"
Innan Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort och chefen för Vattenfall Värme Sverige, Jenny Larsson, förrättade den officiella invigningen, uttryckte även Trollhättan Energis styrelseordförande Viveca Dalhammar sitt stora tack till alla involverade.
- När det första spadtaget togs för ett år sedan så sa jag "äntligen". Nu, bara ett år senare, säger jag: "Vad snabbt det gick!"

Budgeten på 115 miljoner har parterna klarat att hålla med klar marginal och för Vargön Alloys VD Johan Svensson är satsningen ännu ett steg i förtagets ambition att vara med och ta ansvar för en cirkulär ekonomi. Tillverkningen av ferrolegeringar till stålindustrin är en energiintensiv process och sedan grannen Holmens pappersbruk avvecklades 2008 har mycket restvärme gått ut i Göta Älv under sommartid, då Vänersborgs energibehov inte alls varit lika stor som tillgången.
- Det är 60 år sedan vårt företag etablerade det första värmeåtervinningssystemet och nu känns det bra att vi har hittat en ny lösning som gör att vår energi värmer hemmen istället för att värma vattnet i älven, konstaterade han. 

Fakta: Fjärrvärmeledningen Vänersborg-Trollhättan

1999 gjordes den första fördjupade utredningen om en fjärrvärmeledning som knyter ihop näten i Vänersborg och Trollhättan. Det dröjde dock till december 2016 innan det första spadtaget togs för den nästan åtta kilometer långa ledningen, en värmeväxlarstation, en ackumulatortank för hetvatten från Vargön Alloys, samt en pumpstation som pumpar vattnet i fjärrvärmesystemet mellan städerna. Trollhättan Energi och Vattenfall delar på investeringen, som inte bara gör att spillvärme från Alloys nu kan transporteras till Trollhättan. På samma sätt kan värme från Trollhättan tillföras Vänersborg och möjligheterna att backa upp varandra underlättar också driftoptimering och underhåll.

Change language

Vi använder oss av Google Translate