Dags för nya vattenledningar på Tingvalla

Tingvalla

Vi gräver nya vatten- och avloppsledningar på Tingvalla 2016-2018

Uppdatering 2017-11-06. Med start i december kommer vi gräva kring Bergslagsparken samt i delar av Tingvallavägen och Drottninggatan. Vi beräknar vara klara med denna etapp senast sommaren 2018. Det innebär att gatorna då kommer vara grovåterfyllda, men asfaltering kan dröja ytterligare. Den södra delen av Tingvalla är klar (d v s grovåterfylld), asfaltering beräknas vara klar innan årets slut. Asfalteringen ansvarar Trollhättans stad Stadsbyggnadsförvaltningen för.

 

Uppdatering 2017-08-08. Nu, i augusti är det dags för byggstart för nästa etapp i vårt vatten- och avlopps-projekt (VA-projekt) i Tingvalla-området. Dicksongatan och Tingvallaplan återstår i södra delen av Tingvallaområdet, och under nästa etapp kommer Bergslagsparken samt delar av Tingvallavägen och Drottninggatan att beröras av VA-schakt. Trollhättan Energi är klara med arbetet i området kring årsskiftet 2017/2018.

 

Hela projektet startade startade i oktober 2016. Inom den södra delen har arbete längs med Tingvallavägen, Djupebäcksgatan, Repslagaregatan och Elviusgatan utförts. Denna etapp är klar för Trollhättan Energis del. Men det som återstår nu är anläggning av gång- och cykelväg längs med Tingvallavägen samt asfaltering i området. Detta ansvarar Trollhättans stad Stadsbyggnadsförvaltningen för och beräknas vara helt klart våren 2018 (mycket står dock klart innan årsskiftet 2017/2018, men asfaltering kan dröja lite).

Vad händer under byggtiden?
Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet inom området. För att effektivisera byggprocessen och skapa säker trafikmiljö kommer vissa gator att stängas av periodvis.

Arbetet som utförs kommer att påverka:
• Genomfartstrafiken i området. Viss busstrafik kommer att ledas om.
• Parkeringsmöjligheter kan påverkas, följ anvisningar på plats.
• Anslutningar av vatten- och avloppsledningar inne på fastigheter.
• Ljudnivå dagtid då bergssprängning kommer att utföras.
• Vattendistribution på grund av tillfälliga avstängningar. Särskild information om detta kommer ut när det blir aktuellt.

 ....................................

Tomas från Trollhätttan Energi stänger tillfälligt av vattnet för att koppla om en vattenledning. 

 

Uppdatering 2017-03-09. Vintern kom till slut. Men tidplanen ser ut att hålla. Fler gator är avstängda i Tingvalla-området och många av de boende i området får ta sig alternativa vägar in till sin fastighet. I samband med sammankoppling av tillfälliga och nya vattenledningar har vi tillfälligt fått stänga av vattnet vilket också berör många av de boende i området. Byggnation pågår nu i Elviusgatan (delen öster om Tingvallavägen) och i Tingvallavägen, mellan Elviusgatan och Djupebäcksgatan. Det är stora, djupa schakter och mycket berg i området och knackning av berg respektive sprängning sker emellanåt.

 

Uppdatering 2016-11-25. Nu är grävarbetena igång i Tingvalla-området. En tillfällig gångväg har anlagts i Djupebäcksplatsen. Gång- och cykeltrafikanter: följ skyltningen i området. Parkering under byggperioden hänvisas till pendelparkeringen vid järnvägsstationen eller vid Folkets park.

Uppdatering 2016-10-20. Inom ett par veckor drar arbetet igång med att bland annat anlägga en tillfällig gångväg över Djupebäcksplatsen mellan Tingvallavägen och Djupebäcksgatan. Parkering under byggperioden hänvisas till pendelparkeringen vid järnvägsstationen eller vid Folkets park.

Uppdatering 2016-09-07. Nu närmar sig byggstart för nästa vatten- och avlopps-projekt (VA-projekt) i Tingvallaområdet. Vi fortsätter att förnya de allmänna vatten- och avloppssystemen inom området, minska risken för källaröversvämningar, samt minska mängden dagvatten som leds till Arvidstorp avloppsreningsverk. Trollhättan Energi byter ut och anlägger nya ledningar för spillvatten, dagvatten och dricksvatten.

Som framgår av kartan är området uppdelat i två delar. Den södra delen startar i oktober 2016, och norra delen beräknas starta andra halvåret 2017. Inom den södra delen kommer schaktning för VA kommer att ske längs Tingvallavägen, Djupebäcksgatan, Repslagaregatan, Dicksonsgatan, Tingvallaplan och Elviusgatan. Dessutom anläggs ny gång- och cykelväg längs Tingvallavägen. Inom den norra delen av projektet kommer även Bergslagsparken och Drottninggatan att beröras av VA-schakt. Uppdragsgivare för arbetet är Trollhättan Energi AB och Trollhättans Stad Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad händer under byggtiden?
Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet inom området. För att effektivisera byggprocessen och skapa säker trafikmiljö kommer vissa gator att stängas av periodvis. Arbetet som utförs kommer att påverka:

• Genomfartstrafiken i området.
• Anslutningar av vatten- och avloppsledningar inne på fastigheter.
• Ljudnivå dagtid då bergssprängning kommer att utföras.
• Vattendistribution på grund av tillfälliga avstängningar. Särskild information om detta kommer ut när det blir aktuellt.

 

Idag har Christian och Thomas inspekterat vatten- och avloppstunnlarna under Tingvalla innan det är dags för byggstart för nästa projekt i området.

2016-06-07. Efter många års trogen tjänst är det dags för våra vatten- och avloppsledningar på Tingvalla att bytas ut. Det här gör vi för att säkra ledningsnätet inom området för många generationer framöver.

Arbetet kommer att pågå under 2016 och hela 2017 och redan nu har vi satt spaden i marken runt resecentrum och Bergslagsparken. Under förra veckan genomfördes en infodring av den befintliga avloppsledningen som går under Bergslagsparken och längs Tingvallavägen.

Genom att gå ner i avloppsröret som ligger tre meter under jorden och dra en strumpa av glasfiber genom röret – som sedan härdas och stelnar – behöver vi inte parken grävas upp och avloppsröret bytas ut.

Under de kommande veckorna inleds arbetet med att lägga en vattenledning längs Tingvallavägen 2a – 2c och återigen används en innovativ metod som spar tid och arbete. Metoden kallas sliplining och är en schaktfri metod som innebär att hela gatan inte behöver grävas upp.

Change language

Vi använder oss av Google Translate