Vatten & avlopp - företag

Prisvärd taxa för företag för vatten och avlopp i Trollhättan

Vatten- och avloppshanteringen finansieras helt av kunderna genom VA-taxan. Trollhättan Energi anpassar avgifterna till en nivå som täcker kostnaderna för personal, ledningsnät, anläggningar och investeringar. I Trollhättan är avgiften för vatten-och avlopp bland de lägsta i landet, både för privathushåll och företag.

Vatten- och avloppstaxans uppbyggnad

När din fastighet är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du som fastighetsägare en så kallad brukningsavgift till kollektivet som består av tre delar; en fast del, en rörlig del (förbrukningsavgift) samt dagvattenavgift.

Fast avgift

Genom den fasta delen betalar du för den nytta din fastighet har av VA-anslutningen till kollektivet och den service du har tillgång till där. Den täcker kostnaderna för bland annat administration och drift och underhåll av ledningsnäten.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och är direkt relaterad till hur mycket vatten du använder. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening. För att debiteringen ska bli rätt är det viktigt att du läser av och skickar in din mätarställning varje år.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften täcker omhändertagande och rening av dagvatten från fastigheten, gator och allmänna platser. Alltså det regn- och smältvatten som måste tas om hand och ledas vidare för att inte orsaka problem vid din fastighet.

Se brukningstaxan för företagare i högerspalten och kontakta oss gärna för mer information.

 
Trollhättan Energi