Priset på fjärrvärme fortsatt fryst i Trollhättan

2017-09-19

För fjärde året i rad låter Trollhättan Energi priset på fjärrvärme ligga still.
– Temperaturen har varit gynnsam, vi har stabila bränslepriser och många vill ansluta sig till vårt fjärrvärmenät, så många att vi nästan inte hinner med. Vi ser ingen anledning till att höja priset, utan väljer att frysa det ett år ytterligare, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi.
Investeringen i ledningen mellan Trollhättan och Vänersborg innebär också goda förutsättningar för en fortsatt låg och stabil prisutveckling.

Elnätspriset fortsatt lågt
Trollhättan Energis pris för elnät är lägst i Västsverige enligt Villaägarna*, bland de lägsta i hela landet** och höjs nu, med en procent, vilket är mindre än snittet i Sverige.
– När vi tittar på ett tioårsscenario kan vi se att vi kommer hålla stabila och låga elnätspriser i många år framöver. Detta trots att vi står inför en del utmaningar; i framtiden kommer det handla om att kunderna ska kunna bli mer flexibla i sin elanvändning. Vi ser också att fler vill producera sin egen el hemma, ofta med solceller, vilket påverkar elnätens design. Vi börjar under 2017 med utbyggnaden av laddplatser i Trollhättans kommun för att möjliggöra för fler elbilar. Det ställer givetvis krav på elnätet, men vi är på banan.

Omfördelning i fast och rörligt
Till nästa år kommer priset för elnät, vatten och avlopp och renhållning höjas med respektive en, sex och fem och en halv procent. Det innebär en höjning för en villaägare med normalstor villa*** på ungefär 40-50 kronor per månad totalt.
– Vi gör en massiv satsning på vatten- och avloppssidan nu och under många år framöver – bland annat ska vi bygga ett nytt vattenverk och renoverar rörnätet som på vissa ställen börjar blir riktigt gammalt. Trollhättan växer och vi är givetvis med och bygger i nya exploateringsområden.
I vatten- och avloppstaxan sker också en omfördelning mellan fast och rörlig del. Tidigare har den fasta delen motsvarat 42 procent och den fasta 58 procent. Nu blir fördelningen 50-50 istället. Det innebär i sin tur att den rörliga avgiften sänks och den fasta höjs.
– Det blir mer rättvist. Det återspeglar de verkliga kostnaderna på ett bättre sätt, eftersom endast åtta procent påverkas av volymen, det vill säga kostnaderna för det vatten man faktiskt använder.
Även med avseende på vatten- och avloppstaxan ligger Trollhättan bra till – på 81:a plats av 290 kommuner – med avseende på lågt pris**.

Ett vanligt villaabonnemang kommer kosta drygt 100 kronor per månad
För det vanligaste villaabonnemanget innebär höjningen av renhållningstaxan med drygt 5 kronor per månad till totalt omkring 104 kronor per månad.
– Ur ett nationellt perspektiv är höjningen av renhållningstaxan låg. I statistik från Avfall Sverige betalar ett genomsnittligt svenskt hushåll omkring 170 kronor per månad för ett renhållningsabonnemang.
Ökade kostnader för att hantera restavfall och andra fraktioner, ökade informationsinsatser samt ökade lönekostnader är några av posterna som ska täckas av intäktsökningen som motsvarar 1,8 miljoner kronor totalt.
– Införandet av papperspåsen påverkar inte taxehöjningen i år. På sikt kommer snarare sortering av matavfall i papperspåse minska kostnaderna i form av lägre transportkostnader och renare matavfallsfraktion som ger lägre behandlingsavgift. Samhällets vinster och miljönytta med effektivare biogasproduktion samt minskad användning av plastpåsar påverkar ju inte taxan, men får ses som en riktigt bra bonus, säger Pia Brühl Hjort.

*Enl utredning och statistik fr 2016 fr Villaägarna
** Nils Holgersson-undersökningen 2016 och 2017
*** enligt respektive branschorganisation

Change language

Vi använder oss av Google Translate