Vatten & avlopp - företag

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet

Vårt avloppsreningsverk i Trollhättan är främst konstruerat för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan också tas emot, men bara under vissa förutsättningar. Vid nya anslutningar görs därför en individuell bedömning med avseende på avloppsvattnets karaktär.

Kontakta oss

Installation av fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet från fastigheter med livsmedelsverksamheter orsakar ofta stora problem i avloppsledningar, pumpstationer och avloppsreningsverk. Fettet försämrar ledningarnas funktion och orsakar stopp. För att undvika detta ska typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installeras i livsmedelslokaler. Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare är: Restaurang, hotell, café, storkök med flera. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att fettavskiljaren monteras och sköts enligt föreskrifter.

Fyll i denna blankett och skicka in till oss för att anmäla planerad installation av fettavskiljare.

Blankett planerad installation fettavskiljare

Installation av oljeavskiljare

Olja och dess nedbrytningsprodukter kan orsaka såväl akuta gifteffekter som långsiktiga effekter i vattenmiljöer. En oljeavskiljaranläggning fångar upp en stor del av oljan i vattnet, vilket i sin tur minskar den negativa påverkan på miljön samt att behandlat avloppsvatten och slam blir renare. Exempel på verksamheter som kan behöva en oljeavskiljare är: bensinstation, bilverkstad, biltvätt, parkeringsplats. Nyinstallerade oljeavskiljare bör vara av klass 1. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att oljeavskiljaren monteras och sköts enligt föreskrifter.

Fyll i denna blankett för att anmäla planerad installation av oljeavskiljare.

Blankett planerad installation oljeavskiljare

 
Trollhättan Energi