Dags för nya vatten- och avloppsledningar i Stavre, Dannebacken

Stavre, Dannebacken

byter ut och anlägger nya ledningar för spillvatten, dagvatten och dricksvatten under perioden juni 2017- hösten 2018

Byggstart sker i Thunbergsgatan och är planerad till juni 2017, sedan fortsätter vi med Forstenagatan, Thunbergsgatan, Slättbergsvägen och Klarensgatan. Vi förnyar de allmänna vatten- och avloppssystemen inom området, vilket ska säkra dricksvattenleveranserna, öka vattenkvalitén, minska risken för källaröversvämningar, samt långsiktigt minska mängden dagvatten som leds till Arvidstorp avloppsreningsverk.

Uppdragsgivare för arbetet är Trollhättan Energi AB och entreprenör är Trollhättans Stads produktionsavdelning.

Preliminär tidplan
• Besiktning - april 2017
• Byggstart - juni 2017
• Grovåterfyllt – hösten 2018
• Asfaltering - Trollhättans stad har ansvaret för asfaltering. Vid frågor om det - kontakta dem.

Vad händer under byggtiden?
Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet inom området. För att effektivisera byggprocessen och skapa säker trafikmiljö kommer vissa gator att stängas av periodvis.

Arbetet som utförs kommer att påverka:
• Genomfartstrafiken i området och tillgång till parkeringsplatser.
• Anslutningar av vatten- och avloppsledningar inne på fastigheter.
• Ljudnivå dagtid då bergssprängning kommer att utföras.
• Vattendistribution på grund av tillfälliga avstängningar. Särskild information om detta kommer ut när det blir aktuellt.
• Post- och sophantering

 

Change language

Vi använder oss av Google Translate